Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND công tác phòng cháy và chữa cháy Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Chỉ thị 15/2013/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy Bà Rịa-Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2009/CT-UBND công tác phòng cháy và chữa cháy Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

Qua 07 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy ( PCCC ), các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy, số vụ cháy xảy ra trong các năm qua được kiềm chế và đặc biệt không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên địa bàn toàn quốc nói chung, địa bàn tỉnh nhà nói riêng vẫn có nhiều diễn biến phức tạp mà nguyên nhân chủ yếu là ý thức phòng cháy và chữa cháy của một bộ phận cán bộ, công chức, nhân dân chưa cao; nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có sự quan tâm đúng mức tới công tác phòng cháy và chữa cháy, việc đôn đốc, kiểm tra, duy trì các điều kiện phòng cháy và chữa cháy ở cơ sở của người đứng đầu còn có những mặt hạn chế.

Năm 2009 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn có thể kéo dài trên diện rộng; không những ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân mà còn tác động làm tăng nguy cơ cháy và cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân .

Để triển khai và thực hiện tốt “Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy” nghiêm túc, hiệu qủa, hạn chế cháy nổ và thiệt hại. Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1). Đề nghị các đoàn thể phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.

2). Tổ chức in và phát hành các khuyến cáo phòng cháy và chữa cháy tới cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và nhân dân trong Tỉnh, tiếp tục triển khai ký cam kết đảm bảo các điều kiện phòng cháy và chữa cháy để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng cháy và chữa cháy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Hàng năm vào đầu mùa khô có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phòng cháy và chữa cháy mùa khô và bảo vệ các ngày lễ, tết, lễ hội trong năm.

3). Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp phải chủ động trực tiếp kiểm tra các hoạt động phòng cháy và chữa cháy ở cơ quan, đơn vị mình để có biện pháp phòng cháy và chữa cháy kịp thời. Trường hợp thiếu kiểm tra, đôn đốc, để xảy ra cháy, nổ thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công trong phương án xử lý sự cố cháy nổ lớn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 271/QĐ-UB ngày 12/01/2003 để rà soát, củng cố hoàn thiện phương án phòng cháy và chữa cháy cơ sở và tổ chức thực tập theo các giả định tình huống cháy, nổ nêu ra trong phương án, sau đó rút kinh nghiệm, bổ sung vào phương án để chủ động trong việc phòng cháy và chữa cháy. Tăng cường trực bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy cơ quan, đầu tư, trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy phù hợp với đặc thù từng chuyên ngành và phải đảm bảo đủ sức dập lửa khi cháy xảy ra, hạn chế thiệt hại.

4). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục kiểm lâm) có kế hoạch cụ thể trong công tác phòng chống cháy rừng và chỉ đạo cho các chủ rừng phối hợp cùng các lực lượng tại địa phương tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, cấm người không có trách nhiệm tự ý vào rừng. Tổ chức cho các chủ rừng và nhân dân sống ven rừng ký cam kết chấp hành đúng quy định phòng cháy và chữa cháy. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục kiểm lâm) phối hợp cùng các ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn về PCCC đối với các địa phương.

5). Sở Tư pháp, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản chỉ đạo về phòng cháy và chữa cháy của Trung ương và địa phương để cán bộ và nhân dân trong tỉnh biết, thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các panô, áp pích, băng rôn, khẩu hiệu về phòng cháy và chữa cháy để tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy trước, trong và sau ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10 và tháng an toàn phòng cháy và chữa cháy ( tháng 10 ) hàng năm.

6). UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị , các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10 hàng năm bằng các hình thức như: Mít tinh, hội nghị nhân điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức hội thao phòng cháy và chữa cháy cụm, chuyên ngành, toàn tỉnh… (thời gian triển khai từ 15/3/ đến 25/9/hàng năm).

7). Công an Tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương trong Tỉnh, các doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm các quy định phòng cháy và chữa cháy. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 08 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy để kiểm điểm, đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

8). Vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp cùng Công an tỉnh và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh thương mại, dịch vụ và phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán. Triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ và đốt pháo nổ.

9). Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc diện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 phải thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định. Các doanh nghiệp được Bộ Tài chính cho phép thành lập và hoạt động trên lĩnh vực bán bảo hiểm cháy nổ thực hiện việc bán bảo hiểm cháy nổ cho các cơ sở theo quy định, đồng thời phải chấp hành nghiêm theo quy định tại điều 15, 16 Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và mọi công dân chấp hành nghiêm nội dung chỉ thị này. Giao cho Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp tình hình và thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh biết để chỉ đạo thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2009
Ngày hiệu lực22/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2009/CT-UBND công tác phòng cháy và chữa cháy Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2009/CT-UBND công tác phòng cháy và chữa cháy Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành12/01/2009
        Ngày hiệu lực22/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/06/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/2009/CT-UBND công tác phòng cháy và chữa cháy Bà Rịa Vũng Tàu

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2009/CT-UBND công tác phòng cháy và chữa cháy Bà Rịa Vũng Tàu