Chỉ thị 03/2015/CT-UBND

Chỉ thị 03/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp xử lý hành chính Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2015/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trên cơ sở các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 20 tháng 01 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13). Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2014 ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thời gian qua, Luật Xử lý vi phạm hành chính bước đầu đã được triển khai trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản có liên quan được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 49/2013/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Chỉ thị số 49/2013/CT-UBND).

Tuy nhiên, qua công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhận thấy việc thực hiện các quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (sau đây gọi tắt là các biện pháp xử lý hành chính) vẫn còn hạn chế.

Để các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh và các văn bản về biện pháp xử lý hành chính được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Thường xuyên tổ chức phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan, đặc biệt là các văn bản quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; áp dụng các quy định mới được ban hành đầy đủ, kịp thời, chính xác.

b) Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; khẩn trương tổ chức, thực thi các quy định về biện pháp xử lý hành chính.

c) Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm tổ chức, thực thi các quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính trong việc lập hồ sơ đề nghị, chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính sang Tòa án nhân dân cấp huyện và tổ chức thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính sau khi quyết định của Tòa án có hiệu lực.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 và các văn bản quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính cho Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân cấp huyện, các cơ quan: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội có liên quan tại địa phương.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và thi hành các văn bản quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính nói riêng theo quy định của pháp luật; theo dõi việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này và Chỉ thị số 49/2013/CT-UBND trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các văn bản quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý.

3. Cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm:

Khẩn trương thu thập tài liệu trong hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định một tổ chức xã hội cụ thể, phù hợp trực tiếp quản lý tại nơi lập hồ sơ đề nghị đối với các đối tượng đang trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

5. Sở Y tế có trách nhiệm:

Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các huyện, thị xã và thành phố Huế về xác định tình trạng nghiện ma túy, phương pháp cai nghiện cho người nghiện ma túy.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm nguồn nhân lực cho việc triển khai thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình.

7. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí kinh phí cho việc thực hiện biện pháp xử lý hành chính của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP Nghị định số 221/2013/NĐ-CP Nghị định số 02/2014/NĐ-CP và Thông tư số 193/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các văn bản khác có liên quan.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

a) Trong phạm vi quản lý của mình, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật.

b) Có chính sách hỗ trợ những người đã chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc tìm việc làm, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

c) Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

d) Chỉ đạo người đứng đầu cơ sở điều trị nghiện khẩn trương có văn bản xác nhận về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đối với người bị đưa ra khỏi chương trình điều trị nghiện theo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, theo quy định có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng tại địa phương theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy định có liên quan.

b) Chỉ đạo người đứng đầu trạm Y tế xã, bệnh xá Quân y, phòng khám khu vực, bệnh viện cấp huyện trở lên và phòng y tế kịp thời tổ chức cho bác sỹ, y sỹ có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP cấp phiếu trả lời kết quả về tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

c) Tạo điều kiện cho những người chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tìm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và dự phòng tái nghiện.

d) Cấp Giấy chứng nhận hết thời gian cai nghiện tại gia đình hoặc cai nghiện tại cộng đồng.

đ) Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho người được giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này;

b) Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2015
Ngày hiệu lực01/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp xử lý hành chính Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp xử lý hành chính Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành22/01/2015
        Ngày hiệu lực01/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp xử lý hành chính Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2015/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp xử lý hành chính Thừa Thiên Huế

           • 22/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực