Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2010 phối hợp hoạt động trong khu vực biên giới biển, đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND phối hợp hoạt động trong khu vực biên giới biển


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN, ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Nhà nước đã ban hành Luật Biên giới quốc gia và quy định: biên giới quốc gia (BGQG) của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việc xây dựng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới (KVBG) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trước hết là của chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và của lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, bộ đội biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt, chuyên trách chủ trì phối hợp với lực lượng, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, và khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.

Nghị định 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển, tại Điều 2 quy định: “khu vực biên giới trên biển tính từ biên giới quốc gia trên biển (ranh giới ngoài của lãnh hải) vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo”; tại Điều 25 quy định: “Khi xây dựng các dự án khu du lịch, giao thông, thủy sản, lâm trường và các công trình cảng, bến đậu, khu kinh tế liên doanh với nước ngoài; thăm dò, khai thác tài nguyên trong khu vực biên giới biển, cơ quan chủ quan phải thống nhất với chính quyền địa phương và lấy ý kiến tham gia của các ngành liên quan và Bội đội Biên phòng trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Tại điểm 2, mục III, Thông tư số 161/2003/NĐ-CP">89/2004/TT-BQP ngày 19 tháng 6 năm 2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 quy định: “việc xây dựng khu dân cư, bến bãi neo đậu của tàu thuyền, xây dựng các công trình cảng, khu kinh tế liên doanh với nước ngoài, thăm dò, khai thác tài nguyên trong khu vực biên giới biển phải có quy hoạch và thống nhất giữa cơ quan chủ quản với chính quyền địa phương cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các ngành liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ dự án các công trình nói trên khi thực hiện phải thông báo cho Ủy ban nhân dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sở tại biết ít nhất 07 ngày trước khi thực hiện”.

Thực hiện quy định trên, trong những năm qua, nhiều cơ quan chủ quản trước khi triển khai xây dựng các công trình liên quan trong khu vực biên giới biển của tỉnh đã chấp hành đúng các quy định về lấy ý kiến tham gia của chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ban, ngành chức năng trước khi quan có thẩm quyền phê duyệt. Các ngành chức năng đã kịp thời phát hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót nên trong quá trình triển khai thực hiện không phải điều chỉnh, bổ sung; các công trình, dự án xây dựng đã kết hợp tốt giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong khu vực biên giới biển.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan chủ quản, ban, ngành chức năng của tỉnh khi xây dựng, thẩm định, phê duyệt các dự án liên quan trong khu vực biên giới biển chưa chấp hành đúng trình tự thủ tục theo quy định, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; có trường hợp nếu không phát hiện, giải quyết kịp thời là yếu tố gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Nguyên nhân chủ yếu do một số cơ quan chủ quản, ban, ngành chức năng của tỉnh chưa nhận thức, quán triệt đầy đủ những quy định của pháp luật liên quan đến khu vực biên giới biển.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp; các cơ quan, doanh nghiệp liên quan hoạt động trong khu vực biên giới biển của tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm phối kết hợp với Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia - trật tự an toàn xã hội và chấp hành các quy định của pháp luật liên quan ở khu vực biên giới biển.

2. Khi thẩm định, xây dựng các dự án trong khu vực biên giới biển (khu dân cư, khu du lịch, giao thông, thủy sản, lâm trường và các công trình cảng, bến đậu, khu kinh tế liên doanh với nước ngoài; thăm dò, khai thác tài nguyên,...) cơ quan chủ quản phải thống nhất với chính quyền địa phương lấy ý kiến tham gia của các ngành liên quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh trước khi tỉnh cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ dự án các công trình nêu trên khi thực hiện phải thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh biết ít nhất 07 ngày trước khi triển khai thực hiện.

3. Chủ dự án các công trình, giám đốc các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong khu vực biên giới biển của tỉnh phải cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia - trật tự an toàn xã hội cho Bộ đội Biên phòng tỉnh.

4. Giao cho Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị khi hoạt động trong khu vực biên giới biển phải thực hiện đúng quy định của Nghị định 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về quy chế khu vực biên giới biển và Chỉ thị này; kịp thời phát hiện và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh những thiếu sót. Hằng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình liên quan.

5. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thỉ này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2010
Ngày hiệu lực 30/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND phối hợp hoạt động trong khu vực biên giới biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 03/CT-UBND phối hợp hoạt động trong khu vực biên giới biển
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 03/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Trần Minh Sanh
Ngày ban hành 20/01/2010
Ngày hiệu lực 30/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND phối hợp hoạt động trong khu vực biên giới biển

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND phối hợp hoạt động trong khu vực biên giới biển

  • 20/01/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/01/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực