Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014

Năm 2013, các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quốc phòng địa phương (QPĐP) từng bước đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả thiết thực, chủ động triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung vào xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thao, hội thi đạt được nhiều thành tích; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN), công tác xây dựng, huấn luyện và phối hợp hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương đạt nhiều kết quả tốt. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH), tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác QPĐP ở một số sở, ngành, địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định: Việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cho các tầng lớp nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng hiệu quả chưa cao.

Năm 2014, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và biển Đông vẫn sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Tỉnh Đồng Nai vẫn là một trọng điểm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch. Bọn phản động, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện, đình công …để liên kết các phần tử phản động ở trong nước và ngoài nước chống phá ta trên các lĩnh vực nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cướp có vũ khí - hung khí sẽ phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quốc phòng địa phương.

Thực hiện Thông tư số 223/2013/TT-BQP ngày 23/12/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và địa phương năm 2014; Chỉ thị số 18-TT/TU ngày 20/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai về công tác QPĐP năm 2014; để củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Quán triệt, thực hiện công tác quốc phòng địa phương

- Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác QPĐP, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (Khoá X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW (khoá XI) ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11; Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về GDQP-AN, Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

- Cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng lộ trình Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và bảo đảm chế độ, chính sách, trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ, Đề án xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đào tạo cán bộ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khoá 3, quân số 110 đồng chí theo Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp các ngành chức năng chiêu sinh mở lớp đào tạo liên thông cao đẳng ngành quân sự cơ sở vừa làm, vừa học tại Trường Quân sự tỉnh; tuyển chọn đào tạo cao đẳng, đại học theo chỉ tiêu; bố trí và sử dụng số cán bộ Ban CHQS cấp xã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo quy hoạch của địa phương.

2. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Phúc tra nắm chắc đối tượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; cử cán bộ đối tượng 1 và đối tượng 2 còn lại tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Trung ương và Quân khu tổ chức. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ mới bổ nhiệm; cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc; giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo; phóng viên, biên tập viên báo, đài, giới chủ ở các loại hình doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp. Kết hợp huấn luyện quân sự theo kế hoạch năm, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị trực thuộc các đơn vị dự bị động viên địa phương.

- Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Luật GDQP-AN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật GDQP-AN; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên GDQP-AN theo phân cấp; tổ chức hội thao GDQP-AN cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp dạy nghề, cao đẳng nghề lần thứ 3, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Tiếp tục tổ chức học kỳ quân đội cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở theo chỉ đạo của Hội đồng GDQP-AN Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng linh hoạt, xây dựng ý thức và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đất nước mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Cấp tỉnh tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3; 05 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà tiếp tục mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng chức việc các tôn giáo; giới chủ các doanh nghiệp và các đối tượng khác theo phân cấp.

3. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh

- Tổ chức xây dựng các đơn vị thường trực, quân số đạt 98% trở lên so với biên chế; các đơn vị sẵn sàng chiến đấu quân số đạt 100%, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đúng theo quy định. Chỉ đạo các địa phương, cơ sở thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, độ tuổi tham gia dân quân tự vệ, nguồn dự bị động viên. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), cử đảng viên nhập ngũ gắn với quy hoạch bố trí nguồn cán bộ cơ sở (tỷ lệ đảng viên nhập ngũ từ 2% trở lên và nâng cao trình độ học vấn, sức khỏe).

- Tiếp tục củng cố, xây dựng các đơn vị dự bị động viên theo Quyết định số 137/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo quân số 98% trở lên so với nhu cầu biên chế; phối hợp với các đơn vị Quân đội tăng cường huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho quân nhân chuẩn bị xuất ngũ; tiếp tục tổ chức đào tạo sỹ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương; sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự 90% trở lên đối với đơn vị bộ binh, 80% trở lên đối với đơn vị binh chủng, giữ vững tỷ lệ đảng viên đạt 8,0% trở lên; tổ chức huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- Xây dựng, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp” có số lượng phù hợp, chất lượng chính trị và độ tin cậy cao; đối với cấp tỉnh đạt 1,2% so với dân số, đối với cấp huyện, thị xã xây dựng lực lượng DQTV đạt 1% đến 1,55% (riêng thành phố Biên Hoà xây dựng 1%) so với dân số, tự vệ đạt 15 -20% so tổng số cán bộ, công nhân viên; chú trọng nâng cao tỉ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt từ 22,0% trở lên (trong đó đảng viên trong dân quân đạt 17,0% trở lên), đoàn viên đạt 60% trở lên so tổng số dân quân tự vệ, phấn đấu từ 100% đơn vị dân quân thường trực có đảng viên, trung đội DQTV cơ động, Trung đội dân quân thường trực có tổ đảng, 65% trở lên chi bộ quân sự có cấp ủy, các đại đội pháo phòng không có chi bộ và trong đó có chi ủy. 100% cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn, Ban CHQS cơ quan, tổ chức là đảng viên và 70% trở lên ấp đội trưởng là đảng viên. Chú trọng rà soát, củng cố tổ chức biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV; củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn, Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện đúng, đủ thành phần theo Luật DQTV; bố trí 100% Chỉ huy trưởng, 90% Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trở lên qua đào tạo; xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác quốc phòng sát với yêu cầu nhiệm vụ, tập trung đột phá nâng cao chất lượng hiệu quả làm tham mưu và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu năm 2014 có 80 % trở lên Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; ưu tiên bố trí ngân sách xây dựng trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn, mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động của DQTV theo lộ trình Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 về phê duyệt Đề án “Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện” và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 về phê duyệt Đề án “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và đảm bảo chế độ, chính sách, trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015”. Tổ chức triển khai xây dựng tiểu đội, trung đội dân quân thường trực phối hợp cùng Công an và lực lượng có liên quan hoạt động giữ gìn ANCT - TTATXH tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác huấn luyện hội thi, hội thao, diễn tập

