Chỉ thị 03/2008/CT-UBND

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND về nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006 - 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 2442/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản QPPL của UBND An Giang 2005 đến 2012 và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006 - 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ" GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Nhiều năm qua, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (sau đây viết tắt là TDĐKXDĐSVH) tỉnh An Giang đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là từ khi triển khai Kế hoạch 23/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng Phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2006-2010”. Phong trào đã phát triển toàn diện, rộng khắp và thật sự trở thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Từng gia đình, trường học, cơ quan, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số... đều tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng lên, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... xuất hiện ngày càng nhiều. Phong trào đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống đoàn kết cộng đồng, đã trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, phong trào vẫn còn nhiều hạn chế, chưa bền vững, một số tiêu chí chất lượng đạt chưa cao, chạy theo hình thức, thiếu chiều sâu; công tác tuyên truyền, kiểm tra để nâng cao chất lượng chưa được coi trọng, nội dung cuộc vận động lồng ghép trong các hoạt động chưa thật sự gắn kết để thúc đẩy phong trào, tình trạng ô nhiễm về vệ sinh môi trường có khắc phục nhưng vẫn còn chậm. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp thiếu chặt chẽ và đồng bộ. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động, nhất là ở cơ sở chưa được thường xuyên, nên hạn chế trong hoạt động.

Nguyên nhân của tồn tại trên là do nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên, các cấp chính quyền đoàn thể, nhân dân chưa toàn diện, sâu sắc; việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở nhiều nơi chưa thường xuyên, liên tục; sự phối hợp giữa các lực lượng thiếu chặt chẽ, lúng túng; công tác bình chọn các danh hiệu văn hóa thiếu công khai dân chủ, chạy theo số lượng, hình thức; nguồn lực cán bộ chưa tương xứng với phong trào.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2006-2010, Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về chủ trương, mục đích ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân.

2. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 6 nội dung cuộc vận động, lồng ghép chặt chẽ với nội dung các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chống lưu ban, bỏ học,...

3. Gắn cuộc vận động Phong trào TDĐKXDĐSVH với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người có văn hóa, làm nhân tố để hình thành gia đình văn hóa và cộng đồng văn hóa một cách bền vững.

4. Phát huy vai trò tự quản cộng đồng, phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư tiên tiến, ấp văn hóa, khu phố văn hóa. Thực hiện việc kiểm tra tái công nhận và rút danh hiệu văn hóa hàng năm. Đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến cơ bản về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

5. Tổng rà soát toàn diện theo từng cấp, mạnh dạn rút các danh hiệu văn hóa không đạt yêu cầu về tiêu chí, tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 24-HD/BCĐ ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Ban chỉ đạo Tỉnh.

6. Xây dựng cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện giữa cấp ủy, chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban chỉ đạo và quy trình công nhận, quản lý các danh hiệu văn hóa để tổ chức triển khai thống nhất trong toàn tỉnh. Những năm tiếp theo, không giao chỉ tiêu phát triển về số lượng đối với các danh hiệu văn hóa, chủ yếu tập trung củng cố nâng chất, trước hết là củng cố để giữ vững những danh hiệu đã được công nhận đúng tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao cho Sở Văn hóa - Thông tin chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo định kỳ, kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phong trào phát triển đi vào thực chất và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 17/2005/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (để BC);
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để BC);
- UB.MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Báo AG, Đài PTTHAG;
- Trung tâm Công báo của tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng: VHXH, TH, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực09/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006 - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006 - 2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Minh Tùng
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực09/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006 - 2010

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2008/CT-UBND nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006 - 2010