Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường công tác quản lý thu thuế kinh doanh xăng dầu Nam Định 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Trong những năm qua, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Nam Định có nhiều chuyển biến tích cực, thu NSNN luôn hoàn thành vượt mức dự toán HĐND tỉnh giao, góp phần bảo đảm nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình thất thu thuế vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Hiện nay, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, nâng cấp thiết bị mới về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người tiêu dùng, nhưng công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thu còn chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng gian lận về hóa đơn, đo lường số lượng, chất lượng, nguồn hàng cung cấp và các hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống gây thất thu NSNN, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện Văn bản số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 của Bộ Tài chính về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Để tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu (trong đó có quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu), qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem niêm phong, kẹp trì đồng hồ công tơ tổng đối với các cột đo xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ đếm tổng của các cột đo (trụ bơm) xăng, dầu tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời định kỳ hoặc đột xuất tổ chức ghi chỉ số công tơ, xác định số lượng xăng, dầu bán ra trong tháng, quý (theo kỳ kê khai thuế); quản lý chặt chẽ số lượng xăng, dầu bán ra, ngăn chặn việc khai man, trốn thuế, cho, bán hóa đơn của các doanh nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định Pháp luật về thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu có nghi ngờ gian lận thuế như: Ghi chép sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn bán hàng, kê khai thuế, nộp thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và mọi người dân biết biện pháp tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp dán tem niêm phong, kẹp trì đồng hồ công tơ tổng.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở kinh doanh xăng dầu về chất lượng đồng hồ cột đo xăng, dầu.

- Phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn tham gia thực hiện kế hoạch dán tem, kẹp trì, kiểm tra niêm phong đồng hồ công tơ tổng.

- Cung cấp cho cơ quan thuế số lượng cột đo xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu đo lường theo từng địa bàn quản lý.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đo lường chất lượng và các vi phạm khác theo thẩm quyền; thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định cột đo nhiên liệu (cột bơm) cho những cột đo thuộc các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Công thương

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu nguồn cung cấp, quy định về vận chuyển đối với các doanh nghiệp là thương nhân phân phối, Tổng đại lý, Đại lý và nhượng quyền bán lẻ xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp có biểu hiện gian lận thương mại, trốn thuế.

- Phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn tham gia thực hiện kế hoạch dán tem, kẹp trì kiểm tra niêm phong đồng hồ công tơ tổng khi có đề nghị phối hợp của cơ quan thuế. Cung cấp đầy đủ danh sách các doanh nghiệp, địa chỉ, giấy phép kinh doanh và nguồn cung cấp đầu vào của các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc kinh doanh, vận chuyển xăng dầu lưu thông trên thị trường; các quy định về vận chuyển xăng dầu; hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng dầu và các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ; Tăng cường kiểm tra sau khi có thông báo thay đổi giá bán xăng dầu của cơ quan chức năng (đặc biệt sau khi có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu). Xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ đối với các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

4. Sở Tài chính

Thực hiện việc quản lý chặt chẽ giá xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về giá bán xăng dầu, không thực hiện niêm yết giá bán xăng dầu theo quy định.

5. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ tại tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giải quyết các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan Thuế tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ đối với mặt hàng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

- Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Sở Công thương và các đơn vị liên quan thực hiện việc dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ công tơ tổng theo Chỉ thị của UBND tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định

- Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ, đầy đủ các quy định của Pháp luật về quản lý, hoạt động kinh doanh xăng dầu; thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; nhất là các vi phạm về đo lường, chất lượng, an toàn phòng chống cháy nổ.

- Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu theo quy định của Pháp luật.

7. UBND các huyện và thành phố Nam Định

- Phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và phối hợp chỉ đạo tạo điều kiện cho tổ công tác dán tem niêm phong đồng hồ công tơ tổng của các cột đo (trụ bơm) xăng dầu trên địa bàn; tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận thương mại về thuế, nhất là trong khâu lưu thông đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

8. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Có trách nhiệm chấp hành nghiêm Chỉ thị của UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Cung cấp tài liệu, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Tổ công tác, của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu, các quy định pháp luật về thuế.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức, triển khai Chỉ thị này góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2017
Ngày hiệu lực10/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường công tác quản lý thu thuế kinh doanh xăng dầu Nam Định 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường công tác quản lý thu thuế kinh doanh xăng dầu Nam Định 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành10/01/2017
        Ngày hiệu lực10/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường công tác quản lý thu thuế kinh doanh xăng dầu Nam Định 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND tăng cường công tác quản lý thu thuế kinh doanh xăng dầu Nam Định 2017

           • 10/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực