Chỉ thị 04/2011/CT-UBND

Chỉ thị 04/2011/CT-UBND về tổ chức đón tết Nhâm Thìn năm 2012 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2011/CT-UBND tổ chức đón tết Nhâm Thìn năm 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2011/CT-UBND

Phú Nhuận, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NHÂM THÌN NĂM 2012

Thc hiện Ch th s 34/2011/CT-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 ca y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t chc đón tết Nhâm Thìn năm 2012 theo phương châm đn kết, phn khởi, an tn, tiết kim, đm bảo Tết đến vi mi nhà, mi ngưi, y ban nhân dân qun Phú Nhuận yêu cu th trưng các quan, ban, ngành, đoàn th thuc qun và Ch tịch y ban nhân dân 15 phưng nghiêm c triển khai thc hin các ni dung sau:

1. Tổ chc thc hin tt các chính sách an sinh xã hi, chăm lo chu đáo đi sống vt cht và tinh thn cho các tng lp nhân dân trên đa bàn, nht là các gia đình chính sách, cán b hưu trí, đng bào nghèo, cán b chiến sĩ lc lưng vũ trang, công nhân, sinh viên.

1.1. Yêu cu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch y ban nhân dân 15 png ch đng xây dựng kế hoch, phi hp vi y ban Mặt trn T quc Vit Nam và các đoàn th ti địa phương t chức các hoạt động vui Xuân an toàn; trit đthc hành tiết kim, chng lãng p; vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương trợ; t chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình cnh sách, các lc lưng vũ trang, cán b, nhân viên, công nhân hoàn cnh khó khăn, hc viên trung tâm giáo dc ca thành ph và những h gia đình nghèo, có điu kin vui Tết trong kng khí đầm m, nghĩa tình và tch nhim.

1.2. Đề nghị Quận đoàn và Liên đoàn Lao động qun phi hp vi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, y ban nhân dân 15 phưng kế hoch chăm lo Tết và t chc các hot đng vui Xuân cho thanh thiếu niên nghèo, sinh viên, công nhân kng có điều kin v quê ăn Tết, đảm bảo vui Xuân an toàn, đa dng v hình thc, phong phú vnội dung.

1.3. Trách nhim Trưng Phòng Văn hóa Thông tin:

- Phi hp với các ngành chc năng liên quan quận và y ban nhân dân 15 phưng thc hiện tt công tác thông tin, tuyên truyền tết Nhâm Tn năm 2012; ni dung tuyên truyền phải gn với các hoạt đng k nim 67 năm ngày thành lp Quân đi nhân dân Vit Nam (22/12/1944 - 22/12/2011); 22 năm ngày Hi Quc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2011); 51 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2011); 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2012) và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, phát động các hộ dân thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị để cùng đón Tết trong môi trường sạch đẹp, trong lành.

- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức Lễ, Hội mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn năm 2012 nhằm phát huy nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền Việt Nam và truyền thống uống nước nhớ nguồn mang bản sắc dân tộc và lòng nhân ái.

- Kết hợp với Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thực hiện trang trí, cổ động trực quan trên các tuyến đường lớn đảm bảo các yêu cầu về thuần phong mỹ tục, trật tự an toàn giao thông và theo các quy định của pháp luật; tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, th dc ththao phong phú, đa dng, đm đà bản sắc, truyền thng dân tộc nhằm phc v nhân dân đón Tết Tân Mão năm 2011.

1.4. Trách nhim Trưng Phòng Lao đng - Tơng binh và hi:

- Ch động phi hp vi y ban nhân dân 15 phưng rà soát danh sách các đi tưng chính sách, có công cách mng, các h thuc din xóa đói giảm nghèo, trẻ em cơ nhỡ, người già, người tàn tt, đ xuất y ban nhân dân quận t chc thăm hỏi, tng quà, to điu kin cho đồng bào vui Tết.

- Cùng vi Ch tch y ban nhân dân 15 phưng, Liên đoàn Lao động qun, Quận đoàn, Phòng Kinh tế hưng dn và theo dõi việc chi tr tin lương, tiền thưng, nắm chắc tình hình sinh hot, đời sng ca người lao động trong các doanh nghip, cơ s sản xut - kinh doanh; phi hợp gii quyết kp thi, nhanh cng các v đình công (nếu có), không đ nh hưng đến tình hình sn xut, kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với Liên đoàn Lao động quận và Quận đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho số lao động, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết. Xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết các đối tượng chính sách thật cụ thể, cùng với Ủy ban nhân dân 15 phường quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ những người sau cai nghiện đã tái hòa nhập cộng đồng nhưng chưa có việc làm, thu nhập ổn định tại địa phương và tổ chức chu đáo việc đi thăm các trường, trung tâm giáo dưỡng, nuôi dưỡng theo kế hoạch chung.

- Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Phú Nhuận và Ủy ban nhân dân phường 12 tổ chức chăm sóc Đài liệt sỹ để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết.

1.5. Trưng Phòng Tài chính - Kế hoch ch động phi hợp vi Kho bc Nhà nước Phú Nhuận tập trung gii quyết nhanh chóng các khoản chi lương, thưng và thc hiện các chế đchính sách cho n bộ - công nhân viên trước khi nghTết, kng đ tn đng; chuẩn b kế hoch chăm lo Tết cho cán b - công nhân viên khu vc hành cnh (cả khi phưng), đơn v s nghip không có thu, các đoàn thể, y tế, giáo dc và lc lưng vũ trang. Kiểm tra, đi chiếu và d t kinh phí chăm lo Tết đi với các đi tưng chính sách.

2. Chủ đng chun bị ngun hàng hóa di dào, giá c hp lý đm bo đáp ng nhu cu tiêu ng ca ngưi dân trên đa bàn trưc, trong và sau Tết; kiên quyết đu tranh chng đu cơ, buôn lậu, chng hàng gian, hàng gi, hàng kém cht lưng, bo v sức khe nhân dân; x lý kiên quyết đi vi đi tưng tung tin tht thiệt y bt n thị trưng:

2.1. Trách nhim Trưng Phòng Kinh tế:

- Ch trì phi hợp với các ngành chc năng liên quan quận tham mưu y ban nhân dân trin khai thc hiện tốt Kế hoạch tổ chức Hội chợ bán hàng bình ổn giá phục vụ tết Nhâm Thìn năm 2012. Đồng thời triển khai hệ thống các điểm bán hàng theo chương trình bình ổn thị trường của thành phố nhằm đảm bảo cung ứng nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, giá cả ổn định đối với những mặt hàng thiết yếu theo chương trình bình n th trưng trên đa bàn thành ph năm 2011 và tết Nhâm Tn 2012 nhằm phục v nhu cầu đón Tết ca nhân dân.

- Phi hp vi y ban nhân dân 15 phưng, Ban Qun lý ch Phú Nhuận và các Hợp tác xã Thương mại Dch v: Phú Thịnh và Phú ng làm tốt công tác hưng dn, tuyên truyền và giáo dc pháp lut đ các t chc, cá nhân kinh doanh t giác kng tham gia hoc tiếp tay buôn lu, sản xut, kinh doanh hàng gi và các hành vi kinh doanh trái phép khác.

- T chc thu thập thông tin, nh hình cung cầu trên th trưng, kp thi phối hp vi các ngành chức năng liên quan x lý những vấn đ phát sinh, không đ vic tăng giá nh hưng đến mc sống ca nhân dân, nhất là giới công nhân, lao đng nghèo, đảm bảo cht lưng hàng hóa phục v Tết.

2.2. Trách nhiệm Đội trưởng Đội Quản lý thị trường:

- Ch đng phi hợp vi Công an qun, Chi Cc Thuế, các ngành chc năng liên quan qun và y ban nhân dân 15 phưng xây dng kế hoạch kiểm tra, kim soát th trưng trước, trong và sau Tết; kp thời phát hin và x lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: đu cơ, găm hàng, buôn bán hàng cấm, hàng nhp lu, hàng gian, hàng không hóa đơn, chứng t, không ngun gc, xuất x, kng nhãn hiu, sản xut và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn s dụng, xlý nghiêm các trưng hp lưu thông, buôn bán các mặt hàng cấm như pháo, các loại đồ chơi nguy hiểm.

- Thường xuyên tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp cùng với Công an quận, Trạm Thú y, Đoàn Thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc - gia cầm; xử lý triệt để các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc - gia cầm chưa qua kiểm dịch, nhiễm bnh, mang mm bnh, nhất là tại những ca ngõ đi vào địa bàn qun.

2.3. Trách nhim Trưng Phòng Y tế:

Ch trì phi hp với các quan liên quan xây dng kế hoch kiểm tra và x lý các hành vi vi phạm v sinh an toàn thc phm, v sinh môi trưng, nht là ti các bếp ăn tập thể, các đơn v cung ứng sut ăn công nghip, không đ xảy ra các v ngđc thc phẩm trên địa bàn.

2.4. Trách nhim Trưng Trm T y:

- Kết hợp thưng xuyên với y ban nhân dân 15 phưng, các quan hu quan qun, thành ph trong vic kiểm tra, x phạt nghiêm các điểm kinh doanh gia súc, gia cầm sống, đông lnh chế biến, trng gia cm chưa qua kiểm dịch, không bo đảm vsinh dịch t trên đa bàn (k cả các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tp th các trưng hc,…) và phi hp x lý kp thi, có hiu qu mi din biến liên quan đến tình hình phát sinh dịch bệnh.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tình hình cúm gia cầm để Quận có biện pháp chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch đã triển khai quán triệt.

2.5. Trưng Công an qun ch trì phi hợp với Đội Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân 15 phường tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các đơn vị, cá nhân mua bán ngoại tệ, vàng bất hợp pháp hoặc đầu cơ lũng đoạn thị trường.

2.6. Trưng Phòng Tài chính - Kế hoch ch t phi hp với Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường, Chi Cục Thuế Phú Nhuận và Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, kết hợp với kiểm tra việc chấp hành kỷ luật Nhà nước về giá, bán hàng hóa dch v theo đúng giá ca quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra vic niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết; vic kê khai giá, đăng ký giá đi với loại hàng hóa dịch v thuc danh mc phi kê khai đăng ký giá, nht là đi với những hàng hóa - dch v thiết yếu, trong đó tập trung ti các chợ, nơi mua bán tập trung và khu vui chơi, giải trí; phát hin và x lý kp thời theo quy định ca Pháp lnh Giá và các quy định ca pháp luật có liên quan đối vi các hành vi vi phạm như: quyết đnh giá sai thẩm quyn, quy định mc g kng tuân th quy trình, hch toán vào giá các chi phí kng đúng, kng hp , hp lệ; li dụng v t đc quyền đ liên kết giá bất hợp lý; báo cáo kp thời các biến động giá cả và đ xut y ban nhân dân qun các giải pháp nhằm n đnh giá cth trưng.

2.7. Trách nhim Chủ tịch y ban nhân n 15 phưng, P Ban Qun lý chợ PNhun (phtrách điu hành) và Chủ nhim Hp c xã Thương mi Dch vụ PThnh, P Hưng:

- Phi hợp chặt ch vi các ngành chc năng liên quan quận tăng cưng tuyên truyn, vn động các htiu thương kinh doanh trên đa bàn thc hin văn minh thương mi, công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, bán hàng bo đảm chất lưng và v sinh an toàn thc phm; cam kết không mua bán hàng gian - hàng giả, hàng kém chất lưng.

- Tăng cưng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết đi với các mặt hàng lương thc, thc phẩm thiết yếu tại các chợ, nơi mua bán tp trung và các dịch v trên đa bàn, không đ xảy ra hin tưng đu cơ, găm hàng, tạo cơn st o trên th trưng, ngăn nga tác động tâm lý đẩy giá lên cao; kiểm soát cht ch v cht lưng, v sinh an toàn thc phẩm trong sn xuất - kinh doanh thc phm; phi hp vi các cơ quan hu quan kiên quyết x lý các đi tưng tung tin đn nhm, thất thiệt gây hoang mang trong xã hội; báo cáo kịp thi các biến đng giá và đ xuất y ban nhân dân qun các giải pháp n định th trưng.

2.8. Ban Qun lý ch P Nhun Ch nhim các Hợp tác xã Tơng mi Dch vụ P Thnh, P Hưng ch động phi hp vi cán b Thú y thưng xuyên kiểm tra, nhắc nh các tiu thương chấp hành tt các quy đnh v kinh doanh gia cầm - thy cm, các sản phẩm ca chúng và những mặt hàng thc phẩm tươi sng khác; yêu cầu các tiu thương thưng xuyên thc hiện việc tiêu đc, kh trùng quầy sạp đđảm bảo v sinh theo quy định. Không cho phép các tiu thương đã chuyển đi mt hàng kinh doanh khác bán xen kẽ sản phẩm gia cầm. Đồng thời, báo cáo kịp thời tình hình giá cả trước, trong và sau Tết cho Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoch tngày 09/01/2012 (tức ngày 16 tháng 12 Âm lịch) đ tổng hp báo cáo y ban nhân dân qun.

3. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và mỹ quan đô th trong thi gian trưc, trong và sau Tết:

3.1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận và các tổ chức đoàn thể có kế hoch tuyên truyn, vn đng các ngành, giới nâng cao ý thc chp hành pháp lut, thc hiện tt nếp sống văn minh - m quan đô th và phong to Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văna khu dân cư”, ch động phòng nga, kp thi phát hin và mnh dạn t giác cho quan chc năng các loi ti phạm đx lý theo quy đnh ca pháp lut, thc hin nghiêm c quy định cấm buôn bán, vn chuyn, tàng trữ và đt pháo, kng c bạc, rưu chè, không mê n d đoan và chđo h thng y ban Mặt trn T quc Việt Nam và đoàn th 15 phưng phi hợp cht chẽ, đng b vi y ban nhân dân các phưng trong công tác qun lý giáo dc cảm a những ngưi lầm lỗi ti cộng đng dân và các đi ng thuc din qun lý tại đa phương, phát đng phong trào toàn dân thc hin nếp sống văn minh, gigìn trt t giao thông đô thị, v sinh môi trưng, an toàn phòng cháy, cha cháy, nht là phi giám sát cht ch các chất cháy, cht n, ngun la, ngun nhit, cn thn trong s dụng nhang, đèn th cúng và đt vàng mã đ mi ngưi, mi nhà cùng đón Tết trong môi trưng an toàn, sch đp, trong lành.

3.2. Trách nhim Trưng Phòng Văn hóa Thông tin:

- Phi hp vi y ban nhân dân 15 phưng thưng xuyên t chc kiểm tra và x lý nghiêm các trưng hp treo gn bng qung cáo, bng hiu, rao vt trái phép, sai quy định trên các tuyến đưng nhằm chn chỉnh trt t qung cáo, đảm bảo mquan đô th trên đa bàn.

- Ch trì phối hp với các lc lưng chc năng kiểm tra các s kinh doanh, sao chép trái phép c loại băng, đĩa vi phm quyền s hu trí tuệ, các loại văn hóa phẩm đồi try phản đng ngăn chn các vi phạm vbn quyền tác giả.

- Xây dng kế hoch phối hp vi y ban nhân dân 15 phưng tăng cưng kiểm tra các cơ s dịch vụ, ăn ung d phát sinh t nn xã hi; kiên quyết x lý nghiêm minh các s vi phạm và nếu đ yếu t cu thành ti phm thì chuyển h sơ vi phạm sang quan điều tra đ truy t xét x theo lut đnh.

3.3. Trách nhim Trưng Công an qun:

- Tăng cưng ch đạo mở các đợt cao điểm tấn công các loi ti phm, giải quyết t nn xã hi; b trí lực lưng tun tra bảo v an toàn tuyệt đối các mc tiêu chính tr, kinh tế, văn hóa quan trng; kiểm tra công tác quản lý nhân h khu, các loi vũ k, vật liu n trong cơ quan, xí nghip; kp thời đu tranh, ngăn chn có hiu qu các hoạt đng gây phc tạp v an ninh cnh tr; soát, nắm chắc tình hình các v khiếu kin trong nhân dân, các v có dấu hiệu đình công các doanh nghip đ đ xut bin pháp gii quyết kp thi, không đ phn t xu lợi dụng ch động, lôi kéo gây mất an ninh trt t; đ phòng và ch đng phi hp với các tỉnh x lý kịp thi tình trng dân ở các tỉnh kéo vthành ph khiếu kin, gây ri trật t.

- Tiếp nhận và điều tra khởi tố nhanh những vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự do các cơ quan chức năng chuyển giao, nhất là đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi đầu cơ găm hàng, đưa tin thất thiệt gây hậu quả nghiêm trọng đối với sản xuất và đời sống của nhân dân, gây tâm lý bất an trong xã hội để nâng cao tính răn đe.

- Chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Phản ứng nhanh và Công an 15 phường tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán, đậu xe, làm bãi giữ xe trái phép nhất là trên tuyến đường Phan Xích Long, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các quận giáp ranh có phương án phòng chống đua xe ở các tuyến đường liên quận; xây dựng kế hoạch chống kẹt xe tại các giao lộ thường ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm và bố trí lực lượng thường xuyên tại các chốt đèn được phân cấp quản lý để bảo đảm tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy để phát hiện và khắc phục kịp thời các thiếu sót có thể xảy ra cháy nổ; qua đó nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân 15 phường, Ban Quản lý chợ, các Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phú Thịnh, Phú Hưng, các Trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra tình trạng cháy, nổ trên địa bàn; củng cố lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong những ngày nghỉ; đồng thời rà soát, hoàn chỉnh phương án phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn của từng đơn vị nhằm có biện pháp xử lý trong những tình huống bất ngờ, phức tạp. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy về điện, lấn chiếm lối thoát nạn, sắp xếp hàng hóa, quầy sạp lấn chiếm lối đi lại và khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy.

3.4. Ch huy trưng Ban ch huy Quân s qun phi hợp vi Công an qun tổ chc tuần tra canh gác, bo v các mc tiêu quan trng và kiểm tra công tác qun lý các loi vũ k, vt liệu n trong quan, doanh tri.

3.5. Trưng Phòng Ni vụ phi hợp vi y ban Mặt trn T quc Vit Nam quận và y ban nhân dân 15 phưng t chức thăm hỏi, tiếp xúc, động viên các giáo , chc sắc, các linh mc, mc sư ph trách các nhà thờ, hội thánh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3.6. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phi hp vi Công an quận và y ban nhân dân 15 phưng thc hin tốt công tác gii quyết đi tưng tái hòa nhp cộng đồng, nht là s ngưi sau cai nghin; có kế hoạch t chc thu gom các đi tưng t nn xã hội là gái mại dâm, người nghin ma y, ăn xin, lang thang vào các trưng trại trước Tết.

3.7. Trưng Phòng Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim kiểm tra, đôn đc các ban, ngành, đoàn th và y ban nhân dân 15 phưng t chc làm tng vsinh, dn dp đưng ph, cơ quan sạch đẹp, không để tồn tại các điểm rác tập trung trước, trong và sau Tết nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị chào mừng Tết Cổ truyền dân tộc.

3.8. Giám đốc Bệnh viện qun b trí đi ngũ y, bác s trc cấp cu 24/24, bo đảm tốt việc cấp cu, điều tr ti bnh viện và các trạm Y tế khu vc trong các ngày Tết, không đ xảy ra vic đáng tiếc do bt cẩn hoc chậm x .

3.9. Giám đốc Trung tâm Y tế d phòng thc hiện tt công tác phòng chng dịch bnh, tiếp tc duy trì các bin pháp ngăn chn dch st xuất huyết, tay chân ming, bin pháp x lý, điu tr kp thi, kng đ xảy ra tình trng dịch bnh lây lan tn din rộng.

3.10. Trách nhim của Trưng Ban Qun lý các chợ P Nhun, Trn Hữu Trang, Chủ nhim Hợp tác xã Tơng mi Dch vụ PThnh:

- Phối hp cht chvới các ngành chc năng liên quan qun và y ban nhân dân các phưng s ti tăng cưng kiểm tra, sp xếp b trí các h tiu thương mua bán trật t an toàn, không chiếm dng lòng l đưng đ kinh doanh, gây cản trở, ách tt giao tng; đng thi nhc nh nhng ngưi bn bán phải tp trung rác đúng nơi quy định, không x rác bừa bãi gây mất v sinh chung và tng báo cho các tiểu thương chm dt buôn n ch Tết lúc 12g00 trưa ngày 22/01/2012 (tức ny 29 tng 12 Âm lịch) đ to điều kin cho công nhân v sinh trin khai sớm việc thu gom, vận chuyển rác.

- Lập phương án phối hợp gia lc lưng chuyên tch bo v ch vi Công an phưng s tại trong vic tăng cưng công tác phòng cháy, chữa cháy; tng kiểm tra h thống điện trong chợ, kp thi ci to, sa cha nhng thiết b đin không an toàn; bo đảm hot động ca tt cả các loại bình cha cháy, hthng cha cháy vách tường, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, thang thoát hiểm và nguồn nước dự trữ. Đồng thời kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên các hộ tiểu thương có ý thức và biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn, nhất là việc đốt nhang đèn tại nơi kinh doanh.

- Sinh hot quán trit ý thc trách nhiệm cho lc lưng bảo v ch phải bo đảm an toàn tuyệt đi cho ngưi đến ch mua sắm trong dp cui năm: kng đ xảy ra tình trng trm cắp, cướp git, ngưi ăn xin trưc, trong chợ. Đặc biệt phải tổ chức lực lượng tuần tra, khép kín chợ vào ban đêm để kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến trật tự an toàn chợ.

3.11. Trách nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Phú Nhuận:

- Tăng cưng thêm những loi hoa màu trên tuyến đưng hoa Phan Xích Long và thảm xanh tại khu vc tiu đo ở đưng Trưng Sa; kim tra lại hthống đèn đưng hoa đsa cha, thay thế kp thi, bo đảm việc chiếu sáng trong dp tết Nhâm Tn năm 2012.

- Sp xếp lc lưng tiến hành làm vsinh cả ngày ln đêm vào các ngày t20/01/2012 đến 22/01/2012 và t 24/01/2012 đến 27/01/2012 (tc ngày 27, 28, 29 tháng 12 Âm lịch và ngày mùng 2, 3, 4, 5 Tết), không đ tn đng rác trên địa bàn.

- T chc các đt tổng v sinh vi thi gian thc hin cụ thnhư sau:

+ Đợt 1: phi hợp cùng y ban nhân dân 15 phưng thực hin tngày 16/01/2012 đến ngày 18/01/2012 (tức tngày 23 đến 25 tháng 12 Âm lch).

+ Đt 2: phối hp cùng các ban ngành, đoàn th trong quận và y ban nhân dân 15 phưng tiến hành tổng v sinh trụ sở, đưng ph t ngày 19/01/2012 đến ngày 21/01/2012 (tức tngày 26 đến 28 tháng 12 Âm lịch).

+ Đợt 3: Tập trung toàn bộ công nhân vệ sinh và phương tiện thực hiện công tác quét, thu gom và vận chuyển hết rác đến Khu xử lý rác theo quy định của thành phố trong ngày 22 giờ 22/01/2011 (tức ngày 29 tháng 12 Âm lịch).

- Phi hp vi Công ty Môi trưng đô th thành ph đ gii quyết hết rác trên các tuyến đưng, các ch và tại trạm trung chuyển rác phưng 9, bo đm hoàn tất công tác vệ sinh trưc 22 gi00 ny 22/01/2012 (tức ngày 29 tháng 12 Âm lch).

3.12. Trách nhim Chủ tịch y ban nhân n 15 phưng:

- Phi hp chặt chẽ, đng b với các t chc đoàn th ti địa phương và các ngành chc năng liên quan quận tiếp tc đẩy mnh công tác tuyên truyn, vn động nhân dân tích cc tham gia gi gìn vsinh đưng ph, bo v an ninh trt t khu phố, kiên quyết xóa các bãi gi xe t phát các khu vc chợ, các điểm vui chơi gii trí, ch động png chống dch bnh; phát đng nhân dân t giác, truy bắt các loi tội phm, giải quyết các t nn xã hội, png, chng t nạn c bc, mê n d đoan trên địa bàn qun lý.

- Lập Kế hoch t chức đợt tổng v sinh, gi v Công ty TNHH mt thành viên Dch v Công ích Phú Nhun đ phi hp thời gian thc hin. Thông báo cho tt cả các h dân và các cơ quan, đơn vị, t chc kinh tế đóng trên đa bàn thc hiện tổng vsinh t ngày 16/01/2012 đến ngày 21/01/2012 (từ ngày 23/12 đến ngày 28/12 Âm lịch). Yêu cầu tất cả các hộ dân giữ vệ sinh chung, không đổ rác ra đường phố từ 21 giờ 00 đêm 29 Tết đến hết ngày mùng 02 Tết, sau Tết không vứt bỏ cây cảnh trưng bày trong dịp Tết ra lòng lề đường.

- Kiểm tra cht chhoạt đng thu gom rác ca lc lưng rác dân lp, yêu cầu lc lưng này chp hành tt thời gian lấy rác và các quy đnh ca ngành vsinh trong đt cao điểm phục v tết Nhâm Thìn, phi lấy hết rác ca các h dân, trong quá trình vn chuyển không đ rác rơi vãi hoặc b rác trên đưng, nhất là dc tuyến b kè Nhiêu Lc - Th Nghè, các ngã ba, ngã tư các tuyến đưng, các công trình đang thi công, nhằm bảo đảm v sinh, an toàn giao thông và m quan đô th trên các tuyến đưng. Ch đo phối hp kim tra, x phạt các hành vi vi phạm trật tự vệ sinh đô thị tại địa bàn.

- Xử lý nghiêm việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường; bảo đảm đường thông, hè thoáng và phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kịp thời giải quyết ùn tắc giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các tệ nạn: cờ bạc, mại dâm…; tăng cường quản lý, giáo dục các đối tượng thuộc diện giáo dục tại cộng đồng dân cư, đối tượng cực đoan quá khích và số đối tượng hình sự khác để ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các hộ dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định sau:

+ Đối với các s sn xuất, kinh doanh dch vụ: các cơ s trước khi nghTết cn thc hin nghiêm túc nhng yêu cu, quy đnh v phòng cháy, cha cháy mà ngành Công an đã khuyến o, tăng cưng t kiểm tra đ phát hin, khc phc ngay nhng sơ h d gây cháy vào những ngày Tết khi kng hot động (nht thiết phi cắt đin ngun). Với nhng nơi tập trung đông người như: chợ, siêu thị, trung tâm vui chơi,ngoài vic tăng cưng kiểm tra về an toàn cháy nổ, cần lưu ý đến các li thoát him, thoát nn; t chc tp hun các phương án x lý khi s c.

+ Đối với khu dân : Xác đnh đây là nơi thưng xảy ra cháy trong dp Tết, do đó y ban nhân dân 15 phưng phi tp trung vn đng, tuyên truyền nhân dân hết sc chú ý trong việc s dụng đin, tránh quá ti, chp đin, trong đun nu phải cn thn như: không giao cho trẻ em trông coi, kng được b đi khi chưa nấu xong,Ngoài ra, cũng cn cnh báo ngưi dân phải cẩn trng hạn chế việc đốt nhang đèn, vàng mã trong thờ cúng, vì đây là một trong những nguyên nhân dễ gây cháy; tuyệt đối không được chiết gas trái phép, đốt pháo, để trẻ em nghịch lửa,…

+ Nhắc nhở các hộ dân tại địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/CT-TTg của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an phường, Phường Đội, Tổ Thanh tra Xây dựng, Ban bảo vệ Tổ dân phố tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ và phát động Ban điều hành khu phố, tổ dân phố tích cực tham gia việc kiểm tra, ngăn chặn không để xảy ra các vi phạm nêu trên.

- Chỉ đạo Tổ xử lý nhanh của phường kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với những trường hợp chăn nuôi, cất giữ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm - thủy cầm và các sản phẩm của chúng chưa qua kiểm dịch.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 8, 10, 11, 12, 15 và 17 kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tích cực vận động các hộ dân, các trụ sở của các tổ chức ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi sơn phết lại nhà cửa, trụ sở cho khang trang, tạo vẽ mỹ quan đô thị trên trục đường quốc tế này để chào đón năm mới.

4. T chc tng kết năm 2011, triển khai nhiệm v năm 2012 trên tinh thn tiết kim, không phô trương hình thc, nghiêm cm sdụng công quỹ để tổ chc liên hoan, quà cáp, biếu xén:

Trách nhiệm Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Yêu cầu t chc tng kết năm 2011 và triển khai nhiệm v năm 2012 tht thiết thc, không phô trương; thc hành tt ch trương tiết kim, chống lãng phí trong tổ chc hội ngh, tổng kết cui năm, gặp mặt đón mng năm mới. T chc chúc Tết gin d, đầm m tại tr sở, nơi làm việc quan, đơn v; không t chc các đoàn đến chúc Tết, tng hoa, quà cho lãnh đo các cp;

- Thc hiện nghiêm túc các ch đo ca Chính ph và các quy định nghiêm cm s dụng tin, tài sản ca Nhà nước, tp th hoc tiền có nguồn gốc t ngân sách, từ công qu, t các ngun tài tr đ t chc liên hoan, quà p, biếu xén dưi mi hình thc. Thc hin nghiêm việc không dùng rượu ngoi đ chiêu đãi, tiếp khách; không được s dụng xe công đ phc v các hot động nhân. Th trưng các png, ban và Ch tch y ban nhân dân 15 phưng có tch nhiệm kiểm tra và x lý tp thể, nhân vi phạm và chịu tch nhiệm trước Ch tch y ban nhân dân qun nếu đ xy ra vi phạm đơn v mình quản .

- Tuyên truyn, vận động cán bộ, công chc và toàn th nhân dân trên đa bàn đón Tết vui tươi, lành mnh, tiết kim, an toàn, không t chc tic tùng ăn uống linh đình, tn kém, hại sc khe, nh hưng đến sn xut, kinh doanh và sinh hot bình thưng ca nhân dân. Ngay sau nghTết phi nhanh chóng đưa sản xuất - kinh doanh, công tác, hc tp trở li hoạt đng bình thưng, quyết tâm thc hin thng lợi các nhiệm vụ, ch tiêu phát trin kinh tế - xã hi ngay t tháng đu, quý đầu năm; phê phán kiểm điểm nghiêm khắc t ăn Tết kéo dài.

5. Thc hiện chế đ trc cơ quan và thông tin báo cáo tình hình Tết:

5.1. Thủ trưng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 png b t lc lưng thưng trc bo v an toàn cơ quan và lp danh sách trc Tết gi v Văn phòng y ban nhân dân qun chm nht ngày 14/01/2012 (ngày 21 tháng 12 Âm lịch) đ tổng hp chung.

5.2. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị: Công an, Quân sự, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Thanh tra Xây dựng quận, Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Đội Quản lý thị trường, Trạm Thú y, Ban Quản lý chợ Phú Nhuận, các Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phú Thịnh, Phú Hưng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày tình hình và các hot đng chun bTết, gởi v T Tng hp - Văn phòng y ban nhân dân quận chm nht 10g00 sáng mi ngày, ktngày 09/01/2012 (tc ny 16 tháng 12 Âm lịch).

- Trưc 09 gi 00 ngày 19/01/2012 (tc ngày 26 tháng 12 Âm lịch) báo cáo m tắt tình nh Tết, có phn nhn định đánh giá và gởi vTTổng hp - Văn png y ban nhân dân qun.

5.3. Chm nht 09 gi00 ny 25 tháng 01 năm 2012 (tc mng 3 Tết) các cơ quan, ban ngành, đoàn th thuc qun và y ban nhân dân 15 phưng báo cáo hot động đón Xuân vui Tết ca nhân dân trên đa bàn; có nhn đnh, đánh giá kết quả chăm lo Tết, nh hình trước, trong và sau Tết; gi v T Tổng hợp - Văn phòng y ban nhân dân qun.

Nhận được Ch th này, yêu cầu Th trưng các quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, Ch tch y ban nhân dân 15 phưng thc hin nghiêm c các ni dung đã được phân công và ph biến đến Khu phố, T dân ph đ nhân dân, các t chc trên địa bàn biết, thc hin./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Công Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2011
Ngày hiệu lực28/11/2011
Ngày công báo15/12/2011
Số công báoSố 72
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2011/CT-UBND tổ chức đón tết Nhâm Thìn năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 04/2011/CT-UBND tổ chức đón tết Nhâm Thìn năm 2012
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu04/2011/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhạm Công Nghĩa
       Ngày ban hành21/11/2011
       Ngày hiệu lực28/11/2011
       Ngày công báo15/12/2011
       Số công báoSố 72
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/2011/CT-UBND tổ chức đón tết Nhâm Thìn năm 2012

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2011/CT-UBND tổ chức đón tết Nhâm Thìn năm 2012