Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2011 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hoà Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2011 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Hoà Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯƠC TỈNH HOÀ BÌNH

Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được quan tâm, chỉ đạo, đầu tư kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin các sở, ban, ngành, uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã bước đầu thực hiện có hiệu quả và thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa khai thác, phát huy được tối đa tính năng, lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin. Nguồn nhân lực các ngành chưa thực sự đánh giá đúng tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, một số cơ quan đơn vị còn mang tính hình thức.

Để việc triển khai thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 06/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” đạt hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước:

a) Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của úng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành, từ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức.

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và quán triệt đầy đủ các quy định của Luật, các văn bản dưới Luật, hướng dẫn, chỉ đạo về công nghệ thông tin; Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm trực tiếp phổ biến, quán triệt và tổ chức, chỉ đạo và triển khai các biện pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước, phân công cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực, địa phương và tổ chức, cơ quan của mình.

2. Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

a) Sở Thông tin và Truyền thông cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh chủ trì thực hiện việc tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 06/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”.

Hỗ trợ các sở, ban, ngành và uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật, lựa chọn công nghệ để xây dựng và hoàn thiện các hệ thống mạng theo hướng hiện đại và đồng bộ.

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành và uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc lập kế hoạch, phân bổ và sử dụng kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để thực hiện các hoạt động, dự án công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước các cấp.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí để đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính; chủ trì phối với Sở Khoa học và Công nghệ lồng ghép một phần kinh phí từ nguồn phát triển khoa học công nghệ hàng năm phục vụ phát triển công nghệ thông tin của tỉnh theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 4591/TB-VPUBND ngày 21/12/2010 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ưu tiên bố trí kinh phí (kết hợp với các chương trình, dự án, các nguồn vốn khác) đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ của đơn vị, để kết nối đến các đơn vị trực thuộc và Trung tâm kết nối liên thông các hệ thông thông tin của tỉnh.

3. Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước.

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì việc tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai các phần mềm dùng chung, các phần mềm ứng dụng vào công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước chung của tỉnh; hoàn chỉnh hệ thông thư điện tử của tỉnh đảm bảo thực hiện việc cung cấp địa chỉ thư điện tử cho các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

b) Các sở, ban, ngành và uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường trao đổi văn bản điện tử trong hệ thống thư điện tử của tỉnh; các đơn vị đưa vào sử dụng các phần mềm dùng chung, các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; khai thác và trao đổi thông tin, văn bản điện tử trên môi trường mạng, cung cấp các dịch vụ hành chính công, các thông tin lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, lên website của đơn vị, nhất là các thông tin về chính sách, pháp luật, các thủ tục hành chính chuyên ngành phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Sở Nội vụ chủ trì triển khai xây dựng Đề án thu hút nguồn nhân lực và cơ chế tuyển dụng công chức đối với ngành công nghệ thông tin. Tăng cường nguồn lực đào tạo, nâng cao kiến thức về tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu về quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị hệ thống, an toàn thông tin và an ninh mạng cho cán bộ chuyên trách của các cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành và uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ưu tiên bố trí, tuyển dụng các bộ làm công tác chuyên trách về công nghệ thông tin, quản trị mạng tin học tại đơn vị.

5. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước là nhiệm vụ bắt buộc đối với các sở, ban, ngành, uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước của tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện.

6. Giao Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh tổ chức thực hiện và tổng hợp kế quả định ký báo cáo (6 tháng, 1 năm) Uỷ ban nhân dân tỉnh để đến năm 2015 tỉnh Hoà Bình trở thành tỉnh có mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin đạt mức khá trở lên; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo định kỳ báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị này về Sở thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Hoà Bình) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP/UBND;
- Lưu: VT, VX (NV70b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2011
Ngày hiệu lực26/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2011 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Hoà Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2011 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Hoà Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành26/01/2011
        Ngày hiệu lực26/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2011 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Hoà Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2011 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Hoà Bình

           • 26/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực