Chỉ thị 04/2008/CT-BXD

Chỉ thị 04/2008/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2008/CT-BXD thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/CT-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG NĂM 2008 VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG

Năm 2007, công tác quốc phòng ở các doanh nghiệp, đơn vị do Bộ Xây dựng quản lý đã được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhìn chung, cấp uỷ và lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng. Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, thường xuyên tiến hành phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên của đơn vị mình. Việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển của các đơn vị thuộc Bộ đã được kết hợp chặt chẽ, gắn với các yêu cầu về củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước.

Tuy nhiên, công tác quốc phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, coi trọng đến việc thực hiện công tác quốc phòng; việc tổ chức phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng chưa đầy đủ; chất lượng, hiệu quả của công tác quốc phòng chưa cao.

Trong năm 2008 tình hình quốc tế, khu vực, trong nước còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, khó lường. Trong bối cảnh đó việc nâng cao vai trò công tác quốc phòng của các Bộ, ngành và địa phương là một nội dung quan trọng.

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng; Quyết định số 184/2007/QĐ-BQP ngày 7/12/2007 về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban chỉ huy quân sự của các cơ quan, tổ chức Trung ương với công tác giáo dục quốc phòng- an ninh. Chỉ thị số 75/2007/CT-BQP ngày 06/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương năm 2008; Chỉ lệnh số 48/CL- TM ngày 29/11/2007 của Tổng tham mưu trưởng về công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2008. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc các công ty trực thuộc Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Về triển khai các nhiệm vụ công tác quốc phòng thường xuyên của đơn vị.

1.1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khoá IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/05/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51- NQ/TW ngày 20/07/2005 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội cũng như trong các Ban chỉ huy quân sự của đơn vị; Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29/4/2004 và Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 19/2004/PL-UBTVQH11 Nghị định 184/2004/NĐ-CP">171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng.

1.2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương thực hiện công tác tổ chức, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên, tuyển quân và tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; thực hiện công tác phòng thủ dân sự và sẵn sàng thực hiện động viên công nghiệp, huy động các nguồn lực của đơn vị để phục vụ công tác quốc phòng theo yêu cầu; coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của đơn vị.

1.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của dân quân tự vệ, nhất là trong việc phối hợp với Công an theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; tăng cường luyện tập phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ và xử trí tốt khi có tình huống xảy ra.

1.4. Nắm vững và làm tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên của đơn vị; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ chủ chốt các đơn vị.

1.5. Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng, các đơn vị khẩn trương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự địa phương các cấp để thành lập Ban chỉ huy quân sự theo đúng các quy định mới của Bộ Quốc phòng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện công tác quốc phòng của đơn vị.

1.6. Phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quốc phòng ở cơ sở, cả thường xuyên và đột xuất.

1.7. Thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng. phát huy vai trò của cán bộ và Ban chỉ huy quân sự các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách. Các Ban chỉ huy quân sự các đơn vị, các cán bộ được phân công chuyên trách phải thực hiện nghiêm túc Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng hiện hành.

2. Về công tác giáo dục quốc phòng

2.1. Triển khai thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng- an ninh; Quyết định số 389/QĐ-BQP ngày 27/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng –an ninh cho cán bộ, công chức và đảng viên; Kế hoạch 615/KH-HĐGDQPANTW ngày 12/2/2008 của Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương năm 2008; chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục quốc phòng trong các trường, hoàn chỉnh quy chế, duy trì hoạt động có nề nếp và nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục quốc phòng, duy trì hoạt động có nề nếp và nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục quốc phòng.

2.2. Chú ý cập nhật các nội dung mới trong công tác giáo dục quốc phòng như kiến thức về công tác Phòng không nhân dân, về Khu vực phòng thủ đưa vào tài liệu giảng dạy để nâng cao kiến thức quốc phòng của cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên trong ngành xây dựng, đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới.

2.3. Các trường đào tạo thuộc Bộ phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các học sinh, sinh viên; không ngừng nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục để đạt hiệu quả thiết thực.

3. Về việc xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ

3.1. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương nơi đóng quân để thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ.

3.2. Việc lập kế hoạch xây dựng các dự án kinh tế phải dựa trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm Tây Nguyên, Tây Bắc, duyên hải Trung bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

4. Về công tác hậu phương- Quân đội :

Các đơn vị cần phát huy việc thực hiện công tác hậu phương - Quân đội đã được triển khai tốt trong các năm qua, tăng cường giúp đỡ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ thường xuyên các đồng chí thương bệnh binh gặp nhiều khó khăn. các gia đình chính sách tại nơi đơn vị đứng chân.

5. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban chỉ huy quân sự Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch thống kê, Vụ Tổ chức cán bộ, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các công ty trực thuộc Bộ quản lý chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- TCT Xi măng Việt Nam;
- Lưu VP, Ban CHQS Bộ XD, KHTK, PC .

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/CT-BXD

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 04/2008/CT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/04/2008
Ngày hiệu lực 07/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/CT-BXD

Lược đồ Chỉ thị 04/2008/CT-BXD thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 04/2008/CT-BXD thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 04/2008/CT-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành 07/04/2008
Ngày hiệu lực 07/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Chỉ thị 04/2008/CT-BXD thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2008/CT-BXD thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

  • 07/04/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/04/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực