Chỉ thị 04/2006/CT-BCN

Chỉ thị 04/2006/CT-BCN về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2006/CT-BCN đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định mùa khô năm 2006


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2006/CT-BCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH MÙA KHÔ NĂM 2006

Theo dự báo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, do điều kiện thuỷ văn không thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ chứa thuỷ điện thấp hơn trung bình nhiều năm; dự báo nhu cầu phụ tải có thể tăng trên 14% so với năm 2005,hệ thống điện có khả năng thiếu công suất đỉnh vào các giờ cao điểm trong các tháng mùa khô năm 2006 dẫn đến có thể xẩy ra thiếu hụt điện năng cung cấp cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

Nhằm đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ổn định cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, hạn chế đến mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng của mùa khô năm 2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng công ty, các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn ngành Công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

I. UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Chỉ đạo Sở Công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Lập kế ho¹ch, triển khai các biện pháp tiết kiệm điện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quản lý, tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện báo cáo Bộ Công nghiệp.

b) Phối hợp với các Công ty Điện lực giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện, đề xuất lịch làm việc ca ba luân phiên phù hợp đối với các phụ tải có tỷ lệ Pmax/Pmin > 2,5 lần, nhằm điều chỉnh biểu đồ phụ tải, tránh phải hạn chế công suất khi xẩy ra thiếu điện.

c) Phối hợp với các Công ty Điện lực lập danh sách các khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên trong điều kiện thiếu điện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố công khai và thực hiện việc ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện.

d) Xử lý nghiêm đối với khách hàng sử dụng điện vi phạm biểu đồ công suất đã đăng ký.

đ) Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình sử dụng điện chiếu sáng trong công sở, chiếu sáng công cộng và quảng cáo..., tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương quy định chế độ chiếu sáng tiết kiệm phù hợp.

2. Chỉ đạoSở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ sử dụng điện sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

II. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

1. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu điện giai đoạn 2006-2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đầu tư các công trình đường dây đồng bộ với các dự án nguồn điện cấp bách đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn điện cho hệ thống điện miền Bắc.

2.Khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí hỗn hợp, nhiệt điện dầu ngay từ các tháng đầu mùa khô. Điều chỉnh kế hoạch phát điện của các nguồn tua bin khí dầu tuỳ theo tình hình thực tế phụ tải và phù hợp với điều kiện thuỷ văn.

3. Thường xuyên tính toán, cập nhật kế hoạch vận hành 2006 để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

4. Đưa các mạch liên động chống sự cố trên lưới điện, đặc biệt là trên đường dây 500 kV vào vận hành để giảm nguy cơ sự cố mất điện trên diện rộng.

5. Đẩy nhanh tiến độ thay thế tụ bù dọc cho đoạn đường dây 500 kV Plêiku – Đà Nẵng (mạch 2) để tháng 4 năm 2006 có thể đưa vào vận hành nhằm tăng khả năng trao đổi công suất giữa hai miền Nam – Bắc.

6. Chủ động thoả thuận với nhà cung cấp khí để có phương thức vận hành hợp lý nâng công suất cấp khí từ đường ống Nam Côn Sơn vào giờ cao điểm.

7. Chỉ đạo các Công ty Điện lực phối hợp với các Sở Công nghiệp trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

8. Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện (DSM) như quản lý phụ tải, lắp đặt công tơ điện tử nhiều giá, tụ bù để nâng cao hệ số công suất… nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

9. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

III. CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

1. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Điện lực Việt Nam và nhà cung cấp khí để thống nhất phương án vận hành tăng khả năng cung cấp khí vào giờ cao điểm.

2. Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ và ổn định nhu cầu than cho các nhà máy điện.

3. Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị để thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, doanh nghiệp. Bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm, chuẩn bị tốt các nguồn phát điện độc lập để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và ổn định sản xuất trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng công ty và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c)
- VP Chính phủ,;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Công nghiệp;
- Tổng công ty Điện lực VN;
- Các cơ quan doanh nghiệp thuộc Bộ;
- Bộ CN: Bộ trưởng, Các Thứ trưởng,
các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;
- Lưu VP, KHCN.

BỘ TRƯỞNG 
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2006/CT-BCN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2006/CT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2006
Ngày hiệu lực15/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2006/CT-BCN

Lược đồ Chỉ thị 04/2006/CT-BCN đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định mùa khô năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2006/CT-BCN đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định mùa khô năm 2006
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2006/CT-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành15/03/2006
        Ngày hiệu lực15/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/2006/CT-BCN đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định mùa khô năm 2006

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2006/CT-BCN đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định mùa khô năm 2006

           • 15/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực