Chỉ thị 04/2014/CT-UBND

Chỉ thị 04/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chỉ thị 04/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO ”TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Trong những năm qua, Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ năm 2012, Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được sáp nhập với Cuộc vận động”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tạo điều kiện để phát triển ngày càng đồng bộ và toàn diện. Tính đến hết năm 2013, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 74, 16%; danh hiệu làng, bản, tổ phố văn hóa đạt 47, 78%; danh hiệu đơn vị văn hóa đạt 82, 35%. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy, việc tổ chức Phong trào ở một số nơi còn mang tính hình thức, thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền nên Phong trào chưa đạt được chất lượng, mục tiêu theo đúng yêu cầu.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn:

Tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung các nội dung chủ yếu là xây dựng gia đình văn hóa; làng, bản, tổ phố văn hóa; xã văn hóa nông thôn mới; cơ quan đơn vị văn hóa và nếp sống văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Phong trào, nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh.

Trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của địa phương, đơn vị, phải đưa các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện việc xây dựng mới và nâng cao chất lượng các Phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng, bản, tổ phố văn hóa; xã văn hóa nông thôn mới, đơn vị văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có 80% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa; 70% làng, bản, tổ phố văn hóa; từng bước phấn đấu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đảm bảo phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển Phong trào trong giai đoạn mới;

Phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cuộc vận động nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa và xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở;

Tiếp tục chủ trì việc xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ phố văn hóa và xã văn hóa nông thôn mới.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến việc thực hiện phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm kịp thời phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ theo quy định;

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Chỉ đạo việc rà soát, nâng cao chất lượng các bản hương ước, quy ước và vận động nhân dân thực hiện tốt các bản hương ước, quy ước đã đề ra.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và giảm đến mức thấp nhất các tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự, phong trào”Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, làm nền tảng vững chắc cho Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

7. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn chỉ tiêu thi đua cụ thể về Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kịp thời khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan: Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo quy định hiện hành.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện Phong trào; đưa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phong trào vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo việc sáp nhập Ban Chỉ đạo hương ước, quy ước, Ban Chỉ đạo Phong trào”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Vận động Cuộc vận động”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại địa phương.

Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đảm bảo kinh phí đầu tư, hỗ trợ ngân sách nhà nước thực hiện Phong trào; khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia thực hiện Phong trào.

Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, công nhận danh hiệu văn hóa và khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể xuất sắc thực hiện Phong trào theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. /.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2014
Ngày hiệu lực14/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành04/04/2014
        Ngày hiệu lực14/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Bắc Kạn

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2014/CT-UBND nâng cao chất lượng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Bắc Kạn