Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hậu Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Chương trình số 148-CTr/TU ngày 18 tháng 3 năm 2013 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020;

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách lớn, có vai trò quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước và đã được thể chế hóa trong Luật bảo hiểm y tế. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế nói chung, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nói riêng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật bảo hiểm y tế còn một số hạn chế, đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh, sinh viên. Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc từ năm 2010. Nhưng theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện nay số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 62.000 em, chiếm khoảng 53% so với tổng số học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế, kết quả này thấp hơn so với yêu cầu đề ra; việc 47% số học sinh còn lại chưa tham gia bảo hiểm y tế ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc sức khoẻ cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Nguyên nhân của hạn chế trên do cán bộ quản lý một số đơn vị trường học chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm Luật bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các em học sinh, sinh viên; đồng thời, thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2014 - 2015 và 2020 theo Kế hoạch số 36/KH-UBND , Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo và giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2014 - 2015 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, các trường học trực thuộc, đặc biệt là các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ từ 90% trở lên học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số học sinh thuộc diện bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế ở các trường; đưa tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ từ 90% trở lên thành tiêu chí thi đua của các trường học và Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện để đánh giá, xếp loại cuối năm và khen thưởng cho những đơn vị thực hiện tốt; đồng thời, có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị có học sinh tham gia bảo hiểm y tế có tỷ lệ thấp. Tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học.

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên theo quy định của Luật bảo hiểm y tế; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm triển khai thực hiện thường xuyên trong những năm học tiếp theo.

- Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; thanh quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Hàng năm, tổ chức tổng kết đánh giá công tác bảo hiểm y tế học sinh để xét thi đua, khen thưởng.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế đối với phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phát triển đối tượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các trường học trong công tác vận động, đề ra giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên.

3. Sở Tài chính:

- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ 30% kinh phí đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế cho các em theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

4. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao y đức của đội ngũ thầy thuốc, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh và quản lý bảo hiểm y tế; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức có liên quan tại địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về chính sách, pháp luật, lợi ích của bảo hiểm y tế nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng này đạt từ 90% trở lên; đặc biệt là các xã đã có kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và phát triển y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.

- Tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

5. UBND huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật bảo hiểm y tế, tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn. UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức liên quan, đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên tại địa phương đạt từ 90% trở lên.

Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở,
ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, VX. HNg
D:\VAN - XA 2014\BHXH\CHI THI\
tang cuong thuc hien BHYT HSSV.doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Liên Khoa
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang

           • 29/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực