Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình đưa võ cổ truyền Bình Định vào trường học năm học 2015 - 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND chương trình đưa võ cổ truyền vào trường học Bình Định 2015 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐƯA VÕ CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH VÀO TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐA BÀN TỈNH

Thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 18/7/2013 của Tỉnh ủy Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết số 08/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh, thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan đã triển khai chương trình đưa võ cổ truyền Bình Định vào các trường học trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên công tác triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế nên chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình đưa võ cổ truyền Bình Định vào trường học trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Sở Giáo dc và Đào to

- Hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2015 - 2016, tổ chức dạy võ cổ truyền Bình Định trong thời gian ngoại khóa. Nội dung giảng dạy theo chương trình tập huấn hàng năm và hướng dẫn cụ thể của liên Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hàng năm, cân đối kinh phí trong dự toán được giao để phục vụ công tác dạy ngoại khóa võ cổ truyền Bình Định cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Từ năm học 2017 - 2018, bổ sung môn võ cổ truyền vào nội dung chương trình thi đu của Hội Khỏe Phù Đổng cấp huyện và tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính thống nhất chương trình, nội dung giảng dạy, kinh phí tổ chức các lớp tập huấn giáo viên các cấp trình UBND tnh phê duyệt trước khi tổ chức triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính

Căn cứ tình hình ngân sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chương trình đưa môn võ cổ truyền Bình Định vào trường học theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí nêu trên theo quy định.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và Báo Bình Định nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội về bảo tồn và phát huy võ c truyn Bình Đnh, kể cả chủ trương đưa võ cổ truyền Bình Định vào các trường học trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung giảng dạy võ c truyn Bình Định trong trường học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chi bồi dưỡng giáo viên giảng dạy ngoại khóa môn võ cổ truyền Bình Đnh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, gửi cơ quan tài chính cùng cấp đ tng hợp vào dự toán ngân sách của địa phương trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

b) Cân đối bố trí ngân sách địa phương để phục vụ công tác giảng dạy ngoại khóa môn võ cổ truyền Bình Định trên địa bàn theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nưc hiện hành. Chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định.

c) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin - Ththao, Hội Võ thuật phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung giảng dạy võ cổ truyền Bình Định trong trường học.

Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyn, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết qutheo định kỳ cho UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) đ theo dõi chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT&TH BĐ, Báo Bình Định;
- LĐVP;
- Lưu:VT, K9, K16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2016
Ngày hiệu lực08/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND chương trình đưa võ cổ truyền vào trường học Bình Định 2015 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND chương trình đưa võ cổ truyền vào trường học Bình Định 2015 2016 2020
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNgô Đông Hải
        Ngày ban hành08/01/2016
        Ngày hiệu lực08/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND chương trình đưa võ cổ truyền vào trường học Bình Định 2015 2016 2020

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND chương trình đưa võ cổ truyền vào trường học Bình Định 2015 2016 2020

             • 08/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực