Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2016 đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Việc thực hiện thng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển cao hơn của tỉnh, góp phần thực hiện được mục tiêu đưa Quảng Ngãi phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây cũng là năm mà tỉnh Quảng Ngãi xác định là năm “Cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư".

Để thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác thu hút đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức và của tất cả các cấp, các ngành.

2. Mỗi sở, ban ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; kịp thời giải quyết công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và đầu tư sản xuất kinh doanh. Không hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Xem công việc của nhà đầu tư là công việc của chính mình, hiệu quả của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh và sự phát triển của doanh nghiệp cũng là sự phát triển của tỉnh. Mọi trường hợp quan liêu, vi phạm, gây phiền hà cho doanh nghiệp phải được xử lý nghiêm minh, công khai theo quy định pháp luật.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi thế, tiềm năng, các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh, nhằm thu hút được nhiều nhà đầu tư và tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

4. Về một số nhiệm vụ cụ thể

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư theo hướng tập trung (nội dung theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016).

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng và đề xuất việc ban hành quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư theo cơ chế “một cửa” để cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Ngoại vụ và các sở, ban ngành, địa phương liên quan:

+ Xây dựng đề án chiến lược thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó định hướng thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực quản trị trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; thị trường mục tiêu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Châu Âu, Hoa Kỳ, v.v... đồng thời thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong nước; tiếp tục tăng quy mô đầu tư của các đối tác đã đầu tư vào tỉnh.

Trước mắt, trong năm 2016, chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng danh mục các dự án kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đến năm 2020, trong đó tập trung các lĩnh vực nêu trên.

+ Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng thiết thực, hiệu quả; tổ chức các đợt xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến các nhà đầu tư cụ thể để kêu gọi đầu tư; chủ động, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức xúc tiến đầu tư; chú trọng xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng.

+ Kiện toàn, củng cố bộ phận xúc tiến đầu tư và đổi mới, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư.

+ Tăng cường liên kết với các đơn vị hoạt động trong công tác xúc tiến đầu tư như: các bộ, ngành trung ương; các đơn vị tư vấn đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước; các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài; các tổ chức xúc tiến đầu tư - thương mại của nước ngoài tại Việt Nam; các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài.

+ Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ: tư vấn, hỗ trợ về thông tin, thủ tục pháp lý và trực tiếp hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư mới và các nhà đầu tư hiện hữu. Tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư triển khai đầu tư và hoạt động có hiệu quả.

b) Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá thuê đất theo hướng khuyến khích thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và quy định của pháp luật, nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, giải quyết kịp thời, theo quy định đối với các vấn đề liên quan đến đất đai, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án.

- Tập trung triển khai các nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013, trong đó lập danh mục các dự án có sử dụng đất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua làm cơ sở giao đất cho nhà đầu tư.

d) Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh; cung cấp các dịch vụ công qua mạng điện tử cấp độ 4 như đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan. Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh phải ngày càng đơn giản hóa, rõ ràng, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với nhà đầu tư. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quốc gia.

Đẩy mạnh các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nhằm góp phần nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Quảng Ngãi.

đ) Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án:

- Về hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc:

+ Các sở, ban ngành, địa phương liên quan thường xuyên quan tâm, gặp gỡ các nhà đầu tư đang triển khai đầu tư dự án để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng, từ đó có giải pháp giải quyết phù hp đối với từng dự án; tích cực xử lý các vướng mắc, tạo điều thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của nhà đầu tư.

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Tổ công tác PCI của tỉnh nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để giải quyết các khó khăn của nhà đầu tư.

+ Khuyến khích phát triển và kết nối với các đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư (dịch vụ nhà ở, thủ tục hành chính, nguồn lao động, giáo dục, y tế...)

- Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

+ Các sở, ban ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư. Cần thiết đề xuất việc thành lập Tổ hỗ trợ các dự án trên địa bàn các huyện nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn của nhà đầu tư, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

+ Tăng cường công tác giải quyết khiếu kiện của người dân liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

e) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư:

- Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm, chủ động trong công tác hậu kiểm. Thực hiện công tác hậu kiểm định kỳ hoặc đột xuất, đặc biệt lưu ý đối với các vấn đề rà soát tiến độ thực hiện dự án, chuyển giá, ô nhiễm môi trường, gian lận đầu tư, xử lý dứt điểm dự án không triển khai thực hiện hoặc hết hạn để tạo cơ hội cho nhà đầu tư mới; tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai hoặc chậm triển khai.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích; xem xét thu hồi đất đối với các dự án không có khả năng triển khai hoặc vi phạm pháp luật đất đai. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp.

5. Tổ chức thực hiện

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm và tăng cường tính chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao; thường xuyên theo dõi, đánh giá để có biện pháp xử lý linh hoạt, kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

b) Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên và định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác phối hợp, thực hiện công tác tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia của các tổ chức, hội viên, đoàn viên đến công tác thu hút đầu tư và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với việc thực hiện các dự án./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Phòng Th
ương mại và CN Việt Nam;
- Cục Đầu tư nước ngoài và Trung tâm XTĐT miền Trung (Bộ KH và ĐT);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc TU;
- Các tổ chức chính trị-xã hội;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan trung ương trên địa bàn;
- Thường trực Huyện, Thành ủy và UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh;
- VPUB: C, PCVP, các phòng Ng/cứu, CB;
- Lưu: VT, KTTH (T
s3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2016 đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2016 đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2016 đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2016 đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội Quảng Ngãi

           • 15/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực