Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 phát động phong trào thi đua thực hiện phát triển kinh tế Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bình Dương, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2016 – 2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ X

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua đa dạng, phong phú, nội dung cụ thể, thiết thực với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới, xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực trong đời sống xã hội.

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

4. Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng. Thực hiện khen thưởng kịp thời, trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, được dư luận xã hội đồng tình. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng ở cơ sở, tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản,... Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

6. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

8. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực và hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội.

9. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tnh (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tổng hợp)./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2017
Ngày hiệu lực03/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 phát động phong trào thi đua thực hiện phát triển kinh tế Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 phát động phong trào thi đua thực hiện phát triển kinh tế Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành03/03/2017
        Ngày hiệu lực03/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 phát động phong trào thi đua thực hiện phát triển kinh tế Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 phát động phong trào thi đua thực hiện phát triển kinh tế Bình Dương

           • 03/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực