Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

Năm 2016 là năm đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, năm khởi đầu để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ln thứ XV và Kế hoạch phát động phong trào thi đua tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ V.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Giám đốc các công ty, doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39/CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ chính trị (khóa IX) “Vtiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, bằng những biện pháp, nhiệm vụ, giải pháp cụ thnhằm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

2. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính; Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, trên cơ sở đó tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước cho phù hợp, thiết thực, đăng ký phấn đấu hoàn thành vượt mức và trước thời gian tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao trong năm 2016, tạo tiền đề cho thực hiện tốt kế hoạch 05 năm (2016 - 2020).

3. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2015, từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, theo đt, theo chuyên đ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế, với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng đim; các tiêu chí thi đua phải cụ th, rõ ràng, mang tính định lượng, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ chủ đề, nội dung phong trào thi đua và đăng ký gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng đtheo dõi và có hướng chỉ đạo phù hp. Qua đó chú trọng phát hiện, bi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; lựa chọn các điển hình để biu dương, khen thưởng động viên kịp thời, đặc biệt quan tâm đến người trực tiếp lao động và các tập thể ở cơ sở.

Tập trung lãnh đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở ngành, địa phương mình một cách thường xuyên, liên tục và cụ thể; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông...

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cu hạ tng về kinh tế - xã hội ở nông thôn và xem đây là phong trào thi đua trọng tâm; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới cho các xã còn lại trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, tiến hành tổng kết giai đoạn I (2011 - 2015), nhằm đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong 5 năm qua.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm, Khối thi đua; thực hiện tốt công tác đăng ký, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm 2016; xây dựng chương trình hoạt động, quy chế tiêu chí thang bảng điểm thi đua cụ thể, phù hợp, thiết thực; tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, đạt kết quả để giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lập thành tích xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

6. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng Xét duyệt công nhận sáng kiến các cấp, các ngành theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Quy chế thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật, phù hp tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo dõi hoạt động của Cụm, Khối thi đua và nâng cao trách nhiệm các thành viên Hội đồng trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật vcông tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm củng c, kiện toàn n định bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, nhất là cấp huyện, cấp xã.

7. Công tác xét và đề nghị khen thưởng; xét công nhận sáng kiến và đề nghị cấp trên công nhận sáng kiến phải đảm bảo theo quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 về việc ban hành Quy chế về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh và số 471/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởngtrên địa bàn tỉnh Cà Mau; Công văn số 7191/UBND-VX ngày 22/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác trình thi đua, khen thưởng theo quy định. Việc xét, đnghị khen thưởng phải được thực hiện chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đi tượng, đúng thành tích; chấm dứt tình trạng xét, đề nghị khen thưởng tràn lan, không bảo đảm thành tích theo quy định. Phải có những biện pháp cụ th đthực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong các phong trào thi đua và chú trọng khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, công nhân, nông dân. Tập trung khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản, đóng góp thực hiện chương trình an sinh xã hội,...; các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Thường xuyên đôn đc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc đề nghị công nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” trong phạm vi toàn tỉnh; rà soát, giải quyết dứt điểm việc khen thưởng cho các đối tượng có thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến qua các thời kỳ cách mạng.

8. Các cơ quan báo, đài của tỉnh có Kế hoạch cụ thể mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền các phong trào thi đua; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền và nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, mô hình mới trong các phong trào thi đua; biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo; những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực qua thực hiện các phong trào đua yêu nước.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh thường xuyên phối hp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các công ty, doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn, vận động mọi tổ chức, cá nhân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tchức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:

- Ban TĐKT TW (HN, TP.HCM);
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp trong tỉnh;
- Cổng TTĐT, Trung tâm CB-TH;

- Lưu: VT, VXT.Tr 03/01

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2016
Ngày hiệu lực25/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành25/01/2016
        Ngày hiệu lực25/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2016

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Cà Mau 2016

         • 25/01/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/01/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực