Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 phát động phong trào thi đua đặc biệt đến 2016 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT TỪ NAY ĐẾN NĂM 2016

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, quận, huyện, cơ quan, đơn vị, các tổng công ty và công ty thuộc Thành phố:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 238-KL/TU ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Khóa IX về kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu năm 2015; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2015 và Chỉ thị số 27/2014/CT-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015;

2. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thành ủy về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích thật xuất sắc tiêu biểu để khen thưởng; chú trọng người trực tiếp sản xuất, địa bàn dân cư, cấp cơ sở bảo đảm đúng người, đúng việc. Tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 27/2014/CT-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015;

4. Phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016 nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) và các đề án, chương trình được Thành phố giao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa IX và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

5. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, vận động nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp chăm lo thực hiện chính sách đối với người có công và gia đình người có công; tập trung vào 07 đối tượng: liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn.

6. Phát động phong trào thi đua mỗi khu phố, ấp, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong khu phố, ấp xây dựng ít nhất một căn nhà tình thương trong năm 2015.

7. Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể phối hợp tổ chức vận động nhân dân trong khu phố, ấp xây dựng khu phố, ấp xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần xây dựng “Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

8. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”; huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, tạo tiền đề quan trọng để triển khai phong trào trong giai đoạn tiếp theo.

9. Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, đánh giá đúng kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2011 - 2015), từ đó rút ra những ưu điểm, bài học kinh nghiệm, đồng thời tìm ra nguyên nhân những mặt còn tồn tại, hạn chế để đề ra các biện pháp khắc phục và phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong các phong trào thi đua.

10. Các cơ quan báo, đài của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; dành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu, tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua trong thời kỳ đổi mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các phong trào thi đua của Thành phố.

11. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Sở Nội vụ) phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình thực hiện Chỉ thị này tại các đơn vị và chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng (báo cáo trong tháng 7 năm 2015), tổng kết năm (báo cáo trong tháng 01 năm 2016) cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Sở Nội vụ)./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Đảng ủy khối cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt nam và các đoàn thể Thành phố;
- Các Cụm trưởng, Khối trưởng cụm, khối thi đua;
- Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố;
- Các Tổng công ty trực thuộc thành phố;
- Báo, đài Thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐNDTP;
- Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ) 10 bản;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT (VX/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2015
Ngày hiệu lực26/01/2015
Ngày công báo15/03/2015
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 phát động phong trào thi đua đặc biệt đến 2016 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 phát động phong trào thi đua đặc biệt đến 2016 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành26/01/2015
        Ngày hiệu lực26/01/2015
        Ngày công báo15/03/2015
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 phát động phong trào thi đua đặc biệt đến 2016 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 phát động phong trào thi đua đặc biệt đến 2016 Hồ Chí Minh

           • 26/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực