Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 hiệu quả thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐẠP ĐIỆN

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đến nay việc đội mũ bảo hiểm đã hình thành thói quen của người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện góp phần quan trọng trong việc kéo giảm thương vong do tai nạn giao thông gây ra. Tuy nhiên, tỷ lệ không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn chất lượng đối với người người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn thấp, đặc biệt là đối với trẻ em từ 06 tui trở lên khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chưa được quan tâm do đó nạn nhân bị chấn thương sọ não khi tham gia giao thông do không đội mũ bảo hiểm còn chiếm tỷ lệ cao. Ngoài ra việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không đạt Quy chuẩn Quốc gia, mũ bảo hiểm giả, mũ không phải là mũ bảo hiểm đã gây khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chthị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Tổ chức quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm đi với người tham gia giao thông bng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

2. Ban An toàn giao thông tnh

Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kthuật Quốc gia khi đi xe mô tô, xe gn máy, xe đạp điện; chú trọng tuyên truyền việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, thanh niên, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; vận động, khuyến khích người dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp; phối hợp với Công an tnh, Sở Giao thông vận tải, các lực lượng chức năng tổ chức các chiến dịch, các đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT; kết hợp xử lý vi phạm với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Bám sát kế hoạch chđạo của Trung ương, xây dựng kế hoạch hành động liên ngành từ tnh đến cơ sở để nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật đối với người người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tặng mũ bảo hiểm bảo đảm quy chuẩn, chất lượng cho trẻ em, người dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn về kinh tế.

Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị; hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đề xuất các nội dung cần sửa đổi.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát có liên quan, Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, sân khu hóa, chiếu video (clip)..., thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, kiên quyết xử lý người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm. Phối hợp xử lý vi phạm với vận động, giáo dục người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện nhằm giảm thiểu chấn thương sọ não do tai nạn giao thông gây ra.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát có liên quan phối hợp với lực lượng chức năng khác kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và phân phối mũ bảo hiểm trái quy định.

Phối hợp với Ngành giáo dục và đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật TTATGT trong các trường học; tập trung tuyên truyền mạnh đến đối tượng là học sinh, sinh viên về quy định độ tuổi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và các điều kiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm; tổ chức ký cam kết đội mũ bảo hiểm khi chở trẻ em trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện với phụ huynh học sinh; hằng tháng, quý thông báo đến các trường học về tình hình vi phạm TTATGT của các em học sinh để nhà trường có biện pháp nhắc nhở, giáo dục.

4. Sở Giao thông vận ti

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT trong toàn ngành, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành gương mẫu thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và người thân về thực hiện đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông.

5. SCông thương

Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Quản lý thị trường và các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện, các cơ quan có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân tiêu thụ, sản xuất mũ bảo hiểm giả, không đạt chuẩn theo quy định.

6. S Khoa học và Công nghệ

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến chất lượng mũ bảo hiểm theo quy định.

7. Sở Giáo dục & Đào tạo, Đại học Thái Nguyên

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT tới các phòng, ban, đơn vị, trường học trực thuộc; yêu cầu các trường tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh các cấp từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đưa con, em đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông nắm bắt kịp thời các trường hợp vi phạm để có biện pháp nhắc nhở, giáo dục, xử lý phù hợp theo quy định.

8. Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Chỉ đạo các đơn vị, bệnh viện trực thuộc, bệnh viện tư nhân trên địa bàn thực hiện thống kê đầy đ và phân tích số liệu về tai nạn giao thông do không đội mũ bảo hiểm; hằng quý báo cáo Ban ATGT tỉnh làm cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia,

9. Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; vận động nhân dân thực hiện tốt quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc xây dựng, công nhận cơ quan, xóm, tổ dân phố và gia đình văn hóa.

10. Các cơ quan thông tin truyền thông

Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm thông tin tỉnh, Đài TT-TH các huyện, thành phố, thị xã, Đài Truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật có liên quan về sản xuất, kinh doanh và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; xây dựng các tin, bài, phóng sự, ảnh phản ánh về những hoạt động tích cực, gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm TTATGT và chấp hành tốt các quy định về đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, phê phán người thực hiện chưa tốt.

11. Sở Tư pháp

Phối hợp với Ban ATGT tnh, Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT về cơ sở, chú trọng tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đối với người tham gia giao thông.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kim soát, xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền, duy trì việc chấp hành các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với sỹ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông bng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định

13. y ban MTTQ tỉnh, các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể khác trong tỉnh

Phối hợp với Ban ATGT tỉnh tiếp tục đy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho cán bộ, công chức, viên chức và hội viên các cấp, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về TTATGT, gương mẫu thực hiện tốt việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn theo quy định khi tham gia giao thông.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn, căn cứ kế hoạch hành động của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh.

Chỉ đạo chính quyền cấp xã phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT tới toàn thể nhân dân, đặc biệt tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đối với người tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chthị này./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: CA, GTVT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Văn phòng Ban ATGT t
nh;
- L
ưu: VT, CNN.
(huynt/ATGT/CT
01/T04/75b)

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2018
Ngày hiệu lực11/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 hiệu quả thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 hiệu quả thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Thái Nguyên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành11/04/2018
        Ngày hiệu lực11/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 hiệu quả thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 hiệu quả thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm người đi mô tô Thái Nguyên

           • 11/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực