Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 triển khai quán triệt văn bản Quy phạm pháp luật mới về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã thuộc tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 văn bản Quy phạm pháp luật mới thống kê hệ thống chỉ tiêu Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

Trong những năm qua Cục Thống kê Bình Dương đã có nhiều cố gắng trong việc thu thập thông tin, đánh giá kết quả thực hiện, dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn phục vụ yêu cầu chỉ đạo và điều hành của các cấp, góp phần tham gia xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội qua từng năm, từng thời kỳ. Tuy nhiên, chế độ báo cáo ở các đơn vị địa phương trong tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và chính xác tình hình hoạt động ở các đơn vị địa phương, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nguyên nhân là do chưa có sự phân công, quy định cụ thể về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin thống kê, cũng như đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong phương pháp tính toán và phạm vi thu thập thông tin thống kê giữa các sở, ngành, địa phương với cơ quan thống kê.

Để hoạt động thống kê phù hợp và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong giai đoạn mới. Từ năm 2010 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản mới về công tác thống kê như: Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung hệ thống chi tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nhiều bộ, ngành Trung ương cũng đã ban hành các Quyết định, Thông tư quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành áp dụng trong bộ, ngành và cho các sở, ngành cấp tỉnh.

Nhằm thống nhất triển khai thực hiện các văn bản mới nêu trên và để đáp ứng yêu cầu có đầy đủ thông tin khách quan, tin cậy, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành trong tỉnh, đồng thời đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực trong hoạt động thống kê từ việc thu thập thông tin ban đầu, đến việc công bố, sử dụng thông tin thống kê, đổi mới một bước chế độ thông tin báo cáo; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Cục Thống kê tỉnh:

a) Trong quý I/2014:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng tới các tổ chức và cá nhân nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP và Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện và xã.

- Trực tiếp hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị.

- Thiết kế các biểu mẫu áp dụng thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; giúp các UBND huyện, thị xã, thành phố tập huấn, hướng dẫn thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

b) Định kỳ tháng, quý, năm tiếp nhận, thẩm định báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

c) Đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê theo quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.

2. Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định của các bộ, ngành;

- Kiện toàn chức danh thống kê Sở, Ban, Ngành; bố trí cán bộ đủ năng lực chuyên trách công tác thống kê tại đơn vị; xây dựng mạng lưới thu thập thông tin, đảm bảo thực hiện tốt các báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP và Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg Hội nghị triển khai, tập huấn hướng dẫn thực hiện báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, chế độ báo cáo thống kê gửi về Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Bố trí cán bộ văn phòng - thống kê đủ năng lực chuyên môn đảm nhận công tác thống kê tại xã, phường, thị trấn, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng thống kê cấp cơ sở.

- Hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu đã được UBND tỉnh giao hàng năm về Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Thống kê trong việc hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ thông tin báo cáo truyền đưa đến các cơ quan lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT; thống nhất sử dụng thông tin thống kê vào việc đánh giá và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg.

5. Sở Tài chính thẩm định dự trù kinh phí do Cục Thống kê tỉnh lập để tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP và Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg; Hội nghị tập huấn cho các Sở, Ban, Ngành và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Hàng năm Cục Thống kê có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này của các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 văn bản Quy phạm pháp luật mới thống kê hệ thống chỉ tiêu Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 văn bản Quy phạm pháp luật mới thống kê hệ thống chỉ tiêu Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 văn bản Quy phạm pháp luật mới thống kê hệ thống chỉ tiêu Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2014 văn bản Quy phạm pháp luật mới thống kê hệ thống chỉ tiêu Bình Dương

           • 26/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực