Chỉ thị 03/CT-UBND

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2022 tăng cường công tác quản lý đất đai Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 7 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững n định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, đô thị, công nghiệp... Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất trái phép, tình trạng xây dựng trái phép tại các khu vực đã được quy hoạch, hành lang giao thông ở một số địa phương diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, tình trạng tự ý chuyn mục đích sử dụng đất vẫn còn xảy ra; một số dự án tiến độ đầu tư chậm, kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành, nhất là một số dự án khu đô thị, khu nhà ở. Thời gian gần đây, tại các khu vực có quy hoạch xây dựng các dự án khu đô thị, nhà ở, khu công nghiệp có dấu hiệu hoạt động đầu cơ, tăng giá bất thường, gây hiện tượng “sốt ảo” trên thị trường. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư dự án huy động vốn, chuyn nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhận chuyn nhượng và làm ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; tình hình đấu giá quyền sử dụng đất ở các địa phương có hiện tượng tham gia đấu giá để đầu cơ, tăng giá bất thường nhằm mục đích thu lợi.

Nhằm khắc phục các tồn tại nêu trên và để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Ban Thưng vụ Tỉnh ủy (Lĩnh vực đất đai);

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai để nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi vi phạm trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính;

- Tập trung rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất nhưng thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất; các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính đang sử dụng đất, được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; rà soát các quy hoạch trên địa bàn quản lý để điều chỉnh đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch và phù hợp với các quy hoạch cao hơn; công bố, công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương về các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để người dân tiếp cận; thực hiện việc quản lý chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt sau khi các quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức rà soát các tổ chức kinh tế, các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để xử lý, giải quyết theo quy định.

- Tập trung công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở tôn giáo sử dụng đất trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp luật theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025 (Lĩnh vực đất đai). Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của các địa phương; kiên quyết xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân nếu chậm trễ trong việc tổ chức, thực hiện công tác cấp GCN.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) của các địa phương; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý đối với trường hợp cho thuê đất vi phạm quy định của pháp luật (cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng mục đích, không thông qua hình thức đu giá quyền sử dụng đất, không thiết lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ thuê đất theo quy định...).

- Tăng cường kiểm tra các hoạt động môi giới có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật tại các khu vực có dự án bất động sản, khu công nghiệp và các khu vực đấu giá quyền sử dụng đất; đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm trường hợp các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý đã đưa vào kinh doanh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quản lý; tập trung xử lý dt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép, đặc biệt đối với các khu vực đã được quy hoạch, hành lang giao thông, sử dụng đất chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất; giải quyết dt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan đến đất đai của người dân.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thường xuyên rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế.

- Tập trung hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Hà Nam (2021-2025) để trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đến năm 2030; hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã kịp thời lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt; rà soát để hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đã quá 3 năm chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và tham mưu UBND tỉnh lập Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trình HĐND tỉnh thông qua, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật

- Tham mưu việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng quy định của pháp luật; Tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo chi tiết, quy định rõ các điều kiện của người tham gia đấu giá; trách nhiệm, nghĩa vụ của người trúng đấu giá; việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải có sự tham gia giám sát của chính quyền cấp huyện, cấp xã, các cơ quan chức năng.

- Đy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất. Việc xác định giá đất phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường và đúng quy định của pháp luật. Tổng rà soát lại các hợp đồng cho thuê đất, xác định và ban hành lại đơn giá cho thuê đất phù hợp với thị trường, không để thất thoát ngân sách của Nhà nước.

- Phối hợp với các địa phương đy nhanh tiến độ hoàn thành cấp GCN quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đảm bảo tiến độ hoàn thành theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa bản đồ trong công tác quản lý đất đai. Đy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, đảm bảo hoàn thành trước 30/6/2023, đưa vào vận hành, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai hiệu quả phục vụ công tác quản lý đất đai.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Cục Thuế tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai và Bưu điện tỉnh để thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2022.

- Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính và công khai, minh bạch; giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, đúng quy định, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các cán bộ công chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai;

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để kịp thời phát hiện những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất đối với những dự án đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện dự án.

- Thực hiện đăng công khai kết quả kiểm tra điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở.

- Rà soát, yêu cầu các tổ chức sử dụng đất chưa ký hợp đồng thuê đất thực hiện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thuê đất, ký hợp đồng thuê đất theo quy định. Kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các trường hợp còn vướng mắc.

- Hướng dẫn kịp thời các vướng mắc của các địa phương trong công tác quản lý đất đai.

4. SKế hoạch và Đầu tư

- Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định và phê duyệt trong quý III/2022, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhu cầu thực tế, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bcho tỉnh Hà Nam tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 và tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan; Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch khi được phê duyệt; Công khai thông tin các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm cân đối, bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất để chi cho công tác quản lý đất đai; đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giy chứng nhận, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tinh thn Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Không thực hiện tham mưu UBND tỉnh việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012. (Trừ các trường hợp gắn với vùng nguyên liệu, thị trường tiêu thụ).

- Thường xuyên Rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án; đối với các dự án vi phạm tiến độ, kiên quyết tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định, làm sở xử lý về đất đai, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

5. Sở Xây dựng

- Phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch của các dự án theo trách nhiệm được giao; chỉ thực hiện việc tham mưu điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản; tổ chức kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi môi giới, kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật tại các khu vực có dự án khu đô thị, khu dân cư; tham mưu UBND tỉnh các các giải pháp đngăn chặn tình trạng đầu cơ đất đai, phân lô bán nền trái quy định của pháp luật tại các khu vực quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, đôn đốc các đơn vị liên quan cung cấp thông tin theo quy định, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và tham mưu UBND tỉnh các biện pháp quản lý kịp thời.

- Chủ trì tham mưu việc xác định và công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền trước khi thực hiện các dự án đầu tư theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, các định hướng phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực tế và nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thu hút đầu tư các khu đô thị, nhà ở.

6. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp thuộc tỉnh lập phương án sp xếp lại, xử lý đi với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện chặt chẽ việc thẩm định giá đất cụ thể theo đúng quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến đất đai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh hàng năm cân đối, bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất để chi cho công tác quản lý đất đai; đo đạc lập bản đđịa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp.

8. Thanh tra tnh

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ở các địa phương, phấn đấu thanh, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai của 6 huyện, thị, thành phố ít nhất một lần trong giai đoạn 2022-2025 để phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm; chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết triệt đcác kiến nghị, khiếu nại tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài.

9. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực đất đai đúng tiến độ, kịp thời và chất lượng; rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, để kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung.

- Rà soát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo các tổ chức hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu các Phòng công chứng, Văn phòng công chứng rà soát, kiểm tra, chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đối với các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định; thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chng.

10. Cục Thuế tỉnh

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Thực hiện công khai hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, truy thu nghĩa vụ thuế khi chuyn quyn sử dụng đất. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp trốn thuế liên quan đến đất đai.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh doanh bất động sản.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đối với các dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

12. Công an tỉnh

Tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Chủ động kiểm tra, nắm bắt thông tin để xử lý kịp thời các trường hợp cố tình gây rối, xúi giục, kích động, gây bất ổn thị trường bất động sản, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự các khu vực có diễn biến phức tạp về đất đai.

13. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu thiếu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, buông lỏng quản lý đxảy ra tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn hoặc thuộc ngành lĩnh vực quản lý. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thường xuyên theo dõi, kim tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- TT Tỉnh
ủy; TT HĐND tỉnh b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: LĐVP, NN-TN&MT, GTXD, NC, KT, TH;
- Lưu: VT, NN-TN&MT (v)

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2022 tăng cường công tác quản lý đất đai Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2022 tăng cường công tác quản lý đất đai Hà Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrương Quốc Huy
        Ngày ban hành21/07/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2022 tăng cường công tác quản lý đất đai Hà Nam

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2022 tăng cường công tác quản lý đất đai Hà Nam

              • 21/07/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực