Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Bình Định


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 (Nghị định 24) của Chính phủ và Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 (Thông tư 16) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định: Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định 24 và Thông tư số 16 về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó tập trung một số nội dung chính như sau:

a. Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân về thủ tục hành chính khi có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vàng.

b. Cấp, thu hồi:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

- Giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để gia công tái xuất sản phẩm cho nước ngoài;

- Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

c. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

d. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan đến quản lý kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức hướng dẫn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh để phối hợp thực hiện; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quản lý nhà nước sau đăng ký doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh vàng; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng.

3. Sở Công Thương: Trong phạm vi chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc doanh nghiệp kinh doanh vàng chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

5. Công an tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

6. Cục Hải quan Bình Định: Có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc khai báo Hải quan về số lượng vàng của các doanh nghiệp khi xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thuộc phạm vi quản lý.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương theo Nghị định 24 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh:

a. Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày 10/7/2012 (là ngày Thông tư số 16 có hiệu lực thi hành), các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Thông tư 16 và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đến hết ngày 10/01/2013 các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua bán vàng miếng không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp không được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng.

b. Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/5/2012 (là ngày Nghị định 24 có hiệu lực thi hành):

- Các tổ chức đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định theo quy định tại Nghị định 24 và các quy định của pháp luật có liên quan;

Sau thời hạn chuyển tiếp (25/5/2013) các tổ chức đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không được phép thực hiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Các tổ chức đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2012
Ngày hiệu lực 26/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Bình Định
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành 26/12/2012
Ngày hiệu lực 26/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Bình Định

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Bình Định

  • 26/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực