Chỉ thị 03/2008/CT-UBND

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản không còn phù hợp Bình Dương 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2008/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thời gian qua, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đặc biệt quan tâm và đạt được một số kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo thi hành Luật Đất đai, quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương, các ngành đã quan tâm chỉ đạo và đi dần vào nề nếp. Đất đai đã được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và thực sự trở thành nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, qua thực tế các đợt kiểm tra thì nhiều nội dung về quản lý đất đai và các mục tiêu đề ra đến nay vẫn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt như: hoàn chỉnh hệ thống quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến người dân ở cơ sở chưa được sâu rộng; công bố công khai quy hoạch sử dụng đất; lập hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; còn tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, có chỗ có nơi sử dụng đất còn chưa mang lại hiệu quả cao. Vi phạm về pháp luật đất đai còn xảy ra khá phổ biến. Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đai ở cơ sở còn nhiều yếu kém và bất cập.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh việc thi hành Luật Đất đai, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ngành chuyên môn chủ động rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã ban hành xem đủ và đúng quy định chưa; phối hợp cùng các ngành liên quan và các địa phương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành mới hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông các cơ quan thông tin đại chúng và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức và phù hợp với từng đối tượng cụ thể để từ đó nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật đất đai và đưa Luật Đất đai vào cuộc sống.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị phải chủ động lập kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trong kế hoạch kinh phí năm 2008.

3. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

a) Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương rà soát bổ sung danh mục công trình, dự án vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được phê duyệt; đồng thời đẩy nhanh việc thẩm định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết các xã theo đúng Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 19/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.

b) Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã và các sở, ngành căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt chủ động tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Việc thu hồi đất phải đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; trước khi thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị phải chủ động thông báo cho người bị thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

c) Các ngành, các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để phát hiện và xử lý dứt điểm tình trạng quy hoạch treo, dự án treo theo quy định tại khoản 3, Điều 29 và khoản 12, Điều 38 Luật Đất đai; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường vi phạm pháp luật về đất đai.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt các công tác chủ yếu:

Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê, thống kê đất đai theo định kỳ theo đúng nội dung và thời gian quy định.

Rà soát và hoàn thiện hồ sơ địa chính, thiết lập hồ sơ địa chính đối với những xã, phường mới thành lập và thường xuyên cập nhật chỉnh lý biến động theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Bảo vệ, ngăn chặn hành vi xâm hại các công trình đo đạc. Việc sử dụng và bảo vệ phải được thực hiện đúng theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện, thị nơi có dự án thẩm tra năng lực tài chính, gắn với đánh giá tác động môi trường khu vực trước khi tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư đối với dự án theo quy định.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành có liên quan rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đối với đất lâm nghiệp và thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai. Đối với diện tích không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi và giao lại cho địa phương quản lý, xem xét giao đất, cho thuê đất theo quy định.

7. Sở Tài chính thực hiện tốt công tác quản lý giá đất theo quy định của Luật Đất đai; phối hợp với các ngành, địa phương để tham mưu ban hành các văn bản quy định cụ thể về giá đất; về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đảm bảo việc định giá đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đồng thời thường xuyên báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện các quy định, chính sách đã ban hành.

Phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các cấp tập trung:

a) Đẩy nhanh hơn nữa và sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại (trong đó có đất lâm nghiệp); tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai theo cơ chế “Một cửa”; tăng cường công tác lập và quản lý chỉnh lý hồ sơ địa chính; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ở cả 3 cấp.

b) Chỉ đạo việc kiểm tra phát hiện các hành vi lấn chiếm đất đai, không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích; chuyển mục đích, sử dụng trái pháp luật; người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ không đúng với quy định của pháp luật và các trường hợp vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai; kiên quyết thu hồi đối với diện tích đất vi phạm Điều 38 Luật Đất đai năm 2003.

c) Giải quyết theo thẩm quyền những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07/5/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương; nhất là những vụ việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; khắc phục có hiệu quả tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết đơn thư, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng đất.

d) Tiếp tục củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; xây dựng kế hoạch định kỳ tự kiểm tra và kiểm tra, thanh tra cấp dưới; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai. Giao Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực12/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2008/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2008/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thị Kim Vân
        Ngày ban hành02/04/2008
        Ngày hiệu lực12/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/2008/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2008/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Bình Dương