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ theo Thông tư số 79/2010/TT-BQP ngày 23/6/2010 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy định chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ nòng cốt. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng theo Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân uỷ Trung ương. Bảo đảm 100% đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện, quân số huấn luyện đạt từ 85% trở lên so tổng số lực lượng dân quân tự vệ. Trong đó DQTV năm thứ nhất, dân quân thường trực, DQTV cơ động, DQTV pháo phòng Không, pháo binh, trinh sát huấn luyện 100% so với quân số. Tổ chức bắn đạn thật cho 100% DQTV năm thứ nhất, dân quân thường trực, dân quân cơ động; tổ chức bắn đạn thật, gây nổ cho từ 35 - 50% DQTV tại chỗ, DQTV binh chủng.

- Tổ chức hội thao thể dục thể thao (TDTT) quốc phòng cho lực lượng DQTV ở 2 cấp tỉnh và huyện, hội thao TDTT cho lực lượng bộ đội thường trực, hội thi các ngành binh chủng cấp tỉnh; tham gia hội thao, hội thi do Quân khu tổ chức đạt thứ hạng cao.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác diễn tập ở các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với yêu cầu tác chiến trong khu vực phòng thủ của địa phương. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo chỉ đạo của Quân khu; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện cho 02 địa phương: Tân Phú, Định Quán. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho các xã, phường, thị trấn còn lại của nhiệm kỳ. Phối hợp với đơn vị cấp trên diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho 03 đại đội dân quân cơ động các huyện: Trảng Bom, Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh, 01 Trung đội cối 82 tự vệ Ban CHQS huyện Thống Nhất.

- Chỉ đạo lực lượng DQTV phối hợp chặt chẽ với Công an, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong giữ vững ANCT - TTATXH và bảo vệ rừng theo Nghị định số 74/2010/NĐ ngày 12/7/2010, Nghị định số 77/2010/NĐ ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới; tham gia phòng, chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, xử trí có hiệu quả tình huống xảy ra tại cơ sở. Duy trì nghiêm các quy định, chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp lực lượng Công an và các ngành chức năng bảo vệ an toàn các cao điểm, lễ, tết, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH, xử trí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

5. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh

- Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Phát huy vai trò của cơ quan quân sự các cấp trong việc chủ trì tham mưu chính quyền địa phương cùng cấp lập quy hoạch tổng thể xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với tăng cường cũng cố quốc phòng - an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc; quá trình đầu tư, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, điều chỉnh quy hoạch phải gắn với từng bước hoàn chỉnh thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của tỉnh và các địa phương.

- Bộ CHQS tỉnh kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến; quy hoạch và xây dựng sở chỉ huy các cấp; quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, các văn kiện tác chiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới theo chỉ đạo của Quân khu. Tiếp tục quy hoạch triển khai xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, căn cứ hậu cần các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của trên; quản lý chặt chẽ, bảo dưỡng tốt các công trình đã xây dựng.

- Hoàn thành thủ tục các dự án xây dựng công trình quốc phòng và Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh theo Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và đề án của UBND tỉnh; xây dựng mới Kho V1; Xây dựng thao trường huấn luyện, trường bắn bộ binh, căn cứ hậu cần - kỹ thuật.

6. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quốc phòng ở địa phương.

- Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ, Ban Chỉ đạo công tác QPĐP, Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân; Hội đồng GDQP-AN, Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các cấp. Nâng cao vai trò tham mưu về công tác QPĐP ở các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan quân sự các cấp.

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra và phúc tra kết quả sau thanh tra việc thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ đối với các sở, ngành, địa phương.

- Hội đồng GDQP-AN tỉnh tổ chức kiểm tra thực hiện công tác GDQP-AN theo Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ đối với các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác bảo đảm phục vụ Hội đồng GDQP-AN Quân khu kiểm tra công tác GDQP-AN trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện nghiêm chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, GDQP-AN theo Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/02/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh.

7. Bảo đảm ngân sách:

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách bảo đảm công tác quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác QPĐP.

8. Tổ chức thực hiện

- Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua thực hiện công tác QPĐP đối với các sở, ban, ngành, địa phương; chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch công tác QPĐP năm 2014 và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đạt kết quả.

- Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết của từng ngành, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định (báo cáo đồng gửi Bộ CHQS tỉnh).

- Giao Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, GDQP-AN; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2014
Ngày hiệu lực23/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành23/01/2014
        Ngày hiệu lực23/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương Đồng Nai

             • 23/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực