Chỉ thị 04/2012/CT-UBND

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND triển khai Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2012/CT-UBND triển khai Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/CT-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2010/NĐ-CP NGÀY 23/7/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Ngày 23/7/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2010/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2010. Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình đăng ký, tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) trong phạm vi trách nhiệm của mình phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 83/2010/NĐ-CP đặc biệt là trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị định số 83/2010/NĐ-CP cho cán bộ, công chức, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh An Giang, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, tổ chức đoàn thể, hiệp hội có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường trong việc hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài Nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh An Giang, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan có liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm giữa các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan khi thực hiện giao dịch theo đúng quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các tài sản khác theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

c) Thực hiện quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

4. Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan đề xuất với UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để đảm bảo phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

5. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo việc tổ chức triển khai, thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trên địa bàn quản lý. Tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

6. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi, cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7. Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang có trách nhiệm tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và Chỉ thị này đến các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, để thực hiện.

8. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký giao dịch bảo đảm theo thẩm quyền; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, giúp UBND tỉnh báo cáo tình hình thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh về Bộ Tư pháp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
- Các Tổ chức hành nghề công chứng;
- Các cơ quan Thi hành án dân sự;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng NC, TH, Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2012
Ngày hiệu lực14/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2012/CT-UBND triển khai Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2012/CT-UBND triển khai Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành04/05/2012
        Ngày hiệu lực14/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/2012/CT-UBND triển khai Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2012/CT-UBND triển khai Nghị định 83/2010/NĐ-CP đăng ký giao dịch

             • 04/05/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/05/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực