Chỉ thị 04/2012/CT-UBND

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư ngân sách Nhà nước 03 năm 2013 - 2015 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2012/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/CT-UBND

Cần Giờ, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2013 - 2015

Năm 2013 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015 của huyện được xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế còn khó khăn.

Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015. Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Giám đốc các Công ty Nhà nước thuộc huyện tập trung triển khai các nội dung chủ yếu sau:

I. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013:

1. Tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 của huyện, trong đó đặc biệt chú trọng đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2012; Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2012 so với mục tiêu và chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; phân tích rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, tồn tại để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

2. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 căn cứ vào các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới; đồng thời phài gắn với đặc điểm của từng ngành, từng địa phương để đảm bảo tính khả thi.

3. Các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và giai đoạn 2011 - 2015, phù hợp với kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015, gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo thời gian quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

4. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 phải đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các ngành, các cấp. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực, ngân sách Nhà nước.

5. Trong quá trình xây dựng, phải tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể, các cộng đồng dân cư về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013 nhằm tạo sự đồng thuận cao.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013.

1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển nông nghiệp, du lịch và xây dựng nông thôn mới góp phần tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013:

2.1. Ổn định, phát triển kinh tế:

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách của Trung ương, thành phố về phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất toàn huyện cao hơn 1,5 lần GDP của thành phố, tương ứng với mức tăng trưởng trên 15%.

- Tập trung các giải pháp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2015, trong đó tập trung khai thác và phát huy thế mạnh vào 2 lĩnh vực chủ yếu là thủy sản và du lịch, đặc biệt chú trọng phát triển nhanh lĩnh vực dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch lịch sử bảo đảm khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế.

- Triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc thù nông nghiệp đô thị; tập trung phát triển sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh, ứng dụng công nghệ sinh học để tăng năng suất, tạo đà tăng trưởng kinh tế hiệu quả, chất lượng và bền vững.

- Tập trung các chính sách khuyến khích và quản lý để phát triển mạnh nghề chế biến thủy sản truyền thống theo hướng đa dạng sản phẩm, tăng sản lượng nguồn hàng, bảo quản chất lượng, giá trị gia tăng.

- Kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách Nhà nước, đầu tư từ ngân sách; nâng cao chất lượng công tác lập dự toán ngân sách Nhà nước; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng tỷ trọng đầu tư của các thành phần kinh tế; tập trung vốn ngân sách cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường; bảo đảm cung cầu và bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu; đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách chịu tác động khi Nhà nước điều chỉnh giá một số mặt hàng theo cơ chế thị trường.

2.2. Quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường:

- Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy hoạch chung xây dựng huyện, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất huyện, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015, quy hoạch xã nông thôn mới và các quy hoạch chi tiết trên địa bàn. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị. Ngăn chặn việc khai thác trái phép, lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Huy động nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án cải thiện môi trường.

2.3. Phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa thể thao, bảo đảm an sinh xã hội:

- Từng bước phát triển giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các bậc học, dần tiếp cận với nền giáo dục trong thành phố. Nâng cao tính đồng đều về chất lượng trong giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất nhà trường, củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp đảm bảo nhu cầu học tập ở các bậc học, ngành học.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện giai đoạn 2011 - 2015, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân và cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn. Từng bước nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện.

- Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực thông tin, văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, lành mạnh trong gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao.

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác giảm hộ nghèo, tạo việc làm. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động; chú trọng tạo việc làm ổn định, cải thiện môi trường và điều kiện lao động, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, phong trào vận động vì người nghèo để chăm lo chu đáo cho diện chính sách, các đối tượng xã hội, người nghèo, khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo nhằm đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững.

2.4. Cải cách hành chính:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015; Từng bước xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước.

- Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển huyện.

- Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng… Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền trong nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát hoạt động quản lý Nhà nước nhất là các chính sách kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các dự án quan trọng.

2.5. Bảo đảm quốc phòng an ninh:

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ quốc phòng an ninh giai đoạn 2011 - 2015, trong đó tập trung xây dựng nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế - nông thôn; kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với lực lượng Công an để đẩy mạnh công tác đấu tranh, chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến phức tạp của thiên tai.

3. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách năm 2013:

Năm 2013 là năm thứ ba trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương (2011 - 2015), do đó việc xây dựng dự toán ngân sách huyện năm 2013 phải bám sát các mục tiêu - nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra cho năm 2013 và giai đoạn 2011 - 2015 của từng cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển nông nghiệp, du lịch và xây dựng nông thôn mới trong điều kiện cùng với thành phố thực hiện chủ trương tiếp tục kiềm chế lạm phát, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 được xây dựng bảo đảm cân đối đủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách đã được ban hành và theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; tăng cường khả năng dự báo thu sát và tích cực; chi tiêu công tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách Nhà nước, đầu tư công.

Việc xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2013 phải thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan, Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015 và Công văn số 6702/STC-NS ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Sở Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Trong đó, chú ý một số nội dung sau:

* Đối với dự toán thu ngân sách Nhà nước: Dự toán thu ngân sách Nhà nước phải được xây dựng tích cực, bám sát dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh; bảo đảm tính đúng, tính đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách theo chính sách, chế độ hiện hành và những chế độ, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong năm 2013. Phân tích, đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013 theo từng lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế.

Chú ý tính toán các khoản thuế được phép gia hạn trong năm 2012 và chuyển sang nộp trong năm 2013; dự kiến số thu tiền sử dụng đất đối với các dự án được gia hạn chuyển nộp trong năm 2013; các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế; tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, từng sắc thuế theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; tập trung quyết liệt thu hồi số thuế nợ đọng từ các năm trước.

Các khoản thu được để lại chi theo chế độ (học phí, viện phí, các khoản huy động đóng góp khác ...): Căn cứ số thực tế thực hiện năm 2011, ước thực hiện năm 2012; dự kiến điều chỉnh các mức thu và những yếu tố dự kiến tác động đến thu ngân sách năm 2013 để xây dựng dự toán thu phù hợp, tích cực.

* Đối với dự toán chi ngân sách Nhà nước: Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2013 được xây dựng cụ thể, chi tiết đối với từng nhiệm vụ, lĩnh vực chi trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp; trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2012, dự kiến nhiệm vụ năm 2013, chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu theo quy định hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án quan trọng, đảm bảo triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán. Dự toán cần sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai, hoàn thành trong năm 2013.

- Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch để tính toán kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn ngân sách thực hiện trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Khi xây dựng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2013, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ quan trọng của các chế độ, nhiệm vụ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khả năng triển khai các nhiệm vụ theo các chương trình, dự án được duyệt trong năm 2013 và các năm sau để nâng cao tính chủ động trong việc triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu của cơ quan, đơn vị trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán.

Việc xây dựng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2013 đối với một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể được thực hiện như sau:

* Chi đầu tư phát triển: Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 - 2015 để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, góp phần thúc đầy tăng trưởng kinh tế.

Vốn đầu tư từ ngân sách thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý từ năm 2013 đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Rà soát, sắp xếp, bố trí vốn đảm bảo đúng mục tiêu, thời gian hoàn thành dự án theo quy định.

- Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2012 nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Kế hoạch năm 2013 chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới thật sự cấp thiết và đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

- Tiếp tục quán triệt chủ trương xã hội hóa, đẩy mạnh việc áp dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng đối với công tác vệ sinh môi trường, duy tu giao thông để tiết kiệm chi ngân sách.

* Chi thường xuyên:

- Trong điều kiện cân đối ngân sách khó khăn, xây dựng dự toán chi thường xuyên trên cơ sở triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi cho các hoạt động tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo. Tập trung nguồn lực đảm bảo các lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh; chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, trên cơ sở chi bảo đảm tăng chi cho các chính sách, chế độ, định mức hiện hành và các nhiệm vụ cấp bách dự kiến sẽ phát sinh năm 2013.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về cả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công và nguồn lực phát triển sự nghiệp công.

- Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu theo quy định của pháp luật (phí, lệ phí, học phí, viện phí, các khoản huy động đóng góp…) phải lập đầy đủ dự toán thu và dự toán chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi và tổng hợp vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình.

- Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục chủ động thực hiện đầy đủ, đúng quy định các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương. Cụ thể: tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), 50% tăng thu ngân sách địa phương (Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn); đồng thời, thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có), sang năm 2013 để tiếp tục thực hiện. Toàn bộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán quản lý riêng để tạo nguồn tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng nguồn kinh phí này cho các mục đích khác.

- Bố trí dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, tình hình thực hiện dự toán đối với các khoản được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương năm 2012, căn cứ các chính sách và chế độ hiện hành; xây dựng dự toán chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng, xây dựng dự toán số bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện.

Việc xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2013 phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành để đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả; phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, đảm bảo dự toán ngân sách được xây dựng đúng chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả.

Các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải tổng hợp, báo cáo đầy đủ các nhu cầu chi đối với các chính sách chế độ theo quy định hiện hành; thuyết minh rõ ràng, chi tiết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 theo từng đơn vị thực hiện, từng nội dung thu và từng nhiệm vụ chi cụ thể.

III. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015:

1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2013 - 2015:

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015 phải gắn với việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

- Kế hoạch đầu tư 2013 - 2015 được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa mục tiêu, nhu cầu đầu tư với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch thu chi ngân sách huyện giai đoạn 2013 - 2015 và khả năng cân đối các nguồn thu khác.

- Tập trung đầu tư cho các công trình, dự án đã được bố trí vốn ngân sách đang triển khai trong kế hoạch hàng năm để đảm bảo hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Đối với các dự án khởi công mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, khởi công mới các dự án thật sự cấp bách, cần thiết. Không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Kế hoạch đầu tư 2013 - 2015 phải được xây dựng theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung thống nhất trong việc xác định các mục tiêu, định hướng, chính sách và các cân đối lớn trong đầu tư, đi đôi với việc tiếp tục tăng cường phân cấp, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành gắn với trách nhiệm được giao.

2. Nhiệm vụ:

- Trên cơ sở tổ chức đánh giá tình hình đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong 2 năm 2011 - 2012; những kết quả đạt được trong việc thực hiện đổi mới quản lý, cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo chủ trương của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố, những tồn tại và những khó khăn trong việc lập và thực hiện Kế hoạch đầu tư theo cơ chế mới.

- Căn cứ mục tiêu và định hướng phát triển chung của huyện trong 5 năm 2011 - 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác giai đoạn 2013 - 2015; những đặc điểm, điều kiện thực tế để xác định mục tiêu và sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đẩu tư. Trong 3 năm tới tập trung đầu tư các công trình trọng điểm (đặc biệt là 07 công trình mang tính đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X), các dự án thuộc Chương trình nông thôn mới, công trình phòng, chống lụt, bão…

- Xây dựng danh mục và bố trí vốn cho các dự án cụ thể: Căn cứ mục tiêu, định hướng và khả năng cân đối vốn đầu tư nêu trên, các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn dự kiến danh mục dự án và mức vốn cho từng dự án cụ thể theo nguyên tắc:

Bố trí vốn đầu tư tập trung, không dàn trải theo đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án hoàn thành trong năm 2012 trở về trước thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách Nhà nước nhưng chưa được bố trí đủ vốn; các dự án dự kiến hoàn thành trước năm 2015.

Về bố trí vốn và tổng hợp, giao kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước kế hoạch đầu tư 2013 - 2015: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các ngành, xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, lập danh mục dự án tổng hợp danh mục dự án và nhu cầu vốn đầu tư của các ngành, các xã, thị trấn, khả năng cân đối vốn, trình Ủy ban nhân dân huyện đăng ký, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tổng mức đầu tư 3 năm 2013 - 2015 và kế hoạch 2013.

IV. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

1. Phân công thực hiện:

1.1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 - 2015 của cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời, trên cơ sở tính toán các nguồn lực có thể khai thác, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị. Đề xuất giải pháp thực hiện, hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách hiện hành (nếu có) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch làm căn cứ tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Kế hoạch đầu tư năm 2013 và 3 năm 2013 - 2015 trình Ủy ban nhân dân huyện.

1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013; Dự kiến Phương án phân bổ ngân sách năm 2013 và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư phát triển của ngân sách 03 năm 2013 - 2015 và năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. trình Ủy ban nhân dân huyện.

2. Tiến độ thực hiện:

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2013 và Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013, đảm bảo hoàn thành trước ngày 06 tháng 8 năm 2012.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp hoàn chỉnh sơ bộ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách năm 2013 và Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 – 2015 và năm 2013 trình Ủy ban nhân dân huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố trước 15 tháng 8 năm 2012.

- Ủy ban nhân dân huyện Quyết định phương án phân bổ, giao kế hoạch kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách năm 2013 và Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc huyện trước ngày 05 tháng 12 năm 2012.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này nhằm đảm bảo công tác xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách năm 2013 và Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013 theo đúng yêu cầu về nội dung và tiến độ theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đoàn Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực16/08/2012
Ngày công báo15/08/2012
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2012/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2012/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐoàn Văn Thanh
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực16/08/2012
        Ngày công báo15/08/2012
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/2012/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2012/CT-UBND xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

           • 06/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực