Chỉ thị 03/2013/CT-UBND

Chỉ thị 03/2013/CT-UBND về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận 2 năm 2013

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 2
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/CT-UBND

Quận 2, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2013.

Năm 2013, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, là năm đẩy mạnh thực hiện 15 đề án, dự án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận và tổ chức hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV giữa nhiệm kỳ; là năm diễn ra trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức, thậm chí một số mặt còn khó khăn hơn năm 2012.

Trên cơ sở quán triệt Kết luận chỉ đạo và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách nhà nước năm 2013; căn cứ Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 11 khóa IV, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy năm 2013; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2013 và trên cơ sở những kết quả đạt được về kinh tế xã hội và thu chi ngân sách năm 2012, để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách năm 2013, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tập trung thực hiện:

1. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013, Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV lần thứ 11, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy năm 2013; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2013 và các chương trình, kế hoạch có liên quan; nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2013; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội.

2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 11 phường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và ban hành ngay để tổ chức thực hiện; nội dung của kế hoạch phải đúng hướng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa – xã hội, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt còn tồn động, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 06 Chương trình đột phá của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đã đề ra, theo đó đánh giá hiệu quả thực hiện để có các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Triển khai thực hiện Kết luận số 08 của Ban Thường vụ Quận ủy về các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2015.

4. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội quận để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; ngoài ra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần tập trung chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, xử lý nợ xấu theo tinh thần nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Duy trì đà tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định chính trị-xã hội, hướng đến tăng trưởng bền vững.. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm chi, giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, cho phí hội nghị, hội thảo, đi công tác…; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách theo dự toán được duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp giữa các ngành trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; theo dõi biến động giá cả các hàng hóa thiết yếu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả…

5. Tăng cường quản lý thu ngân sách, phấn đấu thu vượt 5% chỉ tiêu pháp lệnh giao; chống thất thu, nợ đọng thuế; tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung đôn đốc, đảy nhanh khai thác nguồn thu từ đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, sắp xếp các địa chỉ nhà đất đề xuất bố trí sử dụng hoặc bán đấu giá…

6. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án xây dựng cơ bản quan trọng, cấp bách, các công trình chuyển tiếp, các công trình quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu tiền sử dụng đất, thu huy động nghĩa vụ tài chính từ các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn…tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước để bảo đảm huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

7. Tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa; thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy ở các cấp học, ngành học. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; tăng cường và chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm; tăng cường giáo dục ý thức vệ sinh trong cộng đồng, quản lý thuốc chữa bệnh, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn quận. Tăng cường quản lý lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách để tổ chức lễ hội.

8. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả và tăng cường công tác vận động quần chúng tham gia các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phong trào 03 tương trợ, 03 tiết kiệm… sâu rộng, hiệu quả trong toàn xã hội, quan tâm các biện pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, các đối tượng xã hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Tăng cường công tác giải quyết việc làm, phấn đấu tạo ra nhiều việc làm mới nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn; thường xuyên theo dõi tình hình biến động lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Tập trung xây dựng các kế hoạch để đầu tư, triển khai hiệu quả kế hoạch “Xây dựng 2.500 căn hộ chung cư” và khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ở khu công nghiệp, cho người lao động có thu nhập thấp.

9. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015 và các Kế hoạch về tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy về nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn quận (giai đoạn 2011 – 2015); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ các bộ công chức có phẩm chất và năng lực. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp phép đầu tư…Nâng cao ý thức, tinh thần chấp hành pháp luật, kỷ cương trong công tác, trong hệ thống cơ quan công quyền, bảo vệ pháp luật. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, tăng cường ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của người dân trong thực hiện các quyết định hành chính của quận. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; giải quyết đúng pháp luật về thanh tra công vụ, khiếu nại, tố cáo của công dân; khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, kiến nghị của công dân; đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, nâng cao ý thức trách nhiệm của các phòng ban trong thụ lý, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri.

10. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có kết quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, theo đó, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về cướp giật, sử dụng ma túy; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2013 ở cả 2 cấp với chất lượng cao. Hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; tổ chức tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng nhân dân.

11. Tổ chức thực hiện:

11.1. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội và ngân sách quận năm 2013 thành chương trình công tác hàng tháng, quý của Ủy ban nhân dân quận; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung; sắp xếp, bố trí để Thường trực Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân quận xem xét, thông qua các chương trình, kế hoạch kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quận ủy trong công tác đôn đốc, theo dõi việc chuẩn bị các chương trình, đề án, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV đã đề ra và những nhiệm vụ công tác trọng tâm trình Ban Thường vụ Quận uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ quận đúng thời gian.

11.2. Giao Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị chuyên môn thuộc quận, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường:

- Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ chung và chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội của quận.

- Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng tháng, quý, Ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị, làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội và ngân sách quận năm 2013, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội quận bền vững.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm nội dung chỉ thị này để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và ngân sách quận năm 2013, góp phần tích cực cùng thành phố hoàn các nhiệm vụ kế hoạch năm 2013./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2013
Ngày hiệu lực15/02/2013
Ngày công báo15/03/2013
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Cư
        Ngày ban hành08/02/2013
        Ngày hiệu lực15/02/2013
        Ngày công báo15/03/2013
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2013/CT-UBND thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH

           • 08/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực