Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và sự nỗ lực của ngành thuế, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các khoản thu đều được quản lý, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN. Đến 31 tháng 12 năm 2016, nợ thuế đã giảm 7,8% so với 31 tháng 12 năm 2015; nợ có khả năng thu trên tổng thu NSNN năm 2016 thấp hơn 5% theo quy định của Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao về thất thu thuế như: Khai thác khoáng sản, kinh doanh vận tải, hoạt động xây dựng cơ bản (XDCB) nhà tư nhân, kinh doanh xăng dầu, hộ kinh doanh, thu thuế hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở... đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành nhằm khai thác nguồn thu, tăng thu NSNN.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 theo đúng Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai công tác thu NSNN trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2017.

2. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Quản lý, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN các khoản thuế; tăng cường khai thác nguồn thu mới và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định, không để gia tăng thêm số nợ mới, phấn đấu đến 31 tháng 12 năm 2017 nợ có khả năng thu không vượt quá 5% tổng thu NSNN năm 2017.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế; tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đối với người nộp thuế; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin, chính sách pháp luật về thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ cho người nộp thuế, nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế, công chức thuế; tiếp tục thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử theo quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế của các đối tượng nộp thuế và các khoản phải thu theo các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.

- Tăng cường thanh kiểm tra thuế đối với các lĩnh vực, ngành nghề tìm ẩn rủi ro cao về thất thu thuế để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum:

- Tiếp tục cải cách hành chính trong công tác thu thuế xuất, nhập khẩu; rà soát, khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế xuất, nhập khẩu được Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2017.

- Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan Thuế, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường... trong việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và thực hiện thu đúng, thu đủ thuế xuất, nhập khẩu nộp vào NSNN kịp thời.

4. Sở Tài chính:

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý thu NSNN như: Thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất, các khoản phí, lệ phí, các khoản thu phạt, thu quản lý qua ngân sách, ghi thu, ghi chi ngân sách, xử lý tài khoản tạm thu, tạm giữ, tạm ứng...; đồng thời, phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả đối với các cơ sở hoạt động lĩnh vực xăng dầu, lâm sản, khoáng sản, dịch vụ vận tải... ; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về kế hoạch vốn, nguồn vốn ứng trước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các chủ đầu tư trước khi thông báo vốn cho các chủ đầu tư để cơ quan thuế theo dõi, đôn đốc thu nợ thuế.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính:

- Thực hiện khấu trừ, thu thuế VAT để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định trên số tiền thanh toán khối lượng công trình, hạng mục công trình XDCB bằng nguồn vốn NSNN, các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng; phối hợp thu hồi nợ đọng thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức, cá nhân được thanh toán vốn XDCB còn nợ thuế theo danh sách do cơ quan thuế cung cấp thì Kho bạc Nhà nước thông báo ngay cho cơ quan thuế để phối hợp thu nợ đọng thuế.

- Xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi NSNN; kịp thời cung cấp thông tin về số ngày chậm nộp, số tiền còn nợ của người nộp thuế và thu tiền tiền chậm nộp đối với các khoản thu từ đất theo quy định của pháp luật.

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum chỉ đạo các tổ chức tín dụng và các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh:

- Cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi nợ thuế thông qua tài khoản của các doanh nghiệp nợ thuế.

- Phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu thuế qua ngân hàng, chỉ chấp nhận nộp thuế bằng hình thức nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử; cung cấp kịp thời thông tin về tài khoản của người nộp thuế; thực hiện phong tỏa, trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế bị cưỡng chế nợ thuế nộp vào NSNN theo quyết định của cơ quan Thuế.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh trong việc trao đổi thông tin về danh mục dự án đầu tư XDCB trên địa bàn; tình hình hoạt động, đăng ký và cấp mã số doanh nghiệp; thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện cưỡng chế để thu nợ thuế theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cung cấp cho cơ quan Thuế việc phân bổ vốn đầu tư phát triển hằng năm theo từng dự án, chủ đầu tư do cấp tỉnh quản lý sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh giao để Cục Thuế tỉnh làm cơ sở thu hồi nợ đọng thuế.

- Tăng cường công tác hậu kiểm sau đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tăng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Chủ trì rà soát thời hạn thực hiện các hợp đồng cho thuê đất để thực hiện các thủ tục chấm dứt, kéo dài hoặc ký kết hợp đồng cho thuê mới theo quy định. Trao đổi thông tin kịp thời với cơ quan thuế về các quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định thu hồi đất, quyết định gia hạn sử dụng đất đã cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế xử lý các trường hợp thuê đất nhưng bỏ địa chỉ kinh doanh, các dự án mà chủ đầu tư không chấp hành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm hoạt động khai thác trái phép, không phép để phối hợp với cơ quan Thuế chống thất thu có hiệu quả. Rà soát đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các điểm mỏ đất, thủ tục đăng ký khai thác đất san lấp; trao đổi thông tin kịp thời cho cơ quan thuế về giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản đã cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để quản lý thuế theo quy định.

9. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Cục thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh mua xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh Kon Tum. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và thường xuyên cung cấp thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn cho cơ quan Thuế để quản lý thuế theo quy định.

- Cung cấp thông tin các dự án thủy điện đã được đầu tư trên địa bàn tỉnh, kể cả các công trình thủy điện tiếp giáp giữa tỉnh Kon Tum và Gia Lai, giữa tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, cũng như các dự án thủy điện trong tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho ngành thuế để theo dõi, quản lý thuế theo quy định.

- Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

- Phối hợp với cơ quan công an, cơ quan thuế tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, tạo điều kiện bình đẳng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lành mạnh; phối hợp với các lực lượng chuyên ngành để kiểm tra, kiểm soát khâu lưu thông xăng dầu trên thị trường; tăng cường kiểm tra sau khi có thông báo thay đổi giá bán của cơ quan chức năng.

10. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát, chấn chỉnh việc thu, nộp thuế, phí trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải.

- Chỉ đạo các đơn vị vận tải trên địa bàn báo cáo cơ quan thuế danh sách các phương tiện vận tải và các thông tin cần thiết liên quan phục vụ cho công tác chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm phối hợp khi có đề nghị của cơ quan thuế trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế.

11. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm ngăn ngừa chống các hành vi gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; phối hợp với cơ quan Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả biện pháp quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

12. Sở Xây dựng cung cấp danh sách các công trình do Sở cấp phép xây dựng để Cục Thuế kịp thời theo dõi, quản lý thu thuế.

13. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu thuế các nhà thầu XDCB, các khoản thu từ đất, từ khai thác tài nguyên, khoáng sản.

- Cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển hằng năm chi tiết theo từng dự án, từng gói thầu và từng nhà thầu.

14. Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan trực thuộc:

- Cung cấp thông tin về quyền sở hữu các phương tiện vận tải theo đề nghị của cơ quan Thuế để phối hợp thu hồi nợ đọng thuế; chuyển kịp thời các thông tin về tên, địa chỉ của chủ phương tiện vận tải đăng ký sử dụng mới (kể cả chuyển vùng) làm cơ sở cho cơ quan thuế đối chiếu, so sánh với số người nộp thuế đang quản lý để tăng cường quản lý thuế theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan thuế xác minh các hành vi có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế; xác minh nhân thân, tài sản, hóa đơn và tình trạng hoạt động của người nộp thuế nợ thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế; tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện vận tải thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký, kê khai nộp thuế.

15. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ cơ quan Hải quan trong việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới.

16. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, nhất là các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung; phản ánh việc tuyên dương những tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; công tác khai thông tin người nộp thuế, nợ thuế do cơ quan thuế cung cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu đối với các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao về thất thu thuế, thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố định kỳ cung cấp thông tin về diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thuế để theo dõi, lập bộ quản lý thu thuế theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện, Phòng Quản lý đô thị đối với thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế quản lý thu thuế hoạt động XDCB nhà tư nhân khi cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

18. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân kinh doanh và mọi tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức trong việc chấp hành tốt việc đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; kịp thời thông tin các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế; nêu gương người tốt, việc tốt nhằm góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

19. Tổ chức thực hiện:

- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Chỉ thị này, khẩn trương triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017; đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý có hành vi vi phạm;

- Giao Cục Thuế tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này hằng tháng, quý, năm để Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, và các đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Cty TNHH MTV thuộc tỉnh;
- Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- VPUB: + CVP, các PVP;
+ Các phòng trực thuộc;
- Lưu: VT, KT4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2017
Ngày hiệu lực12/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Kon Tum
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành12/06/2017
        Ngày hiệu lực12/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Kon Tum

           • 12/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực