Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2019

Năm 2018, tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức bất thường, cực đoan và trái quy luật, đặc biệt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 kết hợp giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7 năm 2018 đã gây lũ lớn trên sông Bứa và sông Thao (đỉnh lũ ở sông Thao cao hơn mực nước báo động 3 là 1,10 m; đỉnh lũ trên sông Bứa cao hơn mực nước lũ lịch sử năm 1975 là 1,35 m) gây ngập úng nhiều khu vực tại huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông. Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tuy nhiên, trong quá trình phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của một số ngành và địa phương vẫn còn lúng túng; việc triển khai huy động, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” còn bị động, chưa linh hoạt, nhất là trong việc xử lý giờ đầu các sự cố; công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời; trang thiết bị, phương tiện phục vụ tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế…; do đó, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh còn rất lớn, tổng giá trị thiệt hại năm 2018 lên tới 679 tỷ đồng.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong năm 2019 thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ, lũ quét, giông, lốc, sét… có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy, duy trì nghiêm chế độ trực ban, chủ động theo dõi, thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan: Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo yêu cầu tại Chỉ thị này; tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp; công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực phục vụ phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”;

- Hướng dẫn các địa phương khôi phục sản xuất và các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi sau khi xảy ra thiên tai; dự trữ hóa chất để tiêu độc, khử trùng cho các khu vực chăn nuôi bị ảnh hưởng do mưa lũ, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan. Nghiên cứu hướng dẫn chuyển đổi sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tưới, tiêu, cấp nước;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan: Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai trước mùa mưa, lũ, kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng để có biện pháp xử lý đảm bảo tiêu thoát nước, an toàn khi vận hành; tập trung huy động mọi nguồn lực sớm hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng công trình đê, cống và nạo vét kênh mương dòng chảy đảm bảo tiêu thoát lũ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn tỉnh; rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai; trong đó cần chú trọng việc phối hợp và bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm xung yếu dễ bị ảnh hưởng của lũ, lũ quét, sạt lở đất…để huy động tham gia kịp thời khi thiên tai xảy ra; sẵn sàng phối hợp, hiệp đồng, hỗ trợ, chi viện cho các huyện, thành, thị ngay khi có yêu cầu. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ để sẵn sàng, nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất;

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai; truyền tải kịp thời các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình thiên tai và các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh đến các tổ chức và cá nhân để người dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục kịp thời các hậu quả thiên tai. Bảo đảm tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc: Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, đảm bảo kịp thời, chính xác, sát với từng vùng của địa phương, nhất là những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Chỉ đạo thực hiện tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, qua đó làm rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể cho năm 2019 của địa phương, đảm bảo sát với thực tiễn trong bối cảnh biến đổi khí hậu; đặc biệt quan tâm đến phương án phòng chống, ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất;

- Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ; đồng thời, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ huy. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở; chuẩn bị, dự trữ đầy đủ trang, thiết bị, phương tiện, vật tư, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là đối với công tác hộ đê; yêu cầu công việc này hoàn thành trước 20 tháng 5 năm 2019. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, chủ động theo dõi, thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình thiên tai trên địa bàn;

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, cống dưới đê, công trình thủy lợi và các công trình phòng, chống thiên tai khác, xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu cần bảo vệ; trên cơ sở đó, chỉ đạo tập trung huy động mọi nguồn lực khắc phục, xử lý ngay các công trình có nguy cơ gây mất an toàn; chỉ đạo sớm hoàn thành xong trước mùa mưa lũ đối với công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng công trình đê, kè, cống và nạo vét kênh mương dòng chảy đảm bảo tiêu thoát lũ; tổ chức khơi thông, giải phóng các vật cản trên các sông suối, ngòi, kênh tiêu, hệ thống tiêu thoát nước;

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng, chống thiên tai; cách thức triển khai phải đổi mới về nội dung, đa dạng về phương thức để người dân dễ hiểu và thực hiện. Bố trí hệ thống cảnh báo cho người dân ở hạ du các hồ chứa, trên các ngầm tràn qua suối và nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất…; có phương án phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn, nhất là tại khu vực miền núi;

- Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, khả thi và sát với tình hình thực tế; tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phòng, chống thiên tai, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và nhân dân địa phương. Riêng Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai diễn tập phòng, chống lụt bão cấp huyện năm 2019 theo kế hoạch;

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn quản lý; thực hiện tốt công tác quản lý bến, bãi theo quy hoạch được phê duyệt; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai.

6. Các sở, ban, ngành liên quan và cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi ngành, cơ quan, đơn vị mình; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thiên tai; chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng sẵn sàng tham gia vào công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai khi được sự huy động của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

7. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công. Chỉ đạo thực hiện kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong phạm vi ngành, đơn vị, địa phương được giao quản lý, phụ trách.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các hội, đoàn thể cấp tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương; tích cực tham gia và vận động tham gia công tác cứu trợ nhân đạo; thực hiện tiếp nhận và cấp phát các nguồn cứu trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách góp phần khắc phục nhanh hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban QG TKCN; (b/c)
- Ban CĐ TƯ về PCTT; (b/c)
- TTTU, TTHĐND tỉnh; (b/c)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Công ty TNHH NN một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ;
- CVP và các PCVP;
- NCTH;
- Lưu: VT, KT5(02b)(V-130b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Văn Quang
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ

             • 26/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực