Chỉ thị 04/2010/CT-UBND

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tổ chức thực hiện ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tổ chức thực hiện Ngày pháp luật tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2010/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã và đang có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan đơn vị, các ngành, các cấp có nhiều cố gắng trong việc tổ chức triển khai phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức, biện pháp hiệu quả nhằm từng bước nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, về chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh chưa đồng đều và vẫn còn những hạn chế nhất định.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đồng thời nhằm đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chọn ngày 05 hàng tháng làm “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

“Ngày pháp luật” được tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể và tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó ưu tiên tập trung cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tạo thói quen học tập, làm theo pháp luật; giúp cán bộ, công chức, viên chức cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình để giải quyết công việc hiệu quả, đúng pháp luật, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; nâng nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

2. Thủ trưởng các ngành, cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong tỉnh (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phải có trách nhiệm:

- Sắp xếp, bố trí thời gian để tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị mình, nhân dân ở địa phương mình học tập, tìm hiểu pháp luật; chủ động cử người trong cơ quan, đơn vị có trình độ chuyên môn và có khả năng phổ biến pháp luật để đảm bảo thực hiện tuyên truyền thường xuyên và có chất lượng.

- Chọn hình thức, nội dung sinh hoạt phù hợp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ đặc thù, điều kiện của đơn vị, địa phương mình để chọn hình thức sinh hoạt “Ngày pháp luật” cho phù hợp, hiệu quả; lựa chọn nội dung phổ biến pháp luật phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực. Nội dung sinh hoạt trong “Ngày pháp luật” cần gắn và phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan thiết thực đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động, công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; những văn bản liên quan hoặc có tác động nhiều đến đời sống của người dân hoặc những vấn đề mà xã hội quan tâm.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn thực hiện “Ngày pháp luật” trong phạm vi toàn tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” theo kế hoạch của tỉnh; theo dõi việc triển khai thực hiện và định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả triển khai “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương; Báo Bình Dương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa tổ chức “Ngày pháp luật”, đưa tin bài về tình hình triển khai ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

Để “Ngày pháp luật” được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trên toàn tỉnh, Thủ trưởng các ngành, các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này, tổ chức quán triệt sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện “Ngày pháp luật” trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp dưới xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được tổng hợp hướng dẫn kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tổ chức thực hiện Ngày pháp luật tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tổ chức thực hiện Ngày pháp luật tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýHuỳnh Văn Nhị
        Ngày ban hành22/12/2010
        Ngày hiệu lực01/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tổ chức thực hiện Ngày pháp luật tỉnh Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tổ chức thực hiện Ngày pháp luật tỉnh Bình Dương

            • 22/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực