Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007, Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP về khu vực phòng thủ; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm tính thống nhất, thiết thực, hiệu quả trong điều kiện hội nhập quốc tế; đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đấu tranh chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đi, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác quốc phòng, an ninh.

2. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nòng cốt là xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chăm lo giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiện toàn tổ chức, điều chỉnh, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường tiềm lực toàn diện cho cơ sở, nhất là vùng biên giới, bãi ngang và lực lượng trực tiếp chiến đấu; bảo đảm trang bị, phương tiện, đời sống vật chất và tinh thần cho các lực lượng vũ trang.

3. Tổ chức tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng. Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sử dụng đất quốc phòng vùng lõi và đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình trong khu căn cứ hậu phương của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Huế; đường tuần tra biên giới Việt - Lào, đường vào các đồn Biên phòng tuyến núi, tuyến biển; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình CH6-02 bảo đảm chất lượng đúng kế hoạch; hoàn chỉnh các thủ tục, lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường hầm TP.Huế; tiếp tục hoàn chỉnh đường quốc phòng ven bin, bảo đảm cho công tác tuần tra, cơ động chiến đấu, nhất là trong ứng cứu khi xảy ra thiên tai, bão, lụt.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch sn sàng chiến đấu, Kế hoạch B, Quyết tâm A và A2, A3, kế hoạch chuyển TT SSCĐ theo Chỉ lệnh 900/CL-TL ngày 29/5/2017 của Tư lệnh Quân khu 4, của các cấp theo đúng quy định, phù hợp với tình hình. Tổ chức hiệp đồng nhiệm vụ A2 với các đơn vị chủ lực của Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và các ngày lễ lớn...

4. Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện (Nam Đông, Phú Lộc); diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Huế; diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam theo Nghị định số 30 và Nghị định số 130 của Chính phủ đối với huyện Phú Vang; các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 25% số xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.

5. Tng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp (2003-2018); làm tt công tác tuyn chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đúng luật, bảo đảm số lượng và chất lượng.

6. Công tác dân quân tự vệ (DQTV): Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về công tác DQTV.

Các địa phương kiện toàn nâng cao chất lượng Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trn; các cơ quan, tổ chức, chỉ huy các đơn vị DQTV. Rà soát, củng clực lượng DQTV theo Thông tư số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/2016 của BQuốc phòng và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh có số lượng DQTV phù hợp với địa phương, cơ sở; chú trọng xây dựng dân quân cơ động, phòng không, pháo binh, dân quân biển, dân quân thường trực biên giới, tự vệ trong các doanh nghiệp; địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ then cht; bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng đề án, kế hoạch xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền (01 xã huyện A Lưới); tiếp tục đầu tư xây dựng nhà trực cho dân quân và xây dựng chính quy phòng làm việc của Ban CHQS cấp xã.

Cấp huyện rà soát, bổ sung xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch hoạt động của DQTV theo Thông tư số 108/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; phối hợp xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa DQTV với Công an, Kiểm lâm, Biên phòng và các lực lượng khác theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ; duy trì hoạt động SSCĐ của DQTV, phối hợp với công an và các lực lượng khác tuần tra canh gác nắm chắc tình hình địa bàn, tham gia các hoạt động bảo vệ ANCT, TTATXH; bảo vệ và phòng chống cháy rừng; PCTT-TKCN; làm tốt công tác dân vận và các hoạt động khác.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục hoàn thành lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở theo kế hoạch. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn, huấn luyện DQTV theo đúng Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quc phòng. Bảo đảm tt chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ. Thực hiện tốt việc quy định và hướng dẫn quy định về trang bị, quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của DQTV theo Thông tư số 65/2016/TT-BQP ngày 16/5/2016 của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của các cấp.

7. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN), Chthị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về giáo dục QP-AN trong tình hình mới; Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng về giáo dục QP-AN; Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ quốc phòng; Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 của Bộ Công an; Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 và Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW ngày 24/3/2017 của Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương.

Khảo sát nắm chắc các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng đúng thành phn, đủ chỉ tiêu. Năm 2018, các địa phương hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 và 4 trong nhiệm kỳ 2016-2021; mở các lớp cập nhật chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo quy định tại Hướng dẫn s 175/HD-HĐGDQPANTW của Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương. Hội đồng giáo dục QP - AN tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Hi đng giáo dục QP - AN Quân khu kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm GDQPAN Đại học Huế (tháng 9). Làm tốt công tác đào tạo, biên chế giáo viên chuyên trách giáo dục quốc phòng các trường đại học, cao đng, trung học phthông kết hợp tăng cường việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên và ph biến kiến thức QP - AN cho toàn dân theo đúng quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng các phóng sự, chuyên trang chuyên mục, tin bài về quốc phòng - an ninh.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 4;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, CS PCCC t
nh;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại học Huế, Báo TT-Huế, Đài TRT;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy, VPTU;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2018
Ngày hiệu lực02/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành02/02/2018
        Ngày hiệu lực02/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương Huế

           • 02/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực