Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 03 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh. Do đó, số lượng, chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm, chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế cụ thể như: Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm sâu sát đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng của một số CBCCVC còn mang tính hình thức, đối phó; việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị chưa thật sự bám sát với thực trạng chất lượng CBCCVC và các tiêu chuẩn theo quy định; nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý còn thiếu tiêu chuẩn, điều kiện; việc đánh giá chất lượng CBCCVC sau đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm thực hiện.

Đkhắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, mặt khác nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC đáp ứng các tiêu chuẩn theo vị trí việc làm, chức vụ lãnh đạo, quản lý và các quy định về đào tạo, bồi dưỡng của Trung ương và địa phương, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của CBCCVC về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 101/2017/NĐ-CP bồi dưỡng cán bộ công chức">01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh theo Quyết định số 1277-QĐ/TU ngày 18/11/2014 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc ban hành Đề án củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014 - 2021; Quy định số 07-QĐi/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và định hướng khung tiêu chuẩn các các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 và các Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của tỉnh.

b) Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBCCVC, qua đó, hàng năm xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của cơ quan, đơn vị gắn liền với rà soát, đánh giá, xây dựng quy hoạch, từng bước bảo đảm tiêu chuẩn vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

c) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% CBCCVC lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định;

- Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

d) Thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng, hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Trên cơ sở kết quả đánh giá, các cơ quan, đơn vị phải có biện pháp phát huy ưu điểm và khắc phục các tồn tại hạn chế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bi dưỡng.

2. Đối với CBCCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước về đào tạo, bi dưỡng và các nội quy, quy chế lớp học. Chứng chỉ chương trình bi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của CBCCVC.

3. Sở Nội vụ với vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị này;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh theo quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý các vi phạm (nếu có);

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn vị trí việc làm, kiến thức và kỹ năng phù hợp, thiết thực với tình hình thực tế tại địa phương.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh các văn bản về chế độ, chính sách liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

- Ưu tiên bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- C
ông báo Đắk Nông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC (Dg).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2019
Ngày hiệu lực 19/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Đắk Nông
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Nguyễn Bốn
Ngày ban hành 19/03/2019
Ngày hiệu lực 19/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Đắk Nông

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Đắk Nông

  • 19/03/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/03/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực