Chỉ thị 04/2000/CT-UBND

Chỉ thị 04/2000/CT-UBND về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên 1991–2000 và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên 2001–2010

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2000/CT-UBND tổng kết chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2000/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 02 năm 2000

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

VỀ ĐẨY NHANH VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2000 VỀ TRẺ EM, TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM HƯNG YÊN 1991 – 2000 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM HƯNG YÊN 2001 – 2010

Thực hiện luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và Chương trình hành động vì trẻ em 1991 – 2000, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động; đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em từng bước được nâng cao; công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đạt kết quả cao; nhiều chỉ số về sức khỏe trẻ em được cải thiện rõ nét; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, bảo vệ tốt hơn; quyền vui chơi giải trí cho trẻ em được quan tâm hơn trước.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến trẻ em cần phải tập trung giải quyết như: tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn cao, trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động, bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật giảm chưa nhiều, có nhiều vụ việc diễn biến phức tạp; cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu học tập, vui chơi giải trí cho trẻ em còn thiếu thốn, vẫn cong tình trạng trẻ em thất học, bỏ học. Việc giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho trẻ em có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chưa được quan tâm bảo trợ thường xuyên. Tình trạng trên có nguyên nhân do kinh tế tỉnh ta còn nhiều khó khăn, nhận thức của một số gia đình còn chưa đầy đủ hoặc thiếu trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp, các ngành có liên quan có lúc chưa khoa học, đồng bộ, chưa đặt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngang tầm với yêu cầu về nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.

Để thực hiện có hiệu quả Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hoàn thành các chỉ tiêu về trẻ em theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII và Chỉ thị số 34/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhan dân các huyện, thị xã:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tăng cường đầu tư và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả địa phương, rà soát và có kế hoạch cụ thể gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhất là các mục tiêu khó đạt trên địa bàn.

- Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chương trình hành động vì trẻ em của cấp mình. Chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001 – 2010 của cấp xã và huyện gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên giai đoạn 2001 – 2010.

2. Các sở, ngành của tỉnh:

a) Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh:

* Chủ trì phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch – đầu tư, Cục thống kê, Tài chính – Vật giá, Giáo dục – đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Văn hóa – Thông tin, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết đánh giá Chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên giai đoạn 1991 – 2000, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý II/2000. Xây dựng chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên giai đoạn 2001 – 2010 trình Ủy ban nhân dân tỉnh vào quý III năm 2000.

b) Sở Y tế:

* Chủ trì, phối hợp với Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện các giải pháp tích cực, đồng bộ, huy động sự tham gia của toàn xã hội, mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ các địa phương khó khăn, những đối tượng nghèo nhất và khó khăn nhất để hoàn thành các mục tiêu đến năm 2000 về chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt là giảm nhanh tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng. Tổng kết, đánh giá thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe trẻ em giai đoạn 1991 – 2000.

c) Sở Giáo dục – Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh và có chất lượng việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về giáo dục cho trẻ em. Tổng kết, đánh giá công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1991 – 2000.

d) Sở Văn hóa – Thông tin:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Tỉnh đoàn, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện các mục tiêu về chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em đến năm 2000. Tổng kết, đánh giá thực hiện các mục tiêu chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em giai đoạn 1991 – 2000.

đ) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Công antỉnh, các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1991 – 2000.

e) Sở Tài chính – Vật giá:

Bố trí kinh phí cho các hoạt động nói trên trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 cho Ủy ban bỏa vệ và chăm sóc trẻ em và cho các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

g) Các ngành, các cấp có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng:

Thường xuyên thông tin, tuyên truyền tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phối hợp và có các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu vì trẻ em đến năm 2000 và xây dựng các mục tiêu vì trẻ em Hưng Yên giai đoạn 2001 – 2010.

- Khi tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên giai đoạn 1991 – 2000, đặc biệt là giai đoạn 1997 – 2000, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã cần làm rõ kết quả chỉ đạo và thực hiện các mục tiêu, rút ra những kinh nghiệm tốt, tìm nguyên nhân của những việc chưa làm được và đề xuất các giải pháp cần thiết trong giai đoạn tới. Đồng thời báo cáo kết quả tổng kết về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh) trước ngày 30-4-2000.

Giám đốc các Sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Phú

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2000/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2000/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2000
Ngày hiệu lực29/02/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2000
Cập nhật24 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2000/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2000/CT-UBND tổng kết chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2000/CT-UBND tổng kết chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2000/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýPhạm Đình Phú
        Ngày ban hành29/02/2000
        Ngày hiệu lực29/02/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2000
        Cập nhật24 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/2000/CT-UBND tổng kết chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2000/CT-UBND tổng kết chương trình hành động vì trẻ em Hưng Yên

           • 29/02/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/02/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực