Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinnh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc gia cầm tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Kon Tum, ngày 10 tháng 05 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẾT MỔ VÀ KINH DOANH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi đưa vào hoạt động ổn định (riêng cơ sở giết m gia súc, gia cầm tập trung huyện Đăk Glei đang chuẩn bị đưa vào hoạt động); các địa phương còn lại chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung cho nên hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm chưa được kiểm tra, kiểm soát. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 77 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ hoạt động, không đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo quy định; bên cạnh đó, công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm chưa được chính quyền địa phương các cấp và cơ quan chức năng quan tâm đúng mức, còn buông lỏng... việc giết mổ gia súc, gia cầm còn diễn ra tự phát, nhỏ lẻ tại hộ gia đình trong các khu dân cư ở hầu hết các vùng trong tỉnh, không đảm bảo quy trình theo quy định, hoạt động không có giấy phép, vi phạm Pháp lệnh Thú y. Do đó, còn có tình trạng sản phẩm động vật kém chất lượng, không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y của cơ quan thú y vẫn lưu thông trên thị trường, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cao, làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương đối với các địa phương đã đầu tư và đưa cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung vào hoạt động có hiệu quả (như huyện Đăk Tô, huyện Đăk Hà, huyện Sa Thầy) và phê bình, chấn chnh đối với các địa phương chưa đầu tư hoặc đầu tư chưa hiệu quả đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, bảo vệ sức khỏe cộng đng, hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Khẩn trương đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn (đối với các địa phương chưa đầu tư); việc xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phải đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật; quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động đối với cơ sở giết mổ, sơ chế và kinh doanh các sản phẩm gia súc, gia cầm. Riêng các huyện Tu Mơ Rông và Ia H’Drai có ít cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, trước mắt chưa đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, tuy nhiên phải tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn, tổ chức kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ và hướng dẫn các cơ sở này thực hiện đúng theo quy định, đng thời có định hướng, giải pháp xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn trong thời gian tới;

- Đối với các địa phương đã xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, định kỳ 6 tháng, hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá các hạng mục tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đang hoạt động, nhằm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đã xuống cấp, để đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật; quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường theo quy định;

- Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế và kinh doanh các sản phẩm gia súc, gia cầm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động giết mổ, sơ chế và kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chỉ sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan thú y kiểm soát (có đóng dấu hoặc dán tem vệ sinh thú y theo quy định). Yêu cầu các chủ cơ sở giết mổ, người hành nghề kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm phải ký cam kết và chấp hành nghiêm việc giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy định, không gây ô nhiễm môi trường;

- Tăng cường quản lý các hoạt động mua bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn; btrí, sắp xếp các địa điểm mua bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ, trung tâm thương mại cho phù hợp; kiên quyết xử lý nghiêm các điểm mua bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm tự phát trên lòng đường, vỉa hè không đảm bảo về an toàn thực phẩm; gây ô nhiễm môi trường;

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động có liên quan đến giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm để người dân biết, chấp hành và chủ động thực hiện; chấp hành tốt các quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

2. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn các huyện, thành phố các quy định của Pháp luật về thực hiện các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện vệ sinh thú y... đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng được phân công làm công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn các huyện, thành phố; tổ chức thẩm định và cấp Giấy Chứng nhận về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm theo quy định;

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, tổ chức thanh, kiểm tra nhằm chấn chnh hoạt động giết m, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, chỉ đạo.

3. Sở Y tế: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành; theo dõi, đề phòng các bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc btrí địa điểm, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm theo quy định hiện hành; phối hợp kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan đến giết mổ gia súc, gia cm, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phthông tin, tuyên truyền về các quy định của pháp luật đối với hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm; kiến thức tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc động vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Tăng cường tuyên truyền về Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên quan về an toàn thực phẩm và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật; thông tin và biểu dương các địa phương đã đầu tư và đưa cơ sở giết mgia súc, gia cầm tập trung vào hoạt động có hiệu quả và phản ánh phê bình, chấn chnh những địa phương chưa đầu tư hoặc đầu tư chưa hiệu quả đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Y tế;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Kon Tum;
- Lưu: VT, NN5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2019
Ngày hiệu lực10/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc gia cầm tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc gia cầm tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành10/05/2019
        Ngày hiệu lực10/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc gia cầm tỉnh Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2019 về quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc gia cầm tỉnh Kon Tum

             • 10/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực