Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hậu Giang, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới"; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2015 và 2020.

Bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chính sách BHYT nói chung, BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) nói riêng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế còn một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là nhóm đối tượng HSSV; hiện nay, theo Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh hiện nay số HSSV tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt hơn 90.000 em, chiếm 79,76% so với tổng số bắt buộc tham gia, kết quả này còn thấp so với mặt bằng chung cả nước là 92%, số HSSV chưa tham gia BHYT ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc sức khỏe cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Nguyên nhân là công tác tuyên truyền chưa rộng khắp, chưa có chiều sâu nên chưa đủ sức thuyết phục, một số phụ huynh do ảnh hưởng kinh tế gia đình nên chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện BHYT đối với HSSV.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho các em HSSV; đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các giải pháp tham gia BHYT đối với tất cả HSSV trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 100%, đối với các trường đạt chuẩn quốc gia phải đạt 100%;

- Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT của HSSV ở các trường vào tiêu chí thi đua hàng năm của đơn vị;

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện công tác BHYT HSSV theo các quy định hiện hành; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc;

- Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV; thanh quyết toán với đơn vị quản lý cấp trên theo quy định hiện hành.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đối với phụ huynh và HSSV bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phát triển đối tượng HSSV tham gia BHYT;

- Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, các trường học trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh và HSSV tham gia BHYT; hướng dẫn các trường học thực hiện đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để HSSV tham gia BHYT; phân công cán bộ tiếp nhận danh sách đăng ký từ các trường, tổ chức in, cấp phát thẻ BHYT kịp thời; cân đối kinh phí đủ để chuyển kịp thời phần kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhà trường đúng theo quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh của các trường trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao y đức, bố trí, sắp xếp nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức tốt khám, chữa bệnh BHYT. Đặc biệt, có biện pháp điều tiết và đầu tư nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại các tuyến cơ sở, các bệnh viện tuyến huyện nhằm hạn chế quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh, không ngừng nâng chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; đồng thời, có biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ BHYT trong khám, chữa bệnh; không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ, thái độ phục vụ trong chăm sóc sức khỏe cho người dân;

- Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức có liên quan tại địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền cho HSSV và phụ huynh về chính sách, pháp luật BHYT nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV phấn đấu đạt 100%;

- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và phát triển cơ sở y tế trường học, sử dụng nguồn kinh phí được trích lại nhà trường thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV;

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

4. Sở Tài chính:

- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ 30% kinh phí đóng BHYT của HSSV để đảm bảo quyền lợi về BHYT cho các em theo quy định của  Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện BHYT;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền chuyển kinh phí vào quỹ BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi, kịp thời về trách nhiệm, quyền lợi của HSSV trong việc tham gia BHYT theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

6. UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các ngành liên quan, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT HSSV, đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHYT của đối tượng HSSV tại địa phương phấn đấu đạt 100%, đối với những điểm trường thuộc xã nông thôn mới phải đạt 100%.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thực hiện thu, cấp thẻ BHYT cho HSSV; xây dựng kế hoạch, đưa kết quả thực hiện vào chỉ tiêu thi đua hàng năm.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt chính sách BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban Đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX. LHT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2015
Ngày hiệu lực07/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành07/08/2015
        Ngày hiệu lực07/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Hậu Giang

           • 07/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực