Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Luật Đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật Đất đai số 22/2013/L-CTN ngày 09 tháng 12 năm 2013.

Ngày 22 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 01/CT- TTg về thi hành Luật Đất đai. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật Đất đai, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại trên địa bàn; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau đây:

1. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Đất đai 2013.

a) Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai chương trình và phổ biến giáo dục pháp luật về Đất đai. Trước mắt, trong Quý I và Quý II năm 2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai rộng rãi trong nhân dân trước khi Luật có hiệu lực thi hành. Trong quý III, IV tuyên truyền, phổ biến các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Đất đai và các văn bản dưới luật; mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về nội dung mới, những nội dung quan trọng của pháp Luật Đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn Luật Đất đai cho cán bộ làm công tác quản lý Đất đai các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Ban Dân tộc chủ trì lập kế hoạch xuất bản và ban hành các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về đất đai để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đài phát thanh, truyền hình thực hiện tuyên truyền phổ biến tập huấn Luật Đất đai cho các cán bộ có liên quan về công tác quản lý sử dụng đất đai tại địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thực hiện việc tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai thông qua: Bảng tin tại trụ sở UBND, nhà văn hóa khu phố, thôn, bản hệ thống phát thanh tại địa phương tới hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương mình.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức thành viên của mặt trận như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về đất đai đến các hội viên.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai để Luật Đất đai thực sự đi vào đời sống.

- Giao Sở Tài chính cân đối kinh phí cho các nội dung tuyên truyền trên.

Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp và các Sở, Ngành có liên quan tiến hành rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy định của tỉnh về: Trình tự, thủ tục Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn thời gian sử dụng đất; quy định về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai.

- Các Sở, ngành liên quan: Tài chính, Cục Thuế...kiểm tra rà soát lại các văn bản quy định của tỉnh theo thẩm quyền, tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với Luật Đất đai 2013

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung, các văn bản đã ban hành trước đây theo thẩm quyền cho phù hợp với Luật Đất đai.

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy trong quản lý đất đai

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai.

2. Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất.

Việc tổ chức thi hành Luật Đất đai là một quá trình và phải được triển khai toàn diện, đồng bộ; trước mắt trong hai năm 2014 và 2015 phải tạo ra những chuyển biến rõ rệt trên các mặt sau đây:

a) Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, rà soát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020); kiểm tra việc lập, phê duyệt và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trước ngày 01 tháng 7 năm 2015; công bố công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt; rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp xã; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

b) Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát xác định danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngay sau khi Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực; kiên quyết thu hồi những diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai.

Việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế phải thực hiện đầy đủ các quy định về thông báo thu hồi đất; lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lập và thực hiện dự án tái định cư, phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi và phương án bố trí tái định cư theo quy định của Luật Đất đai nhằm đảm bảo công khai, dân chủ và công bằng. Tập trung tổ chức xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi. Đồng thời, chấn chỉnh ngay những mặt còn yếu kém trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, trước hết tập trung cho những dự án trọng điểm của Trung ương và của địa phương đã có quyết định thu hồi đất.

c) Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất tùy tiện, gây lãng phí nguồn lực đất đai, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; rà soát toàn bộ diện tích đất đai đang sử dụng các tổ chức sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các nông trường, lâm trường để có hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi có hiệu lực thi hành.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất tùy tiện, gây lãng phí nguồn lực đất đai, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi có hiệu lực thi hành.

d) Đẩy mạnh việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 1417/CT- TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15-CT/TƯ của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 16/11/2013.

Trước năm 2016, cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính, trích đo địa chính có tọa độ. Bảo đảm kinh phí đáp ứng yêu cầu hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, thống nhất hệ thống hồ sơ địa chính trên cả nước. Trong năm 2015, hoàn thành tổng điều tra về đất đai, trong đó tập trung điều tra chi tiết một số loại đất quan trọng.

đ) Tập trung làm tốt công tác định giá đất

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành xây dựng khung giá đất trình UBND tỉnh quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể tại địa phương; kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác giả đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng bảng giá đất tại địa phương; kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác giá đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất.

a) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền các cấp địa phương. Tiếp tục thanh tra, xử lý vi phạm Pháp luật đất đai theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; xử lý dứt điểm tình trạng để đất hoang hóa, lãng phí; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đất đai.

b) Giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất còn tồn đọng

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tồn đọng từ năm 2013 trở về trước, tập trung trước hết cho những khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng; ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Quảng Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐỗ Thông
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Quảng Ninh

           • 19/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực