Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Trong những năm gần đây, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện đúng và đạt hiệu quả. Trình tự đầu tư xây dựng ngày càng thực hiện chặt chẽ hơn, các công trình được đầu tư cơ bản đáp ứng được mục tiêu dự án đặt ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống nhân dân.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được như trên thì hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế phải được khắc phục như: Việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư, làm chủ đầu tư chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định; công tác bố trí nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được tiến độ dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm; công tác quản lý chất lượng công trình và chất lượng công trình còn hạn chế dẫn đến nhiều công trình trong năm 2020 xảy ra sự cố,....

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, đồng thời chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Về giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư và làm Chủ đầu tư

- Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý: Chủ tịch UBND các cấp giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 27 của Luật Đầu tư công năm 2019.

- Giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư: Thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

- Đối với công việc sửa chữa, bảo trì công trình thì giao cho các chủ quản lý sử dụng trực tiếp làm chủ đầu tư.

2. Về chậm tiến độ dự án, tiến độ thực hiện các gói thầu

- Các chủ đầu tư (đơn vị thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) khi khởi công xây dựng công trình phải cam kết đảm bảo đáp ứng được tiến độ giải phóng mặt bằng theo tiến độ thi công. Trường hợp xét thấy không đảm bảo việc bàn giao mặt bằng theo tiến độ thi công thì không thực hiện việc khởi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai thực hiện của gói thầu theo hợp đồng đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và trước người quyết định đầu tư.

- Cơ quan tham mưu việc giao vốn cho dự án đầu tư phải đảm bảo kế hoạch vốn theo tiến độ dự án, việc chậm tiến độ công trình do nguồn vốn bố trí chưa kịp thời thì Cơ quan tham mưu việc giao vốn cho dự án chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư.

3. Công tác quản lý chất lượng công trình

- Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tuân thủ công tác quản lý chất lượng công trình đúng, đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định khác có liên quan.

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện đúng và đầy đủ phân công, phân cấp công tác quản lý chất lượng công trình, xử lý sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông.

4. Về bảo hành công trình xây dựng

Yêu cầu các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định về bảo hành công trình theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

5. Lập và quản lý chi phí dự phòng của dự án đầu tư xây dựng

- Yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình tổ chức lập và quản lý chi phí dự phòng xác định rõ định mức chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá; tuyệt đối không sử dụng chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh để thực hiện việc điều chỉnh yếu tố trượt giá và ngược lại.

- Trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán nếu không đảm bảo về định mức chi phí dự phòng thì cơ quan thẩm định, phê duyệt yêu cầu chủ đầu tư giải trình làm rõ hoặc lập lại hồ sơ theo quy định.

6. Về bảo trì công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụng

- Tuân thủ đúng các quy định về bảo trì công trình theo Luật Xây dựng năm 2014, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Xác định nội dung đầu tư bảo trì, cải tạo hay nâng cấp công trình trong việc đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, lập thẩm định, phê duyệt dự án, phân bổ kế hoạch vốn để tránh tình trạng sử dụng vốn không đúng mục đích (việc bảo trì và cải tạo, nâng cấp công trình phải hình thành các dự án độc lập do tính chất nguồn vốn khác nhau).

- Đối với công việc bảo trì công trình đã có hồ sơ, bản vẽ hoàn công trước đây thì sử dụng lại hồ sơ này để lập dự toán bảo trì (không tính chi phí thiết kế), đối với công trình cũ không có bản vẽ hoàn công thì tính bổ sung chi phí đo vẽ hiện trạng để lập dự toán sửa chữa.

7. Điều chỉnh, phát sinh trong đầu tư xây dựng

- Việc điều chỉnh, phát sinh phải tuân thủ Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Xây dựng năm 2014 và đảm bảo trình tự theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

- Nghiêm cấm việc điều chỉnh dự án, thiết kế xây dựng ngoài phạm vi cho phép của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định có liên quan.

8. Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và các nội dung Chỉ thị này.

- UBND cấp huyện phổ biến Chỉ thị này đến UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn.

- Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng hoặc thực hiện không đúng Chỉ thị này phải xử lý nghiêm theo đúng quy định, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường giám sát cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và các nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMT tổ quốc VN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(L).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2021
Ngày hiệu lực12/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýNguyễn Đình Trung
        Ngày ban hành12/03/2021
        Ngày hiệu lực12/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông

              • 12/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực