Chỉ thị 03/2014/CT-UBND

Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới Bình Tân Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2014/CT-UBND

Bình Tân, ngày 05 tháng 8 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Thông tri số 29-TT/QU ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Quận ủy Bình Tân về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2014;

Thời gian qua, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận cùng với các cấp ủy đảng, Ủy ban nhân dân các phường và các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, cơ sở chưa nhận thức và quan tâm đầy đủ về trách nhiệm đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cơ chế tổ chức thực hiện thiếu thống nhất, chưa phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Để triển khai công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân trở thành nền nếp thường xuyên, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị như sau:

1. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận:

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, cấp ủy - Ủy ban nhân dân phường triển khai quán triệt đầy đủ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trên địa bàn quận nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tiếp tục củng cố kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận và phường đủ thành phần và số lượng quy định; bảo đảm phát huy và tăng cường trách nhiệm cá nhân trong thực hiện hoạt động quy chế của Hội đồng; thực hiện đầy đủ các chương trình, nội dung quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Nâng cao vai trò tham mưu, bảo đảm hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và thời gian triển khai; sơ kết, tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận.

2. Ban Chỉ huy quân sự quận chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Phòng Nội vụ quận, Phòng Tài chính và Kế hoạch quận và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn thực hiện và giải thích những vấn đề vướng mắc về giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trong tình hình mới ở các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, bảo đảm số lượng giáo viên, giảng viên, chế độ học tập, cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời phối hợp, theo dõi kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện và bảo đảm kinh phí cho giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin quận có kế hoạch tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông từ quận đến cơ sở.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Hội Cựu chiến binh quận, Liên đoàn Lao động quận, Quận đoàn Bình Tân, Hội Liên hiệp phụ nữ quận, các tổ chức xã hội tham gia phối hợp thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng thuộc ngành mình.

Ủy ban nhân dân quận đề nghị Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký và thay thế chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 12 ngày 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới trên địa bàn quận Bình Tân./.

 


Nơi nhận:
- UBND TP;
- Sở Tư pháp TP;

- HĐ.GDQPAN.TP;
- Ban Dân quân/PTM/Bộ Tư lệnh TP;
- Trung tâm Công báo TP;
-
Quận ủy Bình Tân: Bí thư, các PBT;
- UBND quận: CT, các PCT;
- TV HĐ.GDQPAN quận;
- UBMTTQVN quận và các đoàn thể quận;
- Các cơ quan trực thuộc quận;
- Khối nội chính quận;
-
UBND 10 phường;
- Lưu: VT,QS, TP, VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo01/09/2014
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới Bình Tân Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới Bình Tân Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Chính
        Ngày ban hành05/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo01/09/2014
        Số công báoSố 51
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới Bình Tân Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2014/CT-UBND tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới Bình Tân Hồ Chí Minh

            • 05/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực