Chỉ thị 04/2008/CT-UBND

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2008 do Tỉnh Bình Dương ban hành

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai 2008 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2008/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai 2008 Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2008

Thực hiện Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và Chỉ thị số 08/2008/CT-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.

Để chủ động phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai, bão, lũ gây ra trong mùa mưa lũ năm 2008. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007 để có cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão năm 2008 kịp thời và hiệu quả.

Phải xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, nhất là trong mùa mưa bão; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng ứng cứu, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng chống, đối phó kịp thời với mọi tình huống bất lợi khi có lũ, bão, thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

2. Củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Rà soát hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế và đặc điểm của từng ngành, từng địa phương; tổ chức diễn tập phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn ở những vùng và địa phương có nguy cơ xảy ra lũ, lụt cao.

Củng cố các mạng thông tin liên lạc, hệ thống dự báo, cảnh báo nhằm đảm bảo kịp thời thông tin thông suốt đến tận người dân biết và chủ động phòng tránh lụt, bão.

Thực hiện nghiêm chế độ trực ban phòng, chống lụt, bão theo quy định, báo cáo kịp thời trong mùa mưa lũ, bão năm 2008.

3. Quán triệt và tổ chức thực hiện triệt để, có hiệu quả phương châm: “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ), huy động các nguồn lực của địa phương theo quy định để làm tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên địa bàn. Chủ động sử dụng ngân sách địa phương, quỹ phòng, chống lụt, bão và các nguồn kinh phí khác theo quy định để phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai có hiệu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân vùng bị thiên tai.

4. Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi như: hồ, đập, cản dâng nước, đê bao… trên địa bàn để kịp thời phát hiện các sự cố và hoàn thành công tác sửa chữa trước mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư ở vùng hạ du.

Rà soát bổ sung để hoàn thiện quy trình vận hành, điều tiết các hồ chứa và tổ chức vận hành theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống lụt, bão cụ thể cho từng công trình hồ chứa, đê bao ngăn lũ do đơn vị quản lý. Có kế hoạch phối hợp Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão địa phương nơi có công trình, chỉ đạo, xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Các công trình xây dựng đang thi công như: cầu cống, đường giao thông, hệ thống thoát nước… ở các vùng trọng điểm và các khu công nghiệp cần có kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn công trình và không gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ.

Chủ đầu tư các công trình tiêu thoát nước cho các khu công nghiệp, đô thị phải có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ tiêu thoát nước tránh ngập úng.

5. Đối với vùng trũng thấp ven các sông: Sài Gòn, Đồng Nai, Sông Bé, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ sạt lở, đê bao… các khu vực xung yếu, các vùng trọng điểm ở hạ lưu các khu công nghiệp và khu dân cư phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời sự cố và có biện pháp khắc phục hoặc sửa chữa ngay, đồng thời chủ động tổ chức nạo vét, khai thông dòng chảy các suối, rạch và các công trình tiêu thoát nước trên địa bàn; xử lý triệt để các hộ dân san lấp mặt bằng, xây dựng công trình lấn chiếm dòng chảy.

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các huyện, thị và xã, phường, thị trấn ven sông Sài Gòn tăng cường công tác quản lý các mốc chỉ giới hành lang thoát lũ hồ Dầu Tiếng đã nhận bàn giao; tổ chức bảo quản chặt chẽ và nghiêm cấm di dời mốc chỉ giới khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan chuyên môn. Điều tra nắm tình hình kinh tế, xã hội, dân cư trong hành lang thoát lũ để lập phương án phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với từng cấp lưu lượng xả lũ.

Đối với các vùng thường xảy ra hiện tượng lốc xoáy, lũ quét, sét đánh trong mùa mưa (đây là loại hình thiên tai nguy hiểm, diễn ra bất ngờ và không thể dự báo trước được) cần tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nhận thức được nguy hiểm của loại hình thiên tai này để chủ động phòng tránh; vận động nhân dân thường xuyên kiểm tra, chằng néo, gia cố vững chắc nhà cửa; khi xây dựng nhà ở, nhà trọ, công trình kiến trúc khác đặc biệt lưu ý kết cấu vững chắc đảm bảo an toàn khi có lốc xoáy; không ra ngoài khi có mưa, dông, sấm chớp, không trú mưa dưới gốc cây cao, vật kiến trúc không chắc chắn; chặt mé những cây có khả năng gãy đổ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

6. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các ngành, các cấp trong tỉnh ngoài việc làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn mình phụ trách, còn phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai theo sự điều động của Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và xác định cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn hiện có trên địa bàn; trên cơ sở đó có kế hoạch bảo quản, bổ sung nhằm đảm bảo đủ cơ số cần thiết theo quy định để có thể huy động kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

Xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão ở các địa phương, các vùng trọng điểm, xung yếu và các công trình hồ chứa, đê bao ngăn lũ trên địa bàn tỉnh.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng, các huyện, thị và xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức và biện pháp về phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai; chủ trương chính sách của Nhà nước về quản lý phòng, chống lụt, bão và các biện pháp phòng, tránh thiên tai để người dân chủ động phòng tránh cho chính bản thân, gia đình và tham gia cùng cộng đồng trong việc phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra.

8. Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các ngành, các cấp địa phương triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này và báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh theo địa chỉ: Chi cục Thủy lợi Bình Dương, số 89 đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một. Điện thoại: 829389, Fax: 829955.

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh biết chỉ đạo./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực26/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2008/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai 2008 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2008/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai 2008 Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thị Kim Vân
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực26/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/2008/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai 2008 Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2008/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai 2008 Bình Dương