Chỉ thị 04/2015/CT-UBND

Chỉ thị 04/2015/CT-UBND năm 2015 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2015 - 2016

Chỉ thị 04/2015/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo Ninh Bình 2015 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 144/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2015/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo Ninh Bình 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
ỈNH NINH BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2015/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH NĂM HỌC 2015 - 2016

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể của tỉnh, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã nlực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Giáo dục và Đào tạo vẫn còn bộc lộ những hạn chế đó là: cơ sở vật chất trường học ở nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tỷ lệ phòng học kiên cố một số địa phương thấp; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên vẫn còn bất cập về cơ cấu, hiệu quả công tác, giảng dạy chưa tương xứng với trình độ đào tạo.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng về giáo dục - đào tạo và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, y ban nhân dân tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 theo Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Kế hoạch hành động số 92-KH/TU ngày 13/01/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch hành động số 92-KH/TU của Tỉnh ủy.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục gắn với cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đuaXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực phát triển Giáo dục và Đào tạo: thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh, đặc biệt đối với khu vực miền núi, vùng khó khăn; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đán Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030; tích cực chỉ đạo xây dựng các trường học chất lượng cao tại mỗi địa phương với cơ sở vật chất hiện đại theo chuẩn, đội ngũ giáo viên giỏi vchuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với ngh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị, đdùng dạy học, xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn Quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng c, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 theo Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020 tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Xóa chữ đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tập huấn hoạt động xây dựng, thực hiện quy hoạch nhân lực trong ngành, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các địa phương. Rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015, chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

b) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phcập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; trường học chất lượng cao.

c) Tham mưu triển khai thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia các cấp học theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; tiếp tục củng cố, nâng mức chuẩn các trường đã đạt chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng trường học chất lượng cao. Tích cực triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường THPT chuyên tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh thực hiện Đ ánDạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tỉnh Ninh Bình; tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/5/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

d) Triển khai đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh, tiếp tục chỉ đạo đổi mới về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sng, giá trị sống, kĩ năng sống, giáo dục thể chất và các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn, dịch bệnh đối với học sinh; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016.

4. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tham mưu giúp UBND tỉnh cân đối các nguồn lực và đảm bảo kinh phí, đất đai cho công tác Giáo dục Đào tạo, tạo điều kiện cho ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

5. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm đủ số lượng, chủng loại, đạt trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn; bố trí sắp xếp các phòng ban, cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/5/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ; xây dựng và triển khai tốt Đán vị trí việc làm, Đán tinh giảm biên chế.

6. UBND các huyện, thành phố căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đxây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016; trong đó chú trọng việc xây dựng cơ sở vật chất trường học và trường chuẩn Quốc gia, duy trì, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tích cực, chủ động xây dựng trường học chất lượng cao ở từng cấp học, tuyển dụng, btrí, sắp xếp đội ngũ viên chức giáo dục mm non, tiểu học, trung học cơ sở bảo đảm đsố lượng, chủng loại, có năng lực và đạt trình độ chuyên môn đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của HĐND tỉnh phê duyệt Đán Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh vviệc thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020 và Đán Xóa mù chữ đến năm 2020.

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vn động hội viên hưởng ứng, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016.

8. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành ph phối hợp tchức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố theo dõi đôn đốc và tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh./

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Cục KTVB QPPL, Bộ Tư pháp;
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Các s, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
-
Website Chính phủ;
-
Công báo tỉnh;
- Huyện, thành ủy;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
Lưu: VT VP2, VP3, VP4, VP5, VP7, VP6. Tr

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2015/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo Ninh Bình 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2015/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo Ninh Bình 2015 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành14/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/2015/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo Ninh Bình 2015 2016

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2015/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo Ninh Bình 2015 2016