Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, với Chủ đề “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Phú Yên 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM (2016-2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ XVI, VỚI CHỦ ĐỀ “PHÚ YÊN ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, TÍCH CỰC THI ĐUA XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2011-2015) của tỉnh. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân sáng tạo vươn lên trong lao động, sản xuất ở tất cả các lĩnh vực và được nhân rộng khắp các, địa phương trong tỉnh, góp phần tô đẹp truyền thống thi đua yêu nước của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh nhà.

Hưởng ứng 5 nội dung phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016 – 2020) với Chủ đề “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” kêu gọi tất cả các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, đều khắp, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong đó cần tập trung những nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 34 -CT/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua. Nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020) của tỉnh, các Nghị quyết, Chương trình hành động Tỉnh ủy, nhằm huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hợp lý và bền vững.

- Tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh đổi mới mô hình nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, đảm bảo yêu cầu phát triển, gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả khu kinh tế Nam Phú Yên, tạo điều kiện thuận lợi để nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động; đẩy mạnh đầu tư phát triển doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, phát triển các ngành nghề truyền thống gắn với các điểm du lịch và sản xuất hàng xuất khẩu, đưa ngành du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đồng thời phấn đấu mỗi năm thành lập mới khoảng 500 doanh nghiệp, đến năm 2020, toàn tỉnh có từ 3.500 đến 4.000 doanh nghiệp hoạt động.

- Tập trung phát động phong trào thi đua cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước đột phá về cải cách hành chính, đảm bảo ba giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí; công khai minh bạch qui trình giải quyết từng thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PI) để đưa tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo môi trường thuận lợi hu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, liên kết nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp,... hướng sản xuất hàng hoá giá trị gia tăng cao. Thực hiện việc nhân rộng những cách làm hay thành phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65%.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng hoạt động khoa học công nghệ vào trọng tâm thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình nghiên cứu, các đề tài, dự án để được áp dụng vào cuộc sống.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội: Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho ngành giáo dục gắn với đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; huy động nhiều nguồn lực chăm lo phát triển văn hóa, thể dục thể thao; đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế, nhất là ở tuyến ở cơ sở; tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình, dự án về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; lao động việc làm, ưu đãi đối với người có công với cách mạng, bảo hiểm y tế cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội,... Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên lĩnh vực đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, gắn với phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”,… Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông cả ba mặt, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới phong trào thi đua thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí,…

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng đơn vị, địa phương; đặc biệt là tăng cường công tác phát hiện, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc; quan tâm khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện những nhiệm vụ khó, phức tạp ở những nơi khó khăn, gian khổ, trực tiếp sản xuất, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, hoạt động xã hội từ thiện, quan tâm chăm lo cho đồng bào vùng sâu, vùng xa của tỉnh; chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng.

4. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến các cấp theo quy định; tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm, Khối thi đua, xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế tiêu chí thang bảng điểm cụ thể, phù hợp, thiết thực; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay đạt kết quả để các đơn vị giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

5. Các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; giành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua trong thời kỳ đổi mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

6. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Đoàn thể, Hội cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Doanh nghiệp, đơn vị trong các Khối thi đua của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể theo chuyên đề, thường xuyên, đề ra biện pháp, tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu nêu trên nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, phổ biến, nêu gương học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân điển hình tiên tiến.

7. Giao Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Cụm, Khối thi đua của tỉnh tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tổng hợp làm cơ sở đánh giá xem xét trình khen thưởng hàng năm và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào ký kết giao ước thi đua tại địa phương, đơn vị mình trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2016
Ngày hiệu lực05/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Phú Yên 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Phú Yên 2016 2020
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành05/02/2016
        Ngày hiệu lực05/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Phú Yên 2016 2020

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Phú Yên 2016 2020

             • 05/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực