Chỉ thị 03/CT-BTNMT

Chỉ thị 03/CT-BTNMT năm 2008 tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-BTNMT năm 2008 tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-BTNMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng và toàn ngành tài nguyên và môi trường nói chung đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và bước đầu đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, tiến độ cải cách hành chính còn chậm; quy trình, trách nhiệm giải quyết công việc còn chưa rõ ràng; hiệu quả và chất lượng xử lý công vụ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác và yêu cầu phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Điều hành còn hạn chế.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ thị:

1. Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Khẩn trương nghiên cứu, tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Điều hành của đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2009 và các năm tiếp theo.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường phải quy định rõ trách nhiệm xây dựng, cập nhật, duy trì cơ sở dữ liệu nội bộ; cơ chế lưu trữ, chia sẻ thông tin bảo đảm đúng quy định, an toàn, dễ quản lý, truy nhập, tìm kiếm, thông suốt trong nội bộ đơn vị, giữa các đơn vị với cơ quan bên ngoài để phục vụ công tác quản lý, Điều hành hiệu quả, thông suốt; tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin theo đúng quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2008 và quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở kế hoạch thực hiện của các đơn vị trực thuộc Bộ, trình Bộ trưởng phê duyệt trong quý II năm 2009.

4. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục nghiên cứu bổ sung và triển khai Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

b) Rà soát toàn diện Cổng thông tin điện tử của Bộ, bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 Luật Công nghệ thông tin; tích hợp và cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại thông tin, cung cấp các biểu mẫu dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm sự tương thích trong quá trình trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính của Bộ và lộ trình xây dựng chính phủ điện tử.

c) Quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng thông tin điện tử của Bộ hoạt động hiệu quả, thông suốt, an toàn; xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường và kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành; xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật, an ninh thông tin.

d) Khẩn trương hoàn thành việc thiết kế khung cơ sở dữ liệu thống nhất và tích hợp các cơ sở dữ liệu của các đơn vị hiện có, hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê của các đơn vị thực hiện qua Internet; xây dựng Quy chế về hệ thống chuẩn thông tin, quản lý, khai thác, duy trì, chia sẻ thông tin được sử dụng trong cơ sở dữ liệu chung của Bộ, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo các chuẩn quốc gia và quốc tế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khác tiếp thu đẩy mạnh cải cách hành chính; trong đó tập trung rà soát, đề xuất với Bộ trưởng kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phù hợp với việc tiến hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ; đề xuất chế độ ưu đãi để khuyến khích cán bộ tin học có trình độ cao tham gia vào các hoạt động của Ngành.

6. Báo Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ đổi mới nội dung và hình thức trang tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.

7. Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính cân đối ngân sách, bố trí kinh phí cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

8. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đề xuất Bộ trưởng khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đi đầu trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, Điều hành.

9. Các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các nội dung nhiệm vụ, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị; tăng cường trao đổi thông tin với Bộ Tài nguyên và Môi trường qua thư điện tử, website và giao ban điện tử; thường xuyên truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ để tiếp cận thông tin chỉ đạo, Điều hành, các biểu mẫu điện tử về cải cách hành chính, dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường cung cấp cho người dân và doanh nghiệp; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

10. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện Đề án tổng thể về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Quy chế giao ban điện tử của Bộ và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ đăng ký sử dụng; tổ chức thực hiện tốt Quy chế tổ chức và vận hành hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ; tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Bộ) xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ, Đảng ủy khối cơ quan Bộ tại TP. HCM;
- Website của Bộ;
- Lưu: VT, VP (TH).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-BTNMT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2008
Ngày hiệu lực25/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-BTNMT

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-BTNMT năm 2008 tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-BTNMT năm 2008 tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành25/12/2008
        Ngày hiệu lực25/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-BTNMT năm 2008 tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-BTNMT năm 2008 tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

           • 25/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực