Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục có các đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém. Một số sở, ban, ngành tỉnh và địa phương chưa tích cực kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, còn tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa kịp thời, chặt chẽ, nhất là việc tổ chức đối thoại với công dân, xác định những việc cụ thể cần giải quyết... Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật, sự hiểu biết pháp luật của một bộ phận người khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, có trường hợp bị kích động khiếu nại, tố cáo không đúng quy định, gây phức tạp.

Trong thời gian tới, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp. Để khắc phục những hạn chế trên và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau:

a) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 357/TB-VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2016 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật. Phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với người dân; mọi khiếu nại, tố cáo phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; coi kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, của các cấp, các ngành và địa phương.

b) Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân đột xuất và định kỳ, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài cần chủ động nắm tình hình, tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm, bảo đảm an ninh trật tự.

c) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường thời lượng, chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nhân dân nắm, hiểu đúng tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo gây tác động tiêu cực tới dư luận, đcác phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

d) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và giám sát. Tập trung giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường..., không để kéo lên cấp trên, không để phát sinh thành điểm nóng.

2. Chánh Thanh tra tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, những địa phương, đơn vị chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các quyết định, kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp công dân của địa phương nào tập trung đi khiếu nại, tố cáo đông người ở Trung ương, ở tỉnh thì Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đó phải phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ có đủ thẩm quyền phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ban Tiếp công dân của tỉnh để đưa công dân về địa phương xem xét giải quyết, không để công dân khiếu kiện dài ngày ở các cơ quan Trung ương, ở tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra các ngày lễ, các kỳ họp và các sự kiện chính trị quan trọng.

3. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và toàn thể nhân dân giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải coi trọng công tác dân vận, tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của luật sư, trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hiu biết pháp luật của người dân.

4. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an huyện, thành phố Cà Mau chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân đtham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những người cầm đầu, tổ chức kích động người dân biểu tình, kéo đi khiếu nại, tố cáo đông người, chống đối; các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo đgây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức.

5. Tổ chức thực hiện

- Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Hàng quý tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu quý sau).

- Giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục III - Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh (Lâm Văn Bi);
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- NC (A);
- Lưu: VT. Tr 03/4.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực24/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành24/04/2017
        Ngày hiệu lực24/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Cà Mau

           • 24/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực