Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Thời gian qua, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDL dân cư), Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD); ngày 22/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương và Bộ Công an về việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, Dự án CSDL dân cư, Dự án CCCD, Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đến nay, các nhiệm vụ cơ bản được hoàn thành theo đúng tiến độ, thời gian quy định. Tuy nhiên còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành: (1) Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc thực hiện Dự án CSDL dân cư như trang bị phần cứng, máy móc, thiết bị,... còn thiếu, chưa đồng bộ; (2) Việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu CSDL dân cư với hệ thống thông tin của các Sở, ngành, địa phương chưa thực hiện được do CSDL dân cư chưa vận hành. (3) Việc thu nhận hồ sơ, cấp CCCD còn hạn chế, do thiếu trang thiết bị, máy móc như: Máy tính, máy chụp hình, đèn chiếu, máy quét vân tay,... Theo Dự án Công an tỉnh Đắk Lắk được trang cấp 32 bộ thiết bị, nhưng hiện nay toàn tỉnh chỉ được trang cấp 02 bộ thiết bị thu nhận hồ sơ cấp CCCD, trung bình thu nhận được 50 hồ sơ/ngày không đáp ứng được yêu cầu đặt ra đến ngày 01/7/2021 phải hoàn thành việc cấp Căn cước công dân cho trên 1,5 triệu công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng CSDL dân cư, thu nhận hồ sơ, cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân cư, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Dự án CSDL dân cư và Dự án CCCD. Sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của CSDL dân cư và CCCD. Trong đó xác định: Việc xây dựng CSDL dân cư và cấp CCCD góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh. Từ đó, để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp Nhân dân có sự nhận thức tích cực, đồng thuận, giúp các cơ quan chức năng, lực lượng Công an có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án, nhất là việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

2. Sở Tư pháp chỉ đạo ngành Tư pháp cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch,...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư, gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tính chính xác, đầy đủ của thông tin bảo đảm CSDL dân cư “đúng, đủ, sống, sạch” theo yêu cầu của Bộ Công an; xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để triển khai đường truyền, tiếp nhận trang thiết bị, nhận chuyển giao phần mềm, tập huấn, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD, phấn đấu hoàn thành việc cấp CCCD cho trên 1,5 triệu công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trước ngày 01/7/2021.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm bổ sung các loại máy móc, trang thiết bị, phương tiện cần thiết để hỗ trợ Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Dự án CSDL dân cư và Dự án CCCD, nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư, cải cách hành chính, công tác bảo đảm ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, tham mưu UBND tỉnh quyết định khen thưởng đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện xây dựng CSDL dân cư và cấp CCCD trên địa bàn tỉnh.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, xã quán triệt cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về 02 Dự án; đảm bảo các điều kiện cần thiết (bàn, ghế, điện, nước, ánh sáng,... ) phối hợp với lực lượng Công an tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD trong nội bộ và Nhân dân trên địa bàn. Quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an cùng cấp để mua sắm máy móc, trang thiết bị đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Dự án CSDL dân cư và Dự án CCCD.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đồng thuận, hưởng ứng, cung cấp, khai báo thông tin phục vụ xây dựng CSDL dân cư và cấp CCCD trên địa bàn.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này trong ngành, địa phương mình, báo cáo kết quả về UBND tỉnh sau khi kết thúc việc triển khai, thực hiện 02 Dự án (qua Công an tỉnh để tập hợp chung).

Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu UBND tỉnh báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- C06 - Bộ Công an; (để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- CT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Cảnh) (để chỉ đạo);
- UBMTTQ tỉnh; (để phối hợp thực hiện)
- Các tổ chức đoàn thể của tỉnh; (để phối hợp thực hiện)
- Các sở, ban, ngành; (để thực hiện)
- UBND huyện, thị xã, thành phố; (để thực hiện)
- Phó CVP UBND tỉnh (đ/c Dũng) (để theo dõi);
- Lưu: VT, NC (w.15b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2021
Ngày hiệu lực06/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(17/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýPhạm Ngọc Nghị
        Ngày ban hành06/01/2021
        Ngày hiệu lực06/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (17/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tỉnh Đắk Lắk

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2021 đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tỉnh Đắk Lắk

              • 06/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực