Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Trong thời gian qua, công tác quy hoạch xây dựng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện; quy hoạch xây dựng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý theo quy định; chất lượng công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch đã từng bước được kiểm soát; việc thu hút, thực hiện các dự án đầu tư, cấp phép xây dng và quản lý xây dựng theo quy hoạch ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng và tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: Chưa quan tâm tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết còn thấp; tiến độ lập quy hoạch còn chậm, cht lượng chưa cao, tm nhìn hạn chế; việc tchức công bố công khai còn chậm, công tác cắm mốc giới ngoài thực địa chưa được quan tâm thực hiện; thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch còn thiếu và chậm ban hành; nhiều đô thị chưa có chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được duyệt; công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo định kỳ chưa được quan tâm, tình trạng đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch còn phổ biến.

Để khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên; thực hiện nghiêm các quy định trong công tác lp, thẩm định, phê duyt và quản lý quy hoch trên đa bàn tỉnh, Chtịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. S Xây dựng

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật vquy hoạch xây dựng, trọng tâm vtrình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điu chỉnh quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đảm bảo công tác lập, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác công bố công khai quy hoạch, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch, trường hợp cần thiết phải điu chỉnh cục bộ quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ các điu kiện điu chỉnh theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện trình UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành trước 31/10/2019.

c) Chủ trì rà soát, lập kế hoạch cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa đối với các đồ án quy hoạch xây dựng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn tỉnh và các quy hoạch xây dựng do Sở Xây dựng tổ chức lập, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ tổ chức thực hiện; thời gian hoàn thành trước 31/10 hằng năm.

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc UBND các huyện, thành phố tổ chức lập (hoặc giao cho các doanh nghiệp lập), thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn đảm bảo tính kết nối với các khu vực xung quanh, phù hợp với quy hoạch cấp trên, đúng quy định của pháp luật. Báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các vi phạm (nếu có) trong năm 2019.

2. Các sở, ngành tỉnh có liên quan

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Quy hoạch, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thời gian chuyển tiếp. Khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở triển khai lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác.

b) Sở Tài chính: Căn cứ vào kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm, tham mưu việc bố trí đủ kinh phí cho công tác lập, thẩm định quy hoạch xây dựng và cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đóng góp ý kiến cụ thể đối với các đồ án quy hoạch xây dựng và kịp thời cập nhật quy hoạch xây dựng được duyệt vào quy hoạch, kế hoạch sdụng đất để đồng bộ, thống nhất các chỉ tiêu sử dụng đt; tăng cường thanh tra, kim tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai theo quy định của pháp luật.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục rà soát, xác định các khu vực có lợi thế về du lịch để đưa vào quy hoạch tỉnh, làm cơ sở cho việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và thực hiện các dự án đầu tư trong giai đoạn tới; phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phtăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch bảo quản, tu b, phục hồi di tích tại các khu, điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu du lịch trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong quá trình quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.

đ) Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết buộc tháo dỡ các các công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ các công trình đê điều, thủy lợi.

g) Sở Công thương: Tiếp tục nghiên cứu, đề xut các khu vực thuận lợi cho phát triển công nghiệp, tham mưu thành lập các khu, cụm công nghiệp để bổ sung vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp, đưa vào quy hoạch tỉnh làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

h) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thành bổ sung các khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Việt Nam làm cơ sở cho việc lập quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp; tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trong các khu công nghiệp; nghiêm túc xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định.

i) Các sở, ban, ngành khác: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương trong công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch xây dựng; thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý đu tư phát triển đô thị, lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

b) Khẩn trương bố trí nguồn vốn để lập chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị tại các khu vực đã có quy hoạch chung được duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước Quý I/2020 để làm cơ sở lập kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư phát triển đô thị cho những năm tiếp theo. Việc triển khai, đề xuất đầu tư xây dng các dự án khu đô thị, khu dân cư phải nằm trong chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được duyệt.

c) Rà soát, lập và ban hành kế hoạch cắm mốc gii quy hoạch ngoài thực địa; kế hoạch lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với các đồ án quy hoạch xây dựng đã được duyệt trên địa bàn, làm căn cứ tổ chức thực hiện; thời gian hoàn thành trước 31/10/2019.

d) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến nhân dân trong khu vực quy hoạch, bị ảnh hưởng tác động bởi quy hoạch; thực hiện đầy đủ việc công bố công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời gửi hồ sơ đồ án quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để theo dõi, quản lý; tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện theo quy hoạch. Thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch theo quy định.

đ) Chủ trì phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, xử lý kịp thời và kiên quyết buộc tháo dỡ các các công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, đê điều, thủy lợi, điện, năng lượng. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt; nghiêm túc xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

b) Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
- Lưu: V
T, XD. Trung.
Bản điện tử
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, XD, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2019
Ngày hiệu lực30/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành30/05/2019
        Ngày hiệu lực30/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Giang

             • 30/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực