Chỉ thị 03/2012/CT-UBND

Chỉ thị 03/2012/CT-UBND về nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2012 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2012/CT-UBND nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

Triển khai thực hiện Nghị quyết số: 17-NQ/TU ngày 18/01/2011 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2012. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2011, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2012. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, lực lượng vũ trang, lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết số: 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; nắm vững mục tiêu, quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang.

- Tổ chức thực hiện chặt chẽ Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Chỉ thị: 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2012 đạt hiệu quả, thiết thực.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP - AN các cấp chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho UBND cùng cấp kiện toàn, bổ sung các thành viên Hội đồng GDQP - AN và bổ sung quy chế của Hội đồng GDQP - AN các cấp. Rà soát các đối tượng trong diện phải bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (KTQP- AN) để có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng KTQP- AN năm 2012 và những năm tiếp theo.

Các đơn vị, địa phương phối hợp với Hội đồng GDQP - AN các cấp cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng KTQP - AN do cấp trên tổ chức bảo đảm 100% chỉ tiêu quân số. Hội đồng GDQP-AN tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức mở lớp bồi dưỡng KTQP - AN cho cán bộ đối tượng 3 tại tỉnh. Cấp huyện, cấp xã, Đảng uỷ các cơ quan tỉnh mở các lớp bồi dưỡng KTQP - AN (cán bộ đối tượng 4, 5) cho 100 % các đồng chí chưa học. Đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDQP - AN trong các nhà trường; giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, trường cao đẳng, trường trung cấp theo đúng nội dung, chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bộ CHQS tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh tại địa phương.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện công tác động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

- Xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh gọn, đảm bảo theo quy định của Bộ Quốc phòng, tăng cường giáo dục, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, duy trì tốt việc xây dựng chính qui, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Xây dựng, điều chỉnh lực lượng DQTV theo Đề án Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2011- 2015 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số: 23/2011/NQ-HĐND ngày 07/10/2011. Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức đủ 04 chức danh theo quy định; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ các cấp.

Coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển Đảng viên trong lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng quân sự địa phương ở cơ sở. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng về chính trị. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và huấn luyện lực lượng DQTV theo đúng nội dung, chương trình quy định. Tổ chức tốt hội thao, hội thi ở các cấp đồng thời tham gia hội thao, hội thi do trên tổ chức đạt kết quả cao.

- Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) đủ chỉ tiêu trên giao; Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn động viên, sắp xếp biên chế quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên đúng quy định của Pháp lệnh về lực lượng DBĐV. Làm tốt công tác xét, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng luật gắn với chọn nguồn đào tạo cán bộ cơ sở, đảm bảo tuyển quân năm 2012 đạt 100% chi tiêu trên giao.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 2067/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đào tạo cán bộ Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn trình độ Trung cấp ngành quân sự cơ sở tỉnh, giai đoạn 2011-2015; bố trí cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã qua đào tạo để có đủ năng lực đảm trách nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức tốt việc tuyển chọn, thi tuyển đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở theo Quyết định số: 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Đề án 799); đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, hoàn thiện chương trình theo Quyết định số: 73/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình khung đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, bảo đảm chỉ tiêu, thời gian, kế hoạch.

4. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ.

- Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch khu vực phòng thủ tỉnh, huyện theo Nghị quyết số: 28-NQ/BCT ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị và Nghị định số: 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ; tuân thủ chặt chẽ quy trình xây dựng các đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; Nghị định số: 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự với thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung quyết tâm phòng thủ và các kế hoạch A, A2, A4, kế hoạch chuyên ngành, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng-an ninh, các phương án chiến đấu. Huyện Ngân Sơn xây dựng điểm đơn vị “xanh - sạch - đẹp” và diễn tập phòng chống cháy rừng. Huyện Bạch Thông tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Các huyện còn lại và thị xã Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 25% số xã, phường, thị trấn.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Kiểm lâm và các lực lượng khác từ tỉnh đến cơ sở theo Nghị định số: 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và Nghị định số: 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ rừng, ngăn chặn việc khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2012 góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết chế độ, chính sách với quân nhân, thân nhân liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, động viên nhân dân và các lực lượng vũ trang tích cực tham gia cuộc vận động đền ơn, đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo.

5. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về Quốc phòng.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số: 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương. Làm tốt công tác chuẩn bị để Thanh tra Bộ Quốc phòng thanh tra việc thực hiện công tác quân sự tại địa phương. Hội đồng GDQP-AN Quân khu kiểm tra cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh và huyện Pác Nặm.

- Cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác Quốc phòng quân sự địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh theo Quyết định số: 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng.

6. Bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp ngân sách, bảo đảm đúng, đủ nhiệm vụ chi thuộc địa phương; coi trọng bảo đảm kinh phí của cấp xã, phường, thị trấn cho công tác quân sự, quốc phòng, nhất là việc xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian, công tác huấn luyện theo từng đối tượng. Dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách đúng quy định pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện.

Các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2012
Ngày hiệu lực02/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2012/CT-UBND nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2012/CT-UBND nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2012
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành21/02/2012
        Ngày hiệu lực02/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2012/CT-UBND nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2012

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2012/CT-UBND nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2012

           • 21/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực