Chỉ thị 04/2014/CT-UBND

Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2014/CT-UBND xử lý vi phạm pháp luật vệ sinh môi trường trật tự đô thị Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong những năm qua, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường và trật tự đô thị; góp phần xây dựng mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp của Thành phố.

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị, vi phạm pháp luật về vệ sinh môi trường và trật tự đô thị vẫn còn xảy ra; việc xả nước thải bừa bãi không đúng quy định, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, phóng uế ở nơi công cộng, xả rác vào hố ga, hệ thống thoát nước công cộng... vẫn còn tiếp diễn tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và bức xúc trong cộng đồng dân cư. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn thành phcủa các cấp chính quyền vẫn chưa đồng đều, không đạt hiệu quả cao; lực lượng kiểm tra mỏng, những chức danh có thẩm quyền xử phạt ít; việc kiểm tra, xử lý vi phạm còn chưa triệt để, thiếu sự đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, an ninh và trật tự an toàn đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội huy động lực lượng, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, về giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội, các quy định về quản lý, sử dụng lòng lề đường đến mọi tầng lp người dân trên địa bàn quản lý để hiểu và thực thi nghiêm chỉnh; tuyên truyền rộng rãi đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chấp hành các quy định về thu gom rác.

b) Tiếp tục triển khai phong trào đường phố không rác, khu phố không rác, yêu cầu các hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại tuân thủ các quy ước, hưởng ứng cam kết về bảo vệ môi trường nơi cư trú; thực hiện tốt lồng ghép việc xây dựng khu phố không rác vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, có kiểm tra, chấm điểm, biểu dương, phê phán kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, theo định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào này;

c) Tổ chức sắp xếp, quy hoạch khu vực kinh doanh, thương mại phù hợp với thực tế, đảm bảo giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng và thực hiện nếp sng văn minh đô thị;

d) Tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội; quản lý, sử dụng lòng lề đường đối với các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ thuộc địa bàn quản lý thực hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định;

đ) Đinh kỳ 6 tháng tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dng, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến, sản xuất khoáng sản làm vật liệu xây dựng và các hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng;

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.

3. Giám đốc Công an Thành phố:

a) Tổ chức quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật vbảo vệ môi trường; thực hiện công tác tuyên truyn, ph biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

b) Chỉ đạo hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội theo thẩm quyền.

4. Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

a) Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành các quy định của pháp luật vhoạt động bảo vệ môi trường trong các hoạt động giao thông đường thủy, đường bộ, các bến bãi kinh doanh, nhà ga, nhà chờ, công viên cây xanh... thuộc quyn quản lý;

b) Quản lý, bảo dưng, phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố;

c) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đi với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

5. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành Thành phố, chính quyền các cấp, chđạo các cơ quan báo đài Thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh đường phố, thực hiện vai trò giám sát cộng đồng tại địa phương và giám sát thực hiện chương trình giảm thiểu ô nhiễm một cách hiệu quả.

6. Giao Giám đốc Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế thu chi và sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội và lĩnh vực bảo vệ môi trường để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn có nguồn kinh phí hoạt động trong việc tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm.

7. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thm quyền;

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổng hp báo cáo việc thực hiện các chương trình đề án nhằm giảm thiu ô nhiễm môi trường, có báo cáo đánh giá cụ thể trong quá trình thực hiện, đề xuất những vướng mắc khó khăn trình Ủy ban nhân dân Thành phố có quyết đnh bổ sung, sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn.

8. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức hướng dẫn, phối hp thực hiện Chỉ thị này theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai Chỉ thị này, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo báo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết.

9. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kim tra văn bản-B Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở, ngành, đoàn thể TP;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- VPUB: CVP, các PVP;
-
Phòng Chuyên viên; TTCB;
- Lưu: VT, (ĐTMT-LHT) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo01/04/2014
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2014/CT-UBND xử lý vi phạm pháp luật vệ sinh môi trường trật tự đô thị Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2014/CT-UBND xử lý vi phạm pháp luật vệ sinh môi trường trật tự đô thị Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo01/04/2014
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 04/2014/CT-UBND xử lý vi phạm pháp luật vệ sinh môi trường trật tự đô thị Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2014/CT-UBND xử lý vi phạm pháp luật vệ sinh môi trường trật tự đô thị Hồ Chí Minh

              • 11/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/04/2014

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực