Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 công tác phòng chống tham nhũng Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng; chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng; nhiều giải pháp về phòng, chống tham nhũng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong toàn hệ thống chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp; việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự quyết liệt đi vào chiều sâu; có lúc, có nơi còn hình thức. Người đứng đầu ở một số cơ quan, địa phương chưa thực sự nêu gương trong phòng, chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra còn phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Quản lý tài chính, ngân sách, đất đai và xây dựng cơ bản... còn sơ hở, lỏng lẻo, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế qua tự kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng đồng thời thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập đúng trình tự, thủ tục và thời gian; Đẩy mạnh việc xây dựng, công bố công khai các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và người dân. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính đối với nhân dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ tại những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch và vi phạm các quy định pháp luật về công vụ, công chức thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, yêu cầu người có thẩm quyền xử lý theo quy định. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị có hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc để đơn vị mình quản lý xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thông tin, phản ánh về thái độ làm việc, ứng xử và các biểu hiện tiêu cực trong thi hành công vụ phải được xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, ban hành, công khai và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, ban hành, công khai và hướng dẫn thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện nghiêm việc trả lương qua tài khoản đối với những đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo quy định; khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt mà thông qua tài khoản.

4. Tổ chức, thực hiện tốt các quy định, quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tố giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi tham nhũng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng; Tập trung vào việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, kết quả thực hiện là một trong những cơ sở đánh giá phân loại hàng năm.

5. Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương mình; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định, không chấp hành nghiêm các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; có biện pháp xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc chuyển đổi vị trí công tác và cán bộ, công chức, viên chức không chấp hành việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh xây dựng và triển khai Chính quyền điện tử; triển khai các biện pháp tổ chức, quản lý và xử lý kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong cơ quan.

6. Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai Chỉ thị của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực18/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 công tác phòng chống tham nhũng Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 công tác phòng chống tham nhũng Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành18/03/2019
        Ngày hiệu lực18/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 công tác phòng chống tham nhũng Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 công tác phòng chống tham nhũng Hòa Bình

           • 18/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực