Chỉ thị 03/CT-TTg

Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2014 tăng cường chỉ đạo và thực hiện biện pháp kiểm soát, bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT, BẢO TỒN CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

Thời gian gần đây, tình trạng buôn bán, vận chuyển, xut khẩu, nhập khẩu, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm bao gồm cả những mẫu vật của loài có nguồn gốc nước ngoài như sng tê giác, ngà voi châu Phi, tê tê, hổ... diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn tài nguyên thiên nhiên. Buôn bán trái phép động vật hoang dã làm giảm lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, tạo doanh thu bất hợp pháp, gây bất ổn an ninh quốc gia và nguy cơ xuất hiện, lây lan các bệnh truyền nhiễm mới, đồng thời tác động xấu tới hình ảnh của Việt Nam trong việc thực thi các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác với một số nước trên thế giới và nhiều tổ chức quốc tế.

Đ ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác ngăn ngừa, đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, quảng cáo, tiêu dùng trái phép mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt là mẫu vật tê giác và voi từ các nước châu Phi; phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu hàng không, cảng biển, đường bộ quốc tế, đường mòn lối mở qua biên giới; tập trung phát hiện, xử lý dứt điểm các tụ điểm buôn bán trái phép mẫu vật loài hoang dã bao gồm cả mẫu vật giả ở khu vực biên giới và trong thị trường nội địa; kiên quyết thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, xử các đối tượng vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ công chức trong lĩnh vực này.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, đảm bảo các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này đều phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đnghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra đy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong việc mua bán, vận chuyển mẫu vật tê giác, voi và mẫu vật của các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm khác.

4. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã của nước sở tại và công ước quốc tế cho cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, thăm quan du lịch ở nước ngoài, vận động cộng đồng người Việt không tham gia vào các hoạt động săn bn, mua bán, vận chuyển trái phép mẫu vật loài hoang dã ở nước sở tại.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ trái phép đối với mẫu vật loài hoang dã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm để người dân biết, thực hiện.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền những điển hình tốt về bảo tồn, kim soát buôn bán động vật hoang dã; đưa thông tin khách quan đảm bảo lợi ích quốc gia; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; tích cực tham gia thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước với cơ quan có thẩm quyền.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của Nhà nước và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và bảo tồn động vật hoang dã; tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất trái pháp luật và các quy định của CITES; chỉ đạo các lực lượng liên ngành tại các cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng vận chuyn trái phép mẫu vật động vật hoang dã qua biên giới.

8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; đề xuất hoàn thiện chính sách về quản lý, bảo tồn, kiểm soát buôn bán các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hp theo dõi tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Các Bộ, ngành và cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, các tchức, đơn vị, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tchức, trin khai thực hiện Chỉ thị này, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; thông báo kịp thời cho Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam về các vụ vi phạm đối với mẫu vật thuộc các Phụ lục của CITES và kết quả xử lý; chuyển giao hoặc cung cấp mẫu của các mẫu vật động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của CITES tịch thu để thực hiện việc giám định quốc tế, bảo quản, trao đổi mẫu với các nước thành viên có liên quan và Ban thư ký CITES quốc tế theo đề nghị của Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, KGVX, TH, NC, V.I, Công báo;
- Lưu: VT, KTN(3b
).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo07/03/2014
Số công báoTừ số 273 đến số 274
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo07/03/2014
        Số công báoTừ số 273 đến số 274
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2014 kiểm soát bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

              • 20/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/03/2014

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực