Chỉ thị 04/CT-BCT

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2011 về cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-BCT cung cấp điện vận hành hệ thống điện mùa khô


BỘ CÔNG THƯƠNG
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/CT-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CUNG CẤP ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN MÙA KHÔ 2011

Năm 2010, điện sản xuất và nhập khẩu của hệ thống điện quốc gia đạt 100, 1 tỷ kWh, tăng 15,1% so với năm 2009. Năm 2011, dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện sản xuất của hệ thống điện quốc gia tiếp tục ở mức cao khoảng 16 - 17% đặc biệt trong giai đoạn mùa khô khoảng 18,3%. Do tình hình khô cạn nghiêm trọng năm 2010 nên tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2011 nhiều hồ thủy điện trong toàn quốc tích nước không đáp ứng yêu cầu theo quy trình vận hành hồ. Ngoài ra, một số nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành tại miền Bắc tiếp tục chưa ổn định nên hệ thống điện quốc gia có nguy cơ thiếu điện vào các tháng mùa khô 2011.

Để nâng cao khả năng cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia các tháng mùa khô năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tập đoàn điện lực Việt Nam

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp điện tháng, tuần trong năm 2011 trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2011 được phê duyệt tại Quyết định số 0152/QĐ-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương; chỉ đạo các tổng công ty điện lực xây dựng kế hoạch cung cấp điện tháng , tuần để thực hiện.

b) Phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khí tượng – Thủy văn quốc gia, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam để sử dụng hiệu quả các nguồn nước cho phát điện và cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp than, dầu, khí cho phát điện.

c) Huy động phát điện tối đa các nhà máy điện, trưng dụng các tổ máy nhiệt điện mới còn đang trong thời gian thử nghiệm hoặc nghiệm thu.

d) Theo dõi sát tình hình nước về các hồ thủy điện để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia theo tháng, tuần và phương thức vận hành ngày theo đúng quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia ban hành tại Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công Thương.

đ) Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch cắt giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện theo các nguyên tắc sau:

- Trên cơ sở sản lượng điện phát tối đa trung bình ngày toàn hệ thống của từng tháng, thực hiện phân bổ sản lượng điện năng cho các tổng công ty điện lực tỷ lệ thuận với tỷ trọng điện đầu nguồn của từng tổng công ty của tháng cùng kỳ trong năm 2010 có xét đến dự báo phụ tải 2011 và xem xét mức độ ưu tiên cấp điện hợp lý cho thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo các tổng công ty điện lực lập kế hoạch cung cấp điện và cắt giảm điện theo mức sản lượng được phân bổ để triển khai thực hiện.

e) Giám sát, kiểm tra các tổng công ty điện lực và các công ty điện lực thực hiện kế hoạch cắt giảm điện theo đúng trình tự tại Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

g) Tăng cường công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện các biện pháp tiết kiệm với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công Thương.

2. Các tổng công ty điện lực, công ty điện lực

a) Căn cứ kế hoạch cung cấp điện hàng tháng của EVN, trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn phải cắt giảm điện, các tổng công ty điện lực có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng của tổng công ty. Các tổng công ty điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam thực hiện phân bố sản lượng điện năng và công suất hàng tháng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi hoạt động của tổng công ty để các công ty điện lực trực thuộc thực hiện.

b) Trường hợp phải thực hiện cắt giảm điện do thiếu nguồn, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và các công ty điện lực tính trực thuộc các tổng công điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam có trách nhiệm lập kế hoạch cắt giảm điện tại địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương phê duyệt để thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Thực hiện cung cấp điện theo sản lượng điện năng và công suất được phân bổ. Ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương.

- Thực hiện cắt giảm điện đối với mọi thành phần phụ tải điện, mọi khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng theo danh sách được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

- Thực hiện cắt giảm điện luân phiên, công bằng, tránh tình trạng kép dài ở một khu vực.

c) Thực hiện công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý của đơn vị.

3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương phê duyệt kế hoạch cắt giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện đảm bảo công bằng giữa các thành phần phụ tải điện.

b) Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của tổng công ty điện lực và công ty điện lực tại địa phương, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn.

c) Phối hợp với các tổng công ty điện lực, công ty điện lực tại địa phương để tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện tại địa phương.

d) Lập báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực về giám sát thực hiện kế hoạch cắt giảm điện năm 2011.

4. Tổ chức thực hiện

a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty điện lực, các công ty điện lực, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách thực hiện Chỉ thị này.

b) Vào thứ Sáu hàng tuần, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Cục Điều tiết điện lực về giám sát tình hình cung cấp điện, điều độ và vận hành hệ thống điện, điều hòa, sa thải phụ tải toàn hệ thống từng ngày trong tuần, báo cáo kế hoạch vận hành và cung cấp điện cho hai tuần tiếp theo. Các tổng công ty điện lực báo cáo Cục Điều tiết điện lực chi tiết tình hình cung cấp điện thuộc phạm vi quản lý, tình hình sự cố, thực hiện sản lượng điện phân bổ, cắt điện luân phiên, sa thải phụ tải từng ngày trong tuần theo kế hoạch và không theo kế hoạch, báo cáo kế hoạch cung cấp điện tuần tiếp theo.

c) Cục Điều tiết điện lực chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện cung cấp điện toàn hệ thống điện quốc gia, tổng hợp để báo cáo Bộ Công Thương tình hình cung cấp điện, cắt điện hàng tháng./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Sở Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các tổng công ty điện lực;
- Các công ty điện lực cấp tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-BCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2011
Ngày hiệu lực28/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-BCT cung cấp điện vận hành hệ thống điện mùa khô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-BCT cung cấp điện vận hành hệ thống điện mùa khô
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành28/01/2011
        Ngày hiệu lực28/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-BCT cung cấp điện vận hành hệ thống điện mùa khô

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-BCT cung cấp điện vận hành hệ thống điện mùa khô

           • 28/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực