Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 252/KH-BCĐQG1237 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) và các Văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và các văn bản quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xác định chủ trương, xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp sát tình hình, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh; kiện toàn cơ quan chuyên môn, tổ chức lực lượng quy tập ở các cấp đáp ứng yêu cầu khi có nhiệm vụ. Thành phần Ban Chỉ đạo theo quy định của Chính phủ và tại Điều 11 Thông tư số 214/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng.

3. Các địa phương, đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức, biện pháp, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, hiểu rõ ý nghĩa về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, những thuận lợi, khó khăn; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự quan tâm, của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

4. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ cơ quan chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể có liên quan và lực lượng tìm kiếm về Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản quy định của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, của các Bộ, ngành có liên quan và triển khai kế hoạch thực hiện của cấp mình, bảo đảm tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả. Hoàn thành việc kiện toàn cơ quan chuyên môn các cấp và quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện trong quý 1/2014.

5. Tiếp tục tổ chức thông báo, thông tin về mộ liệt sĩ đến thân nhân, gia đình liệt sĩ. Tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ hiện có; xây dựng và từng bước hoàn thiện các thiết chế tri ân liệt sĩ (Nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ) ở cấp xã, cấp huyện bằng nguồn ngân sách do Nhà nước đảm bảo, kết hợp với các nguồn xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu tôn vinh thăm viếng của nhân dân và thân nhân liệt sĩ.

6. Ủy ban nhân dân các địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp phải thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh không để kẻ xấu lợi dụng, làm trái quy định của Đảng và Nhà nước. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Bằng nhiều hình thức, phương pháp tiếp nhận thông tin; huy động các tổ chức, cá nhân, nhất là Cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nắm chắc thông tin về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; kiện toàn hệ thống hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ. Thực hiện tốt công tác quản lý về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn đảm nhiệm.

8. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các địa phương trong tỉnh. Định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Quảng Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến 2020 Quảng Ninh

           • 27/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực