Chỉ thị 04/CT-CTUBND

Chỉ thị 04/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-CTUBND 2019 về công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-CTUBND

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo việc phát triển đô thị văn minh, hiện đại theo định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng còn một số tn tại như: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép, không đúng theo giấy phép xây dựng, vi phạm hành lang bo vệ các công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, một số công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng; nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; thực hiện nghiêm túc Chthị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Xây dựng

1.1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các quy định liên quan về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, trật tự xây dựng phù hợp với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch s35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; hướng dẫn xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng.

1.2. Tăng cường công tác rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở; kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, khu vực phát triển đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị cho phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp điều kiện thực tin của địa phương. Hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị liên quan.

1.3. Sớm hoàn thiện quy hoạch các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường quan trọng trong đô thị; trên cơ sở quy hoạch, đề xuất quản lý, tổ chức triển khai đảm bảo đồng bộ, tạo cảnh quan đô thị văn minh hiện đại.

1.4. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt.

1.5. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đcác tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác ci cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục.

1.6. Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc quản lý trật tự xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Rà soát tất cả các công trình thuộc đối tượng cấp phép thì thực hiện cấp phép theo quy định.

1.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý các sai phạm về trật tự xây dựng, đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế tháo dcông trình vi phạm trật tự xây dựng; báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

2.1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.

2.2. Chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định đngười dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

2.3. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng. Tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, chỉ đạo kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng xử phạt nhưng vẫn để tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời; rà soát tất cả các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải cấp phép theo thẩm quyền thì thực hiện cấp phép theo quy định; thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về việc ly ý kiến của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về các sai phạm trong hoạt động đầu tư phát triển đô thị, quy hoạch trên địa bàn trong phạm vi được phân cấp quản lý.

2.4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuc thẩm quyền, đảm bo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng tại các xã, phường, thị trn.

2.5. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tnh thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý xây dựng và trật tự xây dựng cấp xã, phường, thị trn.

3. Các Sở, ngành liên quan

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương:

- Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố tđủ nguồn vốn đđầu tư đồng bộ hệ thng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị; quan tâm, ưu tiên đầu tư các công trình quan trọng, trọng điểm làm động lực phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

- Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư tại chỗ.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được chủ đầu tư dự án phát triển đô thị và đơn vị tư vấn quy hoạch có năng lực.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn việc quảng cáo ngoài trời gắn với các công trình, Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa Ththao và Du lịch phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thành phố tăng cường kim tra, xử lý kịp thời nhng các trường hợp lắp đặt bin quảng cáo không đúng quy định, gây mt an toàn và mỹ quan đô thị.

3.4. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, UBND các xã phường, thị trấn và UBND các huyện, thành phố kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xlý các vi phạm xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng trái phép khác trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ.

3.5. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự xây dựng.

3.6. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cho các tổ chức, công dân, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng chp hành các quy định pháp luật về xây dựng.

3.7. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, công an xã, phường, thị trấn đảm bảo trt tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền.

3.8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương cân đối bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch xây dựng, công tác lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển đô th, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

3.9. Các sở, ban ngành khác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra của ngành thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

4.2. Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng đ tng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Thường
trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UB MTTQ Việt Nam t
nh Vĩnh Phúc;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Công an, Bộ CHQS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo, Đài PTTH tỉnh Vĩnh Phúc;
- CPVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, CN3, NN5.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-CTUBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-CTUBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-CTUBND 2019 về công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-CTUBND 2019 về công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành02/05/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-CTUBND 2019 về công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-CTUBND 2019 về công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị Vĩnh Phúc

              • 02/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